Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Klauzula informacyjna RODO - podatki, akcyza

Klauzula informacyjna RODO - podatki, akcyza

1.       W zwi±zku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZˇDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz±dzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Wójt Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, tel.: 23 691 87 21

2.       Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD),  

który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@pokrzywnica.pl.

3.       Pani/Pana dane osobowe będ± przetwarzane w celu prowadzenia spraw zwi±zanych z naliczaniem, przyjmowaniem, księgowaniem oraz windykacj± podatków i opłat lokalnych; zwrot podatku akcyzowego, umorzenia podatku, rozłożenia na raty, ulgi; za¶wiadczenia w sprawach podatkowych.

4.       Gmina Pokrzywnica gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikaj±cych z przepisów prawa, a w szczególno¶ci:

a)       Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z póĽn. zm.)

b)       Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z póĽn. zm.)

c)       Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z póĽn. zm.)

d)      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 poz. 800 z póĽn. zm.)

e)      Ustawa z dnia 30 paĽdziernika 2002 r. o podatku le¶nym (Dz. U. z 2017, poz. 1821 z póĽn. zm.)

f)         Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1340  z póĽn. zm.)

5.       Podanie przez Pani±/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań o których mowa powyżej jest obowi±zkowe (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa), podanie danych dodatkowych (kontaktowych) jest dobrowolne.

6.       Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ¶ci¶le okre¶lonym, minimalnym zakresie; tj. imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, NIP, adres zamieszkania, nr nieruchomo¶ci, powierzchnia działki, wła¶ciciel nieruchomo¶ci, stan rodzinny, sytuacja finansowa (ulgi w spłacie), nr rachunku bankowego, nr telefonu, nr księgi wieczystej, nr aktu notarialnego; niezbędnym do osi±gnięcia celu, o którym mowa powyżej.

7.       W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstaw± przekazania/powierzenia danych s± przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami ¶wiadcz±cych usługi na rzecz Administratora. Odbiorc± danych osobowych będ± uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty ¶wiadcz±ce usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

8.       Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będ± przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (rejestr wymiarowy - 10 lat, pozostałe -  5 lat) oraz zgodnie z terminami archiwizacji okre¶lonymi przez przepisy powszechnie obowi±zuj±cego prawa, w tym Rozporz±dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będ± przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.

9.       Przysługuje Pani/Panu, z wyj±tkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwo¶ć:

.         dostępu do danych osobowych jej/jego dotycz±cych oraz otrzymania ich kopii,

.         ż±dania ich sprostowania,

.         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10.   Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kieruj±c korespondencję na adres Administratora lub drog± elektroniczn± pisz±c na adres iod@pokrzywnica.pl.

11.   Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Pokrzywnica. Organem wła¶ciwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

12.    Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

13.    Dane nie będ± przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

14.   O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowi±zku lub dobrowolno¶ci ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczn± komórkę Administratora danych prowadz±c± przetwarzanie.

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Pokrzywnica
Źródło informacji:Adam Dariusz Rachuba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2019-01-24 13:05:15
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2019-01-24 13:12:13
Ostatnia zmiana:2019-01-25 08:58:09
Ilość wyświetleń:156
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij