Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA NR XVIII/140/2016

Rady Gminy Pokrzywnica

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 716) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pokrzywnica:

1. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 18,00 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,00 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,61 zł.

e) od budynków pozostałych - 7,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej w tym:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 4,00 zł,

- budynków gospodarczych od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 2,50zł.

2. Od budowli określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 2% ich wartości.

3. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,70 zł,

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1ha powierzchni 4,51 zł,

3) pozostałych - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,20 zł

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 poz. 1777), i położonych na terenach, dla

których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod

zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym

wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych

gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami

prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. 

1. Pobór podatku nieruchomości następuje w drodze inkasa lub wpłat indywidualnych na rachunek budżetu gminy.

2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso i wykaz inkasentów określa odrębna uchwała.

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2011-03-02 14:41:13
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2011-03-02 14:41:41
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2011-03-02 14:42:14
Ostatnia zmiana:2018-01-08 10:36:59
Ilość wyświetleń:4797