Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA NR XXVIII/206/2017

Rady Gminy Pokrzywnica

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958) z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 43 zł za 1 dt, mającą zastosowanie do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. na obszarze gminy Pokrzywnica.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokrzywnica.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Stawki podatku rolnego

43 zł x 2,5 q żyta = 107,50zł za hektar przeliczeniowy   - dla rolników

43 zł x 5 q żyta = 215,00 zł za hektar fizyczny - dla osób posiadających grunty do 1ha i figurujące w ewidencji  jako grunty rolne

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2011-03-02 14:42:14
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2011-03-02 14:42:39
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2011-03-02 14:55:16
Ostatnia zmiana:2018-01-08 10:36:01
Ilość wyświetleń:3133