Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Regulamin monitoringu

 

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W GMINIE POKRZYWNICA

 1. PODSTAWA PRAWNA
 2. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.) art. 9a,
 3. Na postawie art.222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 5. USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

 

 1. ZAPISY OGÓLNE
  1. Procedura funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Gminie Pokrzywnica określa:
 2. zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego,
 3. infrastrukturę, która objęta jest monitoringiem wizyjnym,
 4. miejsca instalacji kamer, systemu na terenie Gminy Pokrzywnica,
 5. cele instalacji monitoringu wraz z opisem przetwarzanych danych i operacji na nich,
 6. zasady rejestracji i zapisu informacji oraz sposoby ich zabezpieczenia,
 7. zasady wykorzystania i przekazywania zapisów monitoringu wizyjnego,
 8. określenie mierników funkcjonowania systemu monitoringu.

 

 1. INFRASTRUKTURA OBJĘTA MONITORINGIEM WIZYJNYM
  1. Monitoringiem wizyjnym w Gminie Pokrzywnica objęty jest:
   1. Budynek Urzędu Gminy wewnątrz oraz teren przyległy do budynku wraz z placem przed Remizą OSP w Pokrzywnicy oraz otwarta strefa aktywności.
   2. Budynek Świetlicy wiejskiej w Pobyłkowie Dużym – teren przyległy do budynku oraz rondo zlokalizowane w pobliżu świetlicy.
   3. Budynek Ośrodka Zdrowia w Dzierżeninie – monitorowany przystanek naprzeciwko Ośrodka Zdrowia przy drodze krajowej oraz wejście główne na cmentarz parafialny.
   4. Budynek remizy OSP w Dzierżeninie – teren przyległy do budynku
   5. Budynek Oczyszczalni Ścieków i PSZOK, teren przyległy do budynku oraz droga dojazdowa
 2. Kamery zlokalizowane są w następujących miejscach:
  1. Budynek Urzędu Gminy 7 kamer:
   1. wewnętrzna kamera na główne wejście do urzędu,
   2. wewnętrzna kamera na piętrze obrotowa na klatkę schodową i korytarz,
   3. kamera z przodu budynku na parking przed urzędem,
   4. kamera z przodu budynku na plac i schody przed wejściem głównym,
   5. kamera z boku budynku na przyłącze elektryczne,
   6. kamera z boku budynku monitorująca plac przed remizą OSP w Pokrzywnicy oraz część parkingu Policji,
   7. kamera z tyłu budynku monitorująca teren za budynkiem Urzędu.
 3. Budynek Świetlicy wiejskiej w Pobyłkowie Dużym 4 kamery
  1. kamera na główne wejście do świetlicy wraz z bokiem budynku od strony ulicy
  2. kamera na wjazd na teren świetlicy oraz połowę boiska
  3. kamera na plac zabaw i  druga połowę boiska 
  4. kamera na ulice i rondo zlokalizowane w pobliżu świetlicy
 4. Budynek Ośrodka Zdrowia w Dzierżeninie 2 kamery
  1. kamera na teren przed cmentarzem w Dzierżeninie i główne wejście na cmentarz,
  2. kamera na przystanek autobusowy znajdujący się naprzeciwko ośrodka zdrowia w Dzierżeninie.
 5. Budynek remizy OSP w Dzierżeninie 2 kamery:
  1. kamera monitorująca tył remizy wraz z wejściem do świetlicy wiejskiej
  2. kamera monitorująca bok remizy wraz z drogą i bramą do garażu
 6. Budynek Oczyszczalni Ścieków i PSZOK – 5 kamer

a) dwie kamery monitorujące zlewnię od prawej i lewej strony,

b) kamera skierowana na bramę i plac PSZOK oraz drogę dojazdową do oczyszczalni,

c) dwie kamery jedna skierowana na szlaban na drodze wjazdowej druga monitorująca słup z kamerami.

 

 1. CELE INSTALACJI MONITORINGU WRAZ Z OPISEM PRZETWARZANYCH DANYCH I OPERACJI NA NICH
 2. W celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Gmina Pokrzywnica zastosowała środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie gminy lub jednostek organizacyjnych gminy, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 3. Szczegółowe cele stosowania monitoringu:
  1. zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów oraz osób przebywających na terenie obiektu),
  2. ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych działań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
  3. wyeliminowanie aktów wandalizmu,
  4. ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.),
  5. ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych
  6. sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu o stan infrastruktury obiektu oraz wyposażenia,
  7. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych
 4. W monitoringu wizyjnym mogą być przetwarzane w szczególności: wizerunek, cechy szczególne osób, numery identyfikacyjne (np.: numery tablic rejestracyjnych, numery boczne pojazdów).
 5. Operacje wykonywane na danych to w szczególności zapisywanie, przeglądanie, udostępnianie i usuwanie nagrań zarejestrowanych zdarzeń i osób niezależnie od charakteru nośnika.
 6. Zgodnie z art. 5 ust 1 RODO, Administrator Danych Osobowych zapewnia spełnienie zasad przetwarzania danych osobowych tj: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności, poufności oraz rozliczalności.
 7. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów socjalnych.

 

 1. ZASADY REJESTRACJI I ZAPISU INFORMACJI ORAZ SPOSOBY ICH ZABEZPIECZENIA
 2. System monitoringu wizyjnego w Gminy Pokrzywnica składa się z:
  1. kamer rejestrujących zdarzenia z terenu Gminy – monitorowanych obiektów w ilości 20 szt.;
  2. urządzeń rejestrujących i zapisujący obraz na nośniku fizycznym dysku HDD umiejscowionych w poszczególnych monitorowanych budynkach;
 3. Zapisy wideo na dysku twardym rejestratora przechowywane są do 35 dni kalendarzowych, a następnie automatycznie nadpisywane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 4. Monitoring funkcjonuje całą dobę.
 5. Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 6. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).
 7. Dostęp do danych rejestratora zabezpieczony jest hasłem znanym upoważnionym osobom i obsłudze IT jednostki.

 

 1. ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO
 2. Dane zarejestrowane na nośniku podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu ochrony danych osobowych oraz informacji objętych prawem tajemnicy przedsiębiorstwa, i nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom.
 3. Nagrania mogą być wykorzystane do wstecznej analizy rejestrowanych zdarzeń.
 4. W sytuacji zaistnienia zdarzenia wynikającego z celów instalacji systemu monitoringu wizyjnego dopuszcza się wykorzystanie zapisów wideo do jego analizy oraz oceny, a także przekazania kopii zapisu na płycie CD/DVD organom ścigania, na ich pisemny wniosek. Przekazane dane organom ścigania nie są archiwizowane w jednostce.
 5. Wójt może używać zapisu monitoringu w celu wykrycia sprawców przestępstwa lub naruszającego regulaminy wewnętrzne jednostki.
 6. Osoby biorące udział w zdarzeniach zarejestrowanych w systemie monitoringu mogą wnioskować do Pracodawcy o zabezpieczenie nagrania w celu przekazania uprawnionym organom.
 7. Zapisy z monitoringu nie są archiwizowane.

 

 1. MIERNIKI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU
 2. Zapisy monitoringu są kontrolowane doraźnie oraz w sytuacjach związanych z pojawiającymi się zagrożeniami w rejonach zainstalowanych kamer.
 3. Podgląd rejestrowanego materiału oraz nagrań dopuszczalny jest jedynie w celu weryfikacji poprawności działania monitoringu oraz analizy zaistniałych incydentów, które mogły zostać zarejestrowane.

 

 1. ZASADY PRZEKAZYWANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO
  1. Dane z zapisu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione instytucjom państwowym w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych takim jak Policja, Sąd, Prokuratura na pisemny wniosek.
  2. Przedstawiciel instytucji wymienionych w punkcie 1 zobowiązany jest pisemnie pokwitować odbiór płyty, z którego sporządza się protokół przekazania.
  3. Płyta, na którą skopiowano pliki z monitoringu wizyjnego powinna zostać zapakowana do koperty, opisana (krótki opis zdarzenia, jego data) oraz opieczętowana.
  4. Osoba będąca obiektem zdarzenia zarejestrowanego przez monitoring wizyjny ma prawo żądania wglądu do jego zapisu wyłącznie na pisemny wniosek złożony do Wójta Gminy Pokrzywnica.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – MONITORING WIZYJNY

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w monitoringu jest Wójt Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.
 2. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@pokrzywnica.pl lub korespondencyjnie na adres ADO.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na podstawie art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i na postawie art.222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane wedle zapisów określonych w dziale V pkt 2
 5. W szczególnych sytuacjach (np. zdarzenia naruszające bezpieczeństwo osób) Administrator może udostępnić Państwa dane w postaci wizerunku innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. Policji).
  1. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
   1. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
   2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: iod@pokrzywnica.pl.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oraz organizacji międzynarodowej.
 8. Wobec osób nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Każdej osobie przysługuje prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem w przestrzeni publicznej. Wymienione prawo realizowane jest przez administratora danych poprzez rozmieszczenie na monitorowanym obszarze tablic informujących o objęciu monitoringiem wizyjnym oraz zamieszczeniem informacji na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokrzywnica.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 1. ZAPISY KOŃCOWE
  1. Monitoring wizyjny może być systematycznie modernizowany, jeżeli wynika to z potrzeb oraz możliwości finansowych, po czym zostanie zaktualizowany regulamin monitoringu.
  2. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
  3. Niniejszy regulamin został utworzony zgodnie Art. 9a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje Wójt Gminy Pokrzywnica.
  5. Procedura funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Gminie Pokrzywnica wchodzi w życie z dniem podjęcia go Zarządzeniem Wójta Gminy Pokrzywnica.

Załączniki

regulamin UG (71.4kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Pokrzywnica
Źródło informacji:Adam Dariusz Rachuba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2018-10-23 14:28:51
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2018-10-23 14:32:45
Ostatnia zmiana:2018-10-23 14:32:55
Ilość wyświetleń:503
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij