Zamknij okno Drukuj dokument

Klauzula informacyjna PSZOK

 

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Wójt Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21

 

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@pokrzywnica.pl lub korespondencyjnie na adres ADO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie RODO art. 6 ust. 1:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;*

 

Gmina Pokrzywnica gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne acz niezbędne do realizacji wniosku w zakresie art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.)

Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, porozumienia umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Pokrzywnica\Urząd Gminy w Pokrzywnicy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: Urząd Gminy w Pokrzywnicy,  Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Pokrzywnica\Urząd Gminy w Pokrzywnicy. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe u Administratora Danych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane poza obszar EOG do państwa trzeciego.

Załączniki

Klauzula informacyjna szczególowa UG PSZOK (17.4kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Pokrzywnica
Źródło informacji:Adam Dariusz Rachuba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2018-07-10 13:45:09
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2018-07-10 13:51:08
Ostatnia zmiana:2018-07-10 13:51:25
Ilość wyświetleń:220