Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

STATUT GMINY POKRZYWNICA

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

 1. Gmina Pokrzywnica jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców.
 2. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Pokrzywnica.
 3. Gmina położona jest w powiecie pułtuskim, województwie mazowieckim i obejmuje obszar o powierzchni 120 km2.
 4. Granice terytorialne gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

 

§ 2.

 

 1. Gmina posiada osobowość prawną.
 2. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.
 3. O ustroju gminy stanowi jej Statut.
 4. Pieczęcią urzędową gminy jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła, zawierająca pośrodku godło państwa, a w otoku napis „Urząd Gminy Pokrzywnica".

 

ROZDZIAŁ II

Zakres działania, zadania Gminy

 

§ 3.

 

1.      Zakres działania gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2.      Celem tych działań jest zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.

 

§ 4.

 

Gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

 

§ 5.

 

Dla realizacji celu określonego w § 3, gmina wykonuje zadania:

1)  własne,

2) zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych,

3) z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów,

4) przyjęte od administracji rządowej w drodze porozumień,

5) z zakresu właściwości powiatu i województwa, a przyjęte w drodze porozumień.

 

§ 6.

 

Do zadań własnych gminy należą w szczególności sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11)  targowisk,

12)  zieleni gminnej i zadrzewień,

13)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

14)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

15)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

16)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

17)  promocji gminy,

18)  współpracy z organizacjami pozarządowymi,

19)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

§ 7.

 

 1. Zadania zlecone ustawowo oraz przyjęte w drodze porozumień są wykonywane po zapewnieniu gminie koniecznych środków finansowych.
 2. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w ust. 1 określają ustawy nakładające na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.

 

§ 8.

 

 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
 2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 2 do Statutu.
 3. Obsługę finansową jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2 prowadzi Referat Budżetu i Finansów Urzędu Gminy.

 

§ 9.

 

Gmina oraz inne gminne osoby prawne mogą prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

 

§ 10.

 

1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Gmina dla wspólnego realizowania zadań publicznych może przystąpić do związku międzygminnego.

3. Gmina może zawierać porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu powierzenia im określonych zadań publicznych oraz udzielenia pomocy, w tym pomocy finansowej.

4. Gmina może tworzyć stowarzyszenia (być członkiem stowarzyszeń ).

W tym przypadku stosuje się przepisy o stowarzyszeniach.

 

ROZDZIAŁ III

Władze Gminy

 

§ 11.

 

1. Władza w Gminie należy do jej mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów Gminy.

2. Wybory radnych i Wójta odbywają się w głosowaniu powszechnym zaś rozstrzygnięcia w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy - drogą referendum, w tym o odwołanie Rady lub Wójta przed upływem kadencji.

3. Tryb przeprowadzania referendum określa odrębna ustawa.

 

§ 12.

 

 1. Organami gminy są:
  1) rada gminy,
  2) wójt.
 2. Organy gminy wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz jednostek pomocniczych.

 

ROZDZIAŁ IV

Rada Gminy

 

§ 13.

 

 1. Rada Gminy zwana dalej radą jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
 2. Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.
 3. Zasady i tryb wyboru członków Rady określa ustawa.

 

§ 14.

 

 1. Rada Gminy składa się z 15 radnych.
 2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

 

§ 15

 

Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

 

§ 16.

 

 1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, na pierwszej sesji nowej kadencji.
 2. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego może nastąpić na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy, w trybie określonym w ust. 1.
 3. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
 4. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

 

§ 17.

 

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.

2a. Po upływie terminu określonego w ust. 2 sesję zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Gminy.W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.

3.  Czynności o jakich mowa w ust. 2 obejmują:

1) określenie daty, godziny, miejsca pierwszej Sesji nowo wybranej Rady,

2) przygotowanie projektu porządku obrad,

3) dokonanie otwarcia Sesji,

4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród nowo wybranych

   radnych.

 

§ 18.

 

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

-  zwołuje Sesję Rady,

-  przewodniczy obradom,

-  nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady,

-  zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał,

-  podpisuje uchwały Rady,

-  reprezentuje Radę na zewnątrz,

-  czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

 

§ 18a.

 

Przewodniczący Rady przyjmuje oświadczenia majątkowe radnych i dokonuje analizy danych w nich zawartych.

 

§ 19.

 

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej Sesji dokona wyboru na wakujące stanowiska.

 

§ 20.

 

 1. Rada Gminy działa na sesjach, a także poprzez Komisje.
 2. Wójt Gminy i Komisje Rady działają pod kontrolą Rady Gminy, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
 3. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Wójtowi Gminy, komisjom rady, klubom radnych oraz grupie co najmniej 4 radnych, chyba że przepisy stanowią inaczej.

 

ROZDZIAŁ V

Sesje Rady Gminy

 

§ 21.

 

Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach.

 

§ 22.

 

Rada Gminy odbywa sesje w ilości niezbędnej do wykonywania zadań Rady nie rzadziej jednak niż jeden raz w kwartale.

 

§ 23.

 

 1. Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Na wniosek Wójta Przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.
 3. Do porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 1 można wprowadzić zmiany bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

 

§ 24.

 

 1. W okresie 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji, Rada Gminy na wniosek przewodniczącego Rady, określa uchwałą główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady.
 2. Na ostatniej sesji w roku, Rada Gminy na wniosek przewodniczącego uchwala ramowy plan pracy i sposoby jego realizacji w następnym roku.
 3. Rada Gminy w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planów pracy wskazanych w ust. 1 i 2.

 

ROZDZIAŁ VI

Przygotowanie Sesji

 

§ 25.

 

 1. Sesje przygotowuje i zwołuje przewodniczący Rady Gminy, ustalając, w porozumieniu z Wójtem Gminy projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.
 2. O terminie i miejscu obrad Rady Gminy powiadamia się jej członków najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad listownie  lub w inny skuteczny sposób.
 3. W zawiadomieniu o sesji należy podać projekt porządku obrad oraz załączyć projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.
 4. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 Rada Gminy może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia.
 5. Wniosek o odroczenie może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad przed przystąpieniem do uchwalenia porządku obrad.
 6. Do sesji, zwołanych w trybie § 23 ust. 1 nie stosuje się zapisów ust. 1 – 5.
 7. W przypadku sesji, o której mowa w § 23 ust. 1, nie mają zastosowania przepisy § 28 ust. 1 zdanie 2, § 35, § 36 i § 37

 

§ 26.

 

Przed każdą sesją Przewodniczący Rady Gminy w uzgodnieniu z Wójtem ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.

 

§ 27.

 

Wójt Gminy obowiązany jest udzielić Radzie Gminy wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

ROZDZIAŁ VII

Obrady

 

§ 28.

 

 1. Sesje Rady Gminy są jawne. Zawiadomienie o miejscu, terminie i problematyce obrad podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed sesją w sposób przyjęty zwyczajowo.
 2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.

  § 30.

 

Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy liczby radnych (quorum) chyba, że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.

 

§ 31

 

 1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek przewodniczącego obrad bądź radnych można postanowić o przerwaniu Sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.
 2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 można postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Gminy właściwe obradowanie lub rozpatrzenie spraw.

 

§ 32.

 

 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie można zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.
 2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia lub bez należytego usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole.

 

§ 33.

 

Sesję otwiera, prowadzi i zamyka obrady przewodniczący Rady Gminy, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi taka potrzeba wiceprzewodniczący Rady.

 

§ 34.

 

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego formuły „otwieram ....... sesję Rady Gminy Pokrzywnica”.
 2. Po otwarciu sesji przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis § 31.

 

§ 35.

 

 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący obrad przedstawia pod dyskusję projekt porządku obrad Rady Gminy.
 2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić Wójt lub radny.
 3. Porządek obrad winien przewidywać przyjęcie przez Radę Gminy protokołu z poprzedniej sesji, który należy udostępnić radnym do osobistego zapoznania się przed terminem obrad i nie musi być odczytywany w toku sesji.

 

§ 36.

 

Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

 

§ 37.

 

 1. W porządku obrad każdej sesji przewiduje się zgłaszanie interpelacji przez radnych, a także krótką informację Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Interpelacje składa się w istotnych sprawach  wspólnoty samorządowej przy czym winny one być sformułowane jasno i zwięźle.
 3. W miarę możliwości wójt lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na interpelacje najpóźniej na następnej sesji.
 4. Interpelacje mogą być złożone na piśmie na ręce przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego w czasie sesji albo jeszcze przed jej rozpoczęciem.
 5. Na wniosek radnego Rada Gminy może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelacje do porządku obrad.

 

§ 38.

 

 1.  Przewodniczący Rady prowadzi obrady według przyjętego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów, w uzasadnionych wypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.
 2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może także w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością.

 

§ 39.

 

 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi, dotyczące tematu , formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy".
 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji , przewodniczący przywołuje radnego „do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
 4. Postanowienie ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

 

§ 40.

 

 1. Na wniosek radnego przewodniczący przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym niezwłocznie Radę.
 2. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności:
  1. stwierdzenia quorum,
  2. zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,
  3. zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
  4. zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
  5. ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,
  6. przeliczenia głosów,
  7. przestrzegania regulaminu obrad,
  8. odesłania projektu uchwały do komisji,
  9. zarządzenia przerwy.
 3. Wnioski formalne przewodniczący poddaje pod głosowanie Radzie Gminy.

 

§ 41.

 

1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spoza Rady zaproszonej na sesję oraz publiczności, przy czym przepis § 39 stosuje się odpowiednio.

2. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

§ 42.

 

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając formułę „zamykam ....... sesję Rady Gminy Pokrzywnica".
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 43.

 

Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez przewodniczącego obrad Rada Gminy jest związana uchwałami podjętymi na sesji.

 

§ 44.

 

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca.                                                                                     

 

§ 45.

 

 1. Pracownik Urzędu Gminy z każdej sesji Rady Gminy sporządza protokół obrad, w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia.
 2. Do protokółu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę Gminy uchwał, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego.
 3. Odpis protokołu z kopiami uchwał doręcza się najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia sesji Wójtowi Gminy, a wyciągi z protokółu tym jednostkom organizacyjnym, które są nimi zainteresowane lub zobowiązane do określonych działań.
 4. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz na każdej następnej sesji.
 5. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, a o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta.
 6. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 5 nie będzie uwzględniony wnioskodawca może odwołać się do Rady Gminy.

 

§ 46.

 

Obsługę sesji (protokołowanie, wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy.

 

§ 47.

 

Protokół z sesji Rady Gminy winien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:

a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał , nazwisko i imię przewodniczącego i protokolanta,

b)  stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

c) nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady Gminy z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

d) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,

e) uchwalony porządek obrad,

f) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów  „za" i „przeciw" oraz „wstrzymujących się",

h) podpis przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

 

ROZDZIAŁ VIII

Uchwały

 

§ 48.

 

Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada Gminy rozstrzyga podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym odnotowanych w protokóle sesji.

 

§ 49.

 

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że inny tryb przewidują przepisy ustawy.

 

§ 50.

 

Uchwały Rady Gminy powinny być zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlać ich rzeczywistą treść i zawierać przede wszystkim:

a) datę i tytuł,

b) podstawę prawną lub faktyczną,

c) dokładną merytoryczną treść uchwały,

d) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,

e) termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czasu jej obowiązywania,

f) nadto inne elementy w razie konieczności np. uzasadnienie, wskazanie adresów, zawieszenie wykonania itp.

 

§ 51.

 

Uchwały Rady Gminy podpisuje przewodniczący obrad.

 

§ 52.

 

Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi) kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

 

§ 53.

 

 1. Oryginały uchwał Wójt Gminy ewidencjonuje w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji.
 2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

 

§ 54.

 

Wójt Gminy przedkłada Wojewodzie uchwały Rady Gminy w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

 

§ 55.

 

Wójt Gminy przedstawia właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową oraz uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.

 

ROZDZIAŁ IX

Komisje Rady Gminy

 

§ 56.

 

 1. Rada powołuje ze swego składu następujące komisje stałe:
  1) rewizyjną,
  2) budżetu i finansów,
  3) oświaty, klultury i spraw społecznych,
 2. Przewodniczącego Komisji wybierają jej członkowie ze swego grona.
 3. Komisje podlegają Radzie Gminy, zakres ich działania oraz skład osobowy komisji określa Rada.

 

§ 57.

 

Do zadań komisji stałych należy w szczególności:

1) opiniowanie uchwał Rady Gminy oraz dokonywanie oceny ich wykonywania,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji i mieszkańców gminy,

4) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców dotyczących działalności Rady i instytucji gminnych w zakresie kompetencji komisji.

 

§ 58.

 

 1. Rada Gminy może powoływać komisje doraźne do realizacji określonych zadań.
 2. Zakres działania i kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnych określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

 

§ 59

 

Komisje Rady Gminy podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą wykonywaniu jej zadań.

 

§ 60.

 

 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami Rady innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi, działającymi na obszarze Gminy.
 3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie Gminy do uchwalenia.
 4. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Gminy , nadzorujący pracę Komisji w każdym czasie mogą polecić zwołanie posiedzenia Komisji i złożenia Radzie sprawozdania z działania.

 

§ 61.

 

 1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji lub jego zastępca, przy czym uprawnienia zastępcy przewodniczącego dotyczą tylko wewnętrznego toku prac komisji.
 2. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu Komisji.
 3. Szczególne zasady działania w tym odbywania posiedzeń , obradowania, powoływanie podkomisji i zespołów , Komisje ustalają w miarę potrzeb we własnym zakresie, działają w porozumieniu z przewodniczącym Rady Gminy.

 

§ 62.

 

 1. Przewodniczący stałych komisji co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady Gminy sprawozdanie z działalności Komisji.
 2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do niestałych Komisji i zespołów powołanych przez Radę Gminy.

 

§ 63.

 

Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 

ROZDZIAŁ X

Komisja Rewizyjna

 

§ 64.

 

Komisja Rewizyjna zwana dalej „Komisją” jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.

 

§ 65.

 

Komisja działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i statutu gminy.

 

§ 66.

 

Komisja podlega wyłącznie Radzie Gminy.

 

§ 67.

 

 1. Komisję powołuje Rada Gminy ze swego składu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu rady.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 3. Przewodniczącego Komisji  wybiera Komisja ze swego grona w głosowaniu jawnym.

 

§ 68.

 

 1. Komisja pracuje według planów pracy, które przedstawia Radzie do akceptacji na początku każdego roku kalendarzowego.
 2. Rada może zlecić komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym.
 3. Rada zlecając komisji przeprowadzenie kontroli określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

 

§ 69.

 

Komisja Rewizyjna w szczególności:

 1. Kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.
 2. Opiniuje wykonanie budżetu Gminy i wnioskuje do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. 

   2a. Komisja Rewizyjna wniosek w sprawie absolutorium przesyła do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

 1. Analizuje:
  1)  sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy,
  2)  wykonanie zarządzeń Wójta,
  3) opinie innych komisji Rady Gminy dotyczące skutków podejmowanych i wykonywanych zarządzeń Wójta,
  4)  wyniki kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Urzędzie Gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach pomocniczych Gminy.
 2. Występuje w miarę potrzeby do Rady Gminy o zainicjowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach pomocniczych Gminy.
 3. Rozpatruje sposób realizacji wniosków Rady Gminy.

 

§ 70.

 

 1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który zwołuje posiedzenia i proponuje porządek dzienny obrad.
 2. O terminie i tematyce posiedzenia Komisji należy zawiadomić jej członków przynajmniej na 3 dni przed posiedzeniem.

W sytuacjach szczególnych termin ten może zostać skrócony do niezbędnego minimum.

 1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 2. Na wniosek członka Komisji po jego przegłosowaniu zarządza się głosowanie tajne.
 3. Przy równej liczbie głosów Komisja przedstawia Radzie Gminy dwa stanowiska.
 4. Z każdego posiedzenia Komisja sporządza protokół zawierający następujące dane:

1) numer protokółu i datę posiedzenia,

2) listę obecności członków Komisji i zaproszonych gości,

3) porządek obrad,

4) omówienie przebiegu posiedzenia oraz treść podjętych wniosków i opinii,

5) podpis przewodniczącego Komisji.

 

§ 71.

 

 1. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Komisja Rewizyjna ustala skład zespołu kontrolującego oraz zawiadamia Wójta Gminy i kierownika jednostki kontrolowanej o terminie kontroli.
 2. Zespół kontrolujący składa się z członków Komisji Rewizyjnej, nie może liczyć mniej niż trzy osoby.
 3. W razie potrzeby Komisja Rewizyjna może powołać w skład zespołu kontrolującego przedstawicieli innych komisji Rady Gminy oraz ekspertów z dziedziny odpowiadającej przedmiotom kontroli spoza składu Rady Gminy .

 

§ 72.

 

 1. Kontrolę przeprowadza się w godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej. W razie konieczności przeprowadzenia kontroli poza godzinami pracy lub w dzień wolny od pracy, należy uzyskać zgodę kierownika jednostki kontrolowanej.
 2. Warunki techniczne kontroli w tym lokalowe zapewnia kierownik jednostki kontrolowanej. Przy czynnościach kontrolnych ma prawo uczestniczyć przedstawiciel tej jednostki.
 3.  

§ 73.

 

Zespół kontrolny (Komisja) ma prawo:

1)  wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,

2)  wglądu do akt i dokumentów,

3)  zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,

4)  żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników kontrolowanej jednostki a także od ich bezpośrednich przełożonych,

5)  przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

 

§ 74.

 

 1. Z przebiegu kontroli sporządzony jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie zespołu kontrolnego ( komisji) oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
 2. W protokole ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia, nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne jak również osiągnięcia  i przykłady dobrej pracy.
 3. Protokół powinien ponadto zawierać:

1) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli,

2) nazwę jednostki kontrolowanej oraz główne dane osobowe kierownika,

3) imiona i nazwiska osób kontrolujących,

4) ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej,

5) wykaz załączników (dowodów).

 1. Protokół sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi Przewodniczący  Rady Gminy, trzeci pozostaje w aktach komisji, czwarty otrzymuje Wójt.

 

§ 75.

 

Komisja Rewizyjna kieruje do jednostek skontrolowanych oraz Wójta wystąpienia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski w sprawach usunięcia  stwierdzonych nieprawidłowości i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości.

 

§ 76.

 

Kierownicy jednostek, do których wystąpienie pokontrolne zostało skierowane, są obowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić Komisję Rewizyjną i Wójta o sposobie wykorzystania uwag i o realizacji wniosków. W razie braku możliwości wykonania wniosków należy podać uzasadnione przyczyny ich nie wykonania i propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych  nieprawidłowości.

 

§ 77.

 

W razie ujawnienia przestępstw lub wykroczeń Komisja przekazuje sprawę organom ścigania.

 

§ 78.

 

Wyniki swoich działań Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Gminy w formie sprawozdania.

 

§ 79.

 

Obsługę techniczno-biurową komisji prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy.

 

ROZDZIAŁ XI

Radni

 

§ 80.

 

 1. Radni winni uczestniczyć czynnie w sesjach Rady Gminy, pracach organów i komisji  do których zostali wybrani.
 2. Radni mają obowiązek utrzymania stałej więzi z wyborcami przez:

1) informowanie wyborców o stanie Gminy,

2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady Gminy,

3) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady Gminy,

4) informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie Gminy, przyjmowanie

    postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Gminy.

 

§ 81.

 

 1. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady Gminy lub posiedzeń komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.
 2. Radni mają prawo podejmować interwencje i składać wnioski w instytucjach, których wnioski te dotyczą.
 3. Radni mają prawo kierować do Wójta interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.
 4.  

§ 82.

 

 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach podpisem na liście obecności.
 2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbywania się sesji Rady lub posiedzenia Komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne wyjaśnienia na ręce przewodniczącego Rady Gminy lub przewodniczącego Komisji.

 

§ 83.

 

 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców osoby, które chciałyby złożyć skargi i wnioski.
 3. Radni mogą stosownie do potrzeb przyjmować interesantów w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

 

§ 84.

 

 1. W przypadku wniosku zakładu pracy, zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada Gminy może powołać Komisję lub zespół dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
 2. Komisja lub zespół powołany w trybie ust. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu Rady Gminy.

 

§ 85.

 

Podstawą do udzielenia przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac zawierających określenie terminu i charakteru zajęć podpisane przez przewodniczącego Rady.

 

§ 86.

 

 

 1. Wójt udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnień i pomaga w wykonywaniu ich obowiązków.
 2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio na sesji Rady Gminy we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

ROZDZIAŁ XII

Tryb Głosowania

 

§ 87.

W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.

 

§ 87a.

 

Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

 

§ 88.

 

 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad przeliczając głosy oddane „za”, „przeciw" i „wstrzymujące się" sumując je, porównując z listą radnych obecnych na sesji nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokóle.
 3. Do przeliczenia głosów przewodniczący może wyznaczyć radnych.
 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

 

§ 89.

 

 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo.
 2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart stemplowanych pieczęcią rady, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona rady Komisja Skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji.
 3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
 4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania.
 5. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 6. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokółu obrad sesji.

 

§ 90.

 

 1. Przewodniczący obrad przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 2. W pierwszej kolejności przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
 3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

 

§ 91.

 

Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, iż wniosek lub kandydatura uzyskała największą liczbę głosów .


ROZDZIAŁ XIII

Wspólne Sesje Rad Gmin

 

§ 92.

 

 1. Rada Gminy może odbywać wspólne sesje z innymi Radami Gmin w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
 2. Wspólną sesję organizują przewodniczący zainteresowanych Rad Gmin.
 3. Zawiadomienia o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub wiceprzewodniczący wszystkich Rad Gmin.

 

§ 93.

 

 1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej Rady Gminy.
 2. W drodze głosowania wybiera się przewodniczącego wspólnej sesji.
 3. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie Rady Gmin, biorące udział we wspólnej sesji chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
 4. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

ROZDZIAŁ XIV

Kluby radnych

 

§ 94.

 

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

 

§ 95.

 

 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 4 radnych.
 2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
 3. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu,

2) listę członków,

3 )imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

 1. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
 2. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

 

§ 96.

 

 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
 2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

 

§ 97.

 

 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków.
 3. Kluby ulegają rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 4.

 

§ 98.

 

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

 

§ 99.

 

 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
 2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
 3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
 4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 100.

 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie i trybu działania Rady.
 2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swoich przedstawicieli.

 

§ 101.

 

Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 

Rozdział XV

Wójt Gminy

 

§ 102.

 

Organem wykonawczym gminy jest Wójt.

 

§ 103.

 

 1. Wójt jest wybierany w wyborach bezpośrednich.
 2. Zasady wyboru i tryb odwoływania Wójta określa ustawa.

 

§ 104.

 

Wójt jest pracownikiem samorządowym, zatrudnionym na podstawie wyboru.

 

§ 105.

 

Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.

 

§ 105a.

 

1.      Do zadań Wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 1. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.

 

§ 106.

 

 1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem
 2. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta bądź Sekretarzowi Gminy.
 3. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 4. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

 

§ 107.

 

Wójt wykonuje:

 1. (skreślony)
 2. jemu przypisane zadania i kompetencje,
 3. zadania powierzone, o ile ich wykonanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,
 4. inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

 

§ 107a.

 

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 107 b.

 

 1. Skargi dotyczące działalności Wójta Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Gminy, o ile przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skargi.
 2. Zarzuty podnoszone w skargach wstępnie bada Komisja Rewizyjna. Rozpatrując zarzuty skargi Komisja Rewizyjna przeprowadza czynności wyjaśniające. Z podejmowanych czynności Komisja Rewizyjna sporządza protokół.
 3. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Komisja Rewizyjna przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy protokół wraz z dokumentacją zgromadzoną podczas przeprowadzania czynności wyjaśniających oraz przedstawia stanowisko komisji dotyczące skargi.
 4. Rada Gminy, po rozpatrzeniu dokumentacji związanej z badaniem skargi i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym skargi, zajmuje stanowisko w formie uchwały.
 5. Skarżącego zawiadamia się na piśmie o terminie sesji, na której będzie rozpatrywana złożona przez niego skarga.
 6. Zawiadomienie skarżącego o sposobie załatwienia skargi następuje zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

ROZDZIAŁ XVI

Gospodarka finansowa gminy

 

§ 108.

 

 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.
 2.  Projekt uchwały budżetowej gminy wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przygotowuje Wójt i przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
 3.  Uchwałę budżetową podejmuje się przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.
 4.  Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej.

 

§ 109.

Rada Gminy uchwala tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.

  

§ 110.

 

 1. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt.
 2. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
 3. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

   

§ 112.

 

 1. Rada Gminy przyjmuje sprawozdanie z działalności finansowej gminy i udziela absolutorium Wójtowi z tego tytułu.
 2. Sprawozdanie z działalności finansowej gminy podlega sprawdzeniu przez Komisję Rewizyjną i ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

ROZDZIAŁ XVII

Jednostki pomocnicze Gminy

 

§ 113.

 

 1. Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa.
 2. W skład gminy wchodzą 33 jednostki pomocnicze – sołectwa.
 3. Utworzenie nowych jednostek pomocniczych, połączenia, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej następuje w drodze uchwały Rady Gminy, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
 4. Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.
 5. Wykaz jednostek pomocniczych gminy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.

 

§ 114.

 

 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkańców, mających czynne prawo wyborcze.
 2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys, wspomagany przez radę sołecką.
 3. Organizację i zakres działania sołectw, w tym tryb i zasady wyboru sołtysów, członków rad sołeckich oraz sposób zwoływania i obradowania zebrań wiejskich określa Rada w odrębnych Statutach sołectw.
 4. Nadzór nad działalnością organów jednostek pomocniczych sprawuje Rada Gminy i Wójt.

 

§ 115.

 

 1. Rada Gminy odrębną uchwałą może przekazać sołectwu wyodrębnioną część mienia komunalnego, którą sołectwo zarządza , korzysta z niej oraz rozporządza pochodzącymi z niej określonymi dochodami w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w  Statucie Sołectwa.
 2. Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych Gminy jest prowadzona w ramach budżetu gminy.

 

§ 116.

 

 1. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysi) mogą uczestniczyć w pracach Rady Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.
 2. Sołtysi mogą być zapraszani na posiedzenia  Komisji Rady, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy dotyczące interesów jednostki pomocniczej.
 3. Za udział w pracach organów, o których mowa w ust. 1 i 2 sołtysom przysługują diety, na zasadach ustalonych przez Radę Gminy.

 

ROZDZIAŁ XVIII

Pracownicy samorządowi

 

§ 117.

 

Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy na podstawie:

1)     wyboru - Wójt

2)     powołania – Skarbnik Gminy, Zastępca Wójta,

  3)   umowy o pracę - pozostali pracownicy.

 

§ 118.

 

1.Wynagrodzenie dla Wójta ustala, na wniosek Przewodniczącego, Rada Gminy.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady Gminy.

3. Pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta wykonuje wyznaczona przez Wójta osoba zastępująca lub Sekretarz Gminy.

4. Polecenia służbowe wyjazdu dla Przewodniczącego Rady podpisuje Wiceprzewodniczący.

5. Stosunek pracy z pozostałymi pracownikami Urzędu Gminy i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych nawiązuje Wójt Gminy.

 

§ 119.

 

Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa .

 

§ 120.

 

 1. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu oraz organizuje pracę urzędu.
 2. Skarbnik Gminy wykonuje funkcję głównego księgowego budżetu oraz dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

 

§ 121.

 

1. Skarbnika Gminy powołuje Rada Gminy na wniosek Wójta, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Uchwała Rady w sprawie odwołania Skarbnika Gminy nie może być podjęta na Sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie.

3.Przed podjęciem uchwały o odwołaniu, Rada jest obowiązana umożliwić złożenie wyjaśnień osobie, której dotyczy wniosek o odwołanie.

 

ROZDZIAŁ XIX

Stanowienie przepisów gminnych

 

§ 122.

 

 1. Gmina ma prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na terenie gminy.
 2. Przepisy gminne wydawane są przez Radę w formie uchwały.
 3. Organy Gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

1)      wewnętrznego ustroju Gminy oraz jednostek pomocniczych,

2)      organizacji urzędów i instytucji gminnych,

3)      zasad zarządu mieniem Gminy,

4)      zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 1. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

5.      Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 4, mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

 

§ 123.

 

1.  Przepisy gminne ogłasza się poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i miejscach użyteczności publicznej, mogą być też publikowane w prasie i w internecie.

2. Jeżeli ustawa szczególna tak stanowi to przepisy gminne podlegają ogłoszeniu również w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 124.

 

Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do publicznego wglądu.

 

ROZDZIAŁ XX

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli

z dokumentów Rady, Komisji i Wójta

 

§ 125.

 

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

 

§ 126.

 

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 127.

 

 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępniane są przez pracownika Urzędu Gminy zajmującego się obsługą Rady, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
 2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są przez pracowników Urzędu Gminy, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
 3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w powszechnie dostępnych zbiorach danych.
 4. Na wniosek zainteresowanego, dokumenty, o których mowa w ust. 1 mogą być kopiowane. Z tego tytułu pobiera się opłatę w wysokości kosztów kopiowania.

 

§ 128.

 

Realizacja uprawnień określonych w § 126 i 127 może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

 

§ 129.

 

Uprawnienia określone w § 126 i 127 nie znajdują zastosowania:

1)      w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności,

2)       gdy informacje publiczne stanowią informacje niejawne.

3)      w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

ROZDZIAŁ XXI

Postanowienia końcowe

 

§ 130.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy

1)      o samorządzie gminnym,

2)      o pracownikach samorządowych oraz inne obowiązujące przepisy szczególne.

 

§ 131.

 

Zmiana Statutu może być dokonana w trybie właściwym do jego uchwalenia.

 

§ 132.

 

Statut wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Mróz
Data utworzenia:2008-04-18 09:00:45
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2008-04-18 09:01:21
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2008-05-08 09:15:29
Ostatnia zmiana:2016-11-07 13:58:40
Ilość wyświetleń:6346
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij