Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

URZĘDU GMINY W POKRZYWNICY

 

 

I. [ PRZEPIS OGÓLNY - ZAKRES NORMOWANIA]

§ 1

Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej ,, regulaminem", ustala:

 1. wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych w

  Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy na podstawie umowy o pracę,

 2. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

 3. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę,

 4. szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż jubileuszowa pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę,

 5. szczegółowe warunki i sposób przyznawania innych dodatków (specjalnego, za pracę w porze nocnej, za opiekę nad osobą w służbie przygotowawczej) pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

 

[ WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE]

§ 2

 1. Ustala się wykaz stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, doradców i asystentów, pomocniczych i obsługi, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego jako załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Dopuszcza się zatrudnienie osób nie spełniających wymagań kwalifikacyjnych na dane stanowiska, określonych niniejszym Regulaminem, pod warunkiem spełniania co najmniej minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 3. Osoba zatrudniona zgodnie z ust. 2 otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w najniższej kategorii zaszeregowania przewidzianej dla danego stanowiska do czasu uzyskania wymagań kwalifikacyjnych oczekiwanych przez Urząd Gminy w Pokrzywnicy, a określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 4. Zatrudnianie na poszczególne stanowiska osób nie spełniających minimalnych wymagań kwalifikacyjnych może nastąpić tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeśli w procesie otwartego i konkurencyjnego naboru nie zgłosił się żaden zainteresowany, albo zgłaszający się zainteresowany nie dawał rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

 5. Pracownicy urzędu Gminy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych w nim określonych, mogą być nadal zatrudnieni na dotychczasowych stanowiskach.

 

[ WYNAGRODZENIE ZASADNICZE]

§ 3

 1. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 2. Ustala się tabelę miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, która jest określona w załączniku nr 2 do Regulaminu.

 3. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej pracownikowi.

 4. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje wypłatą wynagrodzenia zasadniczego w wysokości odpowiedniej do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy.

 

[ DODATEK FUNKCYJNY]

§ 4

 1. Dodatek funkcyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia za pracę i jest przyznawany pracownikom na kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

 2. Ustala się tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 3. Dodatek funkcyjny przyznaje i jego wartość kwotową ustala w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Wójt Gminy.

 

[ NAGRODY]

§ 5

 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony na dany rok kalendarzowy, fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

 2. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt Gminy, po rozpatrzeniu umotywowanego wniosku Kierownika Referatu lub Sekretarza Gminy.

 3. Nagrody przyznaje się i wypłaca do dnia 30 grudnia każdego roku kalendarzowego.

 

[ DODATEK SPECJALNY]

§ 6

 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, pracownikowi Urzędu Gminy zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę może zostać przyznany dodatek specjalny w kwocie wynoszącej do 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego."

 

[ DODATEK ZA OPIEKĘ W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ]

§ 7

 1. Pracownikowi będącemu kierownikiem komórki organizacyjnej przysługuje dodatek za opiekę nad każdym pracownikiem w służbie przygotowawczej w kwocie 300 zł, nie więcej jednak łącznie niż 500 zł, pod warunkiem, że nie ustanowiono pracownikowi opiekuna w służbie przygotowawczej.

 2. Opiekunowi w służbie przygotowawczej przysługuje dodatek za opiekę nad pracownikiem w służbie przygotowawczej w kwocie 200 zł, nie więcej jednak łącznie niż 400 zł.

 

[WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH I PONAD WYMIAR]

§ 8

 1. W przypadku wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, w razie wyboru przez pracownika wypłaty wynagrodzenia w trybie art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, wypłaca się je w sposób następujący:

  1) za każdą godzinę pracy przysługuje 100 % stawki godzinowej normalnego wynagrodzenia,

  2) za każdą godzinę pracy przysługuje dodatek w wysokości:

 1. 100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta.

 2. 50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt a).

 1. Dodatek w wysokości 100 % przysługuje za każdą godzinę pracy ponad wymiar czasu pracy ustalony dla pracownika na okres rozliczeniowy zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy, chyba że przekroczenie ustalonego wymiaru czasu pracy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje już prawo do dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 albo w wyniku pracy w święto lub niedzielę, za którą pracownikowi nie udzielono dnia wolnego.

 2. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania składników wynagrodzenia, określonych w ust. 1 i 2, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, z tym że do podstawy obliczenia składnika, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 nie wlicza się dodatku funkcyjnego.

[ WYNAGRODZENIE ZA CZAS NIEWYKONYWANIA PRACY]

§ 9

 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, a także za czas niezawinionego przez niego postoju.

 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości wynikającej z osobistego zaszeregowania pracownika.

 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w § 3.

 

[ ROZLICZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ]

§ 10

Do należności pracowników z tytułu podróży służbowych stosuje się:

 1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz.1990), oraz

 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz.1991).

   

§ 11

Regulamin obowiązuje od dnia 18 czerwca 2012 r.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 22/2012

z dnia 18 czerwca 2012 r.

 

Wykaz stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, doradców i asystentów,

pomocniczych i obsługi, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Stanowisko

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

Optymalne wymagania kwalifikacyjne

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze

Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze

Stawka

dodatku funkcyjnego

do

 

Sekretarz

Według art. 5 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych

-

XVII

XIX

7

Zastępca Skarbnika

Wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne

-

XV

XVII

5

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Według odrębnych przepisów

-

XVI

XVIII

6

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Według odrębnych przepisów

-

XIII

XVI

4

Doradca

Wyższe

Staż pracy - 5 lat

  

Wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe  

XVII

XVIII

-

Asystent

Średnie

Staż pracy - 2 lata

Wykształcenie średnie lub wyższe zawodowe

XI

XII

-

Kierownik Referatu

Wyższe

Staż pracy - 4 lata

 

Wyższe kierunkowe lub podyplomowe kierunkowe

XIII

XVIII

6

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Wyższe

Staż pracy - 4 lata

 

Wyższe kierunkowe lub podyplomowe kierunkowe

XIII

XVIII

0

Radca Prawny

Według odrębnych przepisów

Staż pracy w jednostkach samorządowych  - 3 lata

XVIII

XIX

6

Główny Specjalista

Wyższe

Staż pracy - 4 lata

Wyższe kierunkowe  lub podyplomowe kierunkowe

XII

XVII

-

Inspektor

Wyższe

Staż pracy - 3 lata

Wyższe kierunkowe  lub podyplomowe kierunkowe

XII

XVI

-

Podinspektor, Informatyk

Wyższe lub średnie

Staż pracy - 3 lata

Wyższe kierunkowe lub średnie kierunkowe, ewentualnie podyplomowe kierunkowe

X

XIV

-

Specjalista

Średnie

Staż pracy - 3 lata

Wyższe kierunkowe lub średnie kierunkowe, ewentualnie podyplomowe kierunkowe

X

XIII

-

Specjalista ds. BHP

Według odrębnych przepisów

Wyższe kierunkowe lub średnie kierunkowe, ewentualnie podyplomowe kierunkowe

X

XIII

-

Samodzielny Referent

Średnie

Staż pracy - 2 lata

Wyższe kierunkowe lub średnie kierunkowe, ewentualnie podyplomowe kierunkowe

IX

XII

-

Referent

Średnie

Staż pracy - 2 lata

Wyższe kierunkowe lub średnie kierunkowe, ewentualnie podyplomowe kierunkowe

IX

XI

-

Młodszy Referent

Średnie

Średnie kierunkowe

VIII

X

-

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub  prac interwencyjnych

Wyższe

Staż pracy - 3 lata

-

XI

XII

-

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub  prac interwencyjnych

Średnie

 

-

VIII

X

-

Sekretarka

Średnie

Wyższe

Staż pracy - 2 lata

IX

X

-

Kierownik Kancelarii Tajnej

Średnie

Staż pracy - 3 lata

Wyższe

VIII

X

-

Opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły

Podstawowe

Zawodowe lub średnie

Staż pracy - 1 rok

I

III

-

Kierowca autobusu

Według odrębnych przepisów

-

X

XI

-

Kierowca samochodu ciężarowego

Według odrębnych przepisów

-

IX

X

-

Robotnik gospodarczy

Podstawowe

Zawodowe

V

VII

-

Sprzątaczka

Podstawowe

Zawodowe

III

IV

-

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2014

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 30 grudnia 2014 r.

TABELAMIESIĘCZNYCH KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

 

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

1150 - 1750

1200 - 1800

1250 - 1900

1300 - 2000

1350 - 2100

1400 - 2200

1500 - 2400

1600 - 2600

1700 - 2800

1800 - 3000

1900 - 3200

2000 - 3400

2100 - 3600

2200 - 3800

2300 - 4000

2400 - 4400

2500 - 4800

2700 - 5400

2900 - 5800

3100 - 6200

 

 

 

 

Załącznika nr 3

do Zarządzenia nr 22/2012

z dnia 18 czerwca 2012 r.

  TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

  

Stawka dodatku funkcyjnego

 

Procent najniższego wynagrodzenia

zasadniczego

1

 

do 40

 

 

2

 

do 60

 

3

 

do 80

 

4

 

do 100

 

5

 

do 120

 

6

 

do 140

 

7

 

do 160

 

8

 

do 200

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Mróz
Data utworzenia:2011-02-24 15:21:54
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2011-02-24 15:22:07
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2011-02-24 15:23:55
Ostatnia zmiana:2016-11-07 13:56:35
Ilość wyświetleń:9149
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij