Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Rejestr instytucji kultury

 

REJESTR 

INSTYTUCJI KULTURY

 GMINY POKRZYWNICA

 

 

Lp.

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

Siedziba i adres instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

1

01.08.1992

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy

GBP

 w Pokrzywnicy

ul. Przemysłowa 5

06-121 Pokrzywnica

Gmina Pokrzywnica

-

Akt o utworzeniu biblioteki – 1949 r.

Uchwała Nr XV/107/92 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 

16 grudnia 1992 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy 

    

2

 

09.12.1999

-

-

-

-

-

-

Uchwała Nr VIII/71/99 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia

 9 grudnia 1999 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokrzywnicy

3

 

 

 

29.08.2001

-

-

-

-

-

 

Uchwała Nr VIII/61/2001 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokrzywnicy

4

 

 30.11.2004

-

-

Al. Jana Pawła II 1

06-121 Pokrzywnica

-

-

-

-

 

 

5

 

30.06.2006

-

-

-

-

-

-

Uchwała Nr XXXVIII/234/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

6

 

24.02.2009

-

-

-

-

-

-

Uchwała

Nr XXVII/142/2009 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

 

 

KSIĘGA   REJESTROWA  INSTYTUCJI  KULTURY

Numer wpisu do Rejestru: 1

Dział I – Oznaczenie instytucji  kultury

 

 

        1

2

3

4

5

6

7

8

9

    10

          Numer 

         kolejny

       wpisu

 

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

   Imię

 i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego

wpisu

          1

 

01.08.1992

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy

 

GBP w Pokrzywnicy

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

ul. Przemysłowa 5

06-121 Pokrzywnica

Organizator:

Gmina Pokrzywnica

 

Akt o utworzeniu:

Rok utworzenia biblioteki –1949 r.

 

 

-

P-0931365-85913625

53-2-832-13625

-

Grażyna Kłosiewicz

           2

19.05.2000

 

 

-

-

-

-

-

Nadanie numeru REGON: 000931365

-

Grażyna

Kłosiewicz

            3

30.05.2000

-

-

-

-

-

Nadanie numeru NIP: 568-14-72-291

-

Grażyna

Kłosiewicz

            4

30.11.2004

-

-

zmiana siedziby

(2004 r.)

Al. Jana Pawła II 1

06-121 Pokrzywnica

-

-

-

-

Grażyna

Kłosiewicz

 

 

 

 

KSIĘGA   REJESTROWA  INSTYTUCJI  KULTURY

Numer wpisu do Rejestru: 1

Dział II – Organizacja instytucji kultury

 

 

    1

2

3

4

5

6

7

8

    Numer

kolejny

wpisu

 zmian

Data wpisu, daty kolejnych

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury

 i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

     1

01.08.1992

 

 

Uchwała Nr XV/107/92 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 

16 grudnia 1992 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy      

Hanna Gajewska

-

-

-

 

Grażyna Kłosiewicz

           2

 

09.12.1999

 

Uchwała Nr VIII/71/99 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia

 9 grudnia 1999 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokrzywnicy

Hanna Gajewska

-

-

Traci moc Statut przyjęty uchwałą Nr XV/107/92 z dnia 16 grudnia 1992 r.

Grażyna Kłosiewicz

           3

29.08.2001

Uchwała Nr VIII/61/2001 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokrzywnicy

Hanna Gajewska

-

-

Traci moc Statut przyjęty uchwałą Nr VIII/71/99 z dnia 9 grudnia 1999 r.

Grażyna Kłosiewicz

            4

30.06.2006

Uchwała Nr XXXVIII/234/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

Hanna Gajewska

-

-

Wprowadzono zmiany w

§ 5,  § 8,

§ 11,  § 13

Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy nadanego Uchwałą Nr VIII/61/2001 z dnia

29 sierpnia 2001

Grażyna Kłosiewicz

            5

24.02.2009

Uchwała

Nr XXVII/142/2009 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

Dyrektor

Hanna Gajewska

-

-

Traci moc Uchwała Nr VIII/61/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej

w Pokrzywnicy, oraz Uchwała Nr XXXVIII/234/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki

Publicznej

 w Pokrzywnicy.

Grażyna Kłosiewicz

 

 

 

 

 

 

KSIĘGA   REJESTROWA  INSTYTUCJI  KULTURY

Numer wpisu do Rejestru: 1

Dział III – Mienie instytucji kultury

 

 

    1

2

3

4

5

6

  Numer                       kolejny

 wpisu

Data wpisu, daty kolejnych

zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię

i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego

wpisu

1.

2004 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2003 r. – sprawozdanie zatwierdzone Zarządzenie Nr10/2004 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 10 marca 2004 roku – zarządza się: przyjąć rachunek zysków i strat Jednostki Kultury ,,Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy’’ za rok 2003.

bez obciążenia

 

-

Grażyna Kłosiewicz

2.

2005 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2004 r. – sprawozdanie zatwierdzone Zarządzenie Nr 3/2005 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 14 stycznia 2005 roku – zarządza się: przyjąć rachunek zysków i strat Jednostki Kultury ,,Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy’’ za rok 2004.

bez obciążenia

-

Grażyna Kłosiewicz

3.

2006 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2005 r. – sprawozdanie zatwierdzone Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie wykonania planu finansowego instytucji kultury ,,Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy’’.

bez obciążenia

-

Grażyna Kłosiewicz

4.

2007 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2006 r. – sprawozdanie zatwierdzone Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie wykonania planu finansowego instytucji kultury ,,Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy’’.

bez obciążenia

-

Grażyna Kłosiewicz

5.

2008 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2007 r. – sprawozdanie zatwierdzone Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie wykonania planu finansowego instytucji kultury ,,Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy’’.

bez obciążenia

-

Grażyna Kłosiewicz

6.

2009 r.

 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2008 r. – sprawozdanie zatwierdzone Zarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 25 luty 2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Pokrzywnica za 2008 rok.

bez obciążenia

-

Grażyna Kłosiewicz

7.

2010 r.

 

 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2009 r. – sprawozdanie zatwierdzone Zarządzenie Nr 5/2010

Wójta Gminy Pokrzywnicaz dnia 26 luty 2010 roku  w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Pokrzywnica za 2009 rok.

bez obciążenia

-

Grażyna Kłosiewicz

8.

2011 r.

 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2010 r. – sprawozdanie zatwierdzone Zarządzenie Nr 4/2011

Wójta Gminy Pokrzywnicaz dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania       rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Pokrzywnica za 2010 rok.

bez obciążenia

-

Grażyna Kłosiewicz

9.

2012 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2011 r. – sprawozdanie zatwierdzoneZarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Pokrzywnica za 2011 rok.

bez obciążenia

-

Grażyna Kłosiewicz

10.

2013 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2012 r. – sprawozdanie zatwierdzone Zarządzenie Nr 5/2013    Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

za 2012 rok.

bez obciążenia

-

Grażyna Kłosiewicz

11.

2014 r.

 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2013 r. – sprawozdanie zatwierdzone Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Pokrzywnica za 2013 rok.

bez obciążenia

-

Grażyna Kłosiewicz

12.

2015

 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2014 r. – sprawozdanie zatwierdzone Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Pokrzywnica za  2014 rok.

bez obciążenia

-

Grażyna Kłosiewicz

13.

2016

 

Otrzymano darowizną nieruchomość zabudowaną o nr. ewidencyjnym 300/1 obręb 28

o powierzchni 0,1289 ha od Gminy Pokrzywnica: Akt Notarialny  nr. 143/2016

z dnia 27 stycznia 2016 r.

bez obciążenia

-

Grażyna Kłosiewicz

14.

2016

Złożono sprawozdanie finansowe za 2015 r. – sprawozdanie zatwierdzone Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Pokrzywnica za  2015 rok.

bez obciążenia

-

Grażyna Kłosiewicz

15.

2017

Złożono sprawozdanie finansowe za 2016 r. – sprawozdanie zatwierdzone Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Pokrzywnica za  2016 rok.

bez obciążenia

-

Grażyna Kłosiewicz

16.

 

2018

Złożono sprawozdanie finansowe za 2017 r. – sprawozdanie zatwierdzone Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Pokrzywnica za 2017 rok.

bez obciążenia

-

Grażyna Kłosiewicz

 

 

 

 

 

KSIĘGA   REJESTROWA  INSTYTUCJI  KULTURY

Numer wpisu do Rejestru: 1

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

 

 

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY (251.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2015-12-10 14:44:33
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2015-12-10 14:45:09
Ostatnia zmiana:2018-05-18 10:52:09
Ilość wyświetleń:2250
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij