Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko referenta ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

 

Pokrzywnica, dnia 06.12.2017r.

OK.2110.3.2017

 

WÓJT GMINY POKRZYWNICA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Pokrzywnica,

                                           Aleja Jana Pawła II 1,

                                           06-121 Pokrzywnica

 1. Określenia stanowiska:

Stanowisko pracy: Referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 7. Wykształcenie wyższe.
 8. Doświadczenie zawodowe, co najmniej 2 lata pracy w administracji samorządowej.
 9. Umiejętność obsługi komputera - znajomość pakietu MS Office oraz aplikacji: ŹRÓDŁO do obsługi Rejestrów Państwowych (PESEL, BUSC, RDO).
 10. Znajomość oraz podstawowe umiejętności stosowania obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, KPA i instrukcji kancelaryjnej dla gmin, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Systematyczność, dokładność, komunikatywność, sumienność.
 3. Dyspozycyjność.
 4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Prowadzenie Rejestru Mieszkańców (RM) oraz Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców (RZC).
  2. Wykonywanie czynności związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłaszaniem wyjazdu na pobyt: czasowy, stały oraz zgłoszeniem powrotu z pobytu czasowego w Rejestrze PESEL poprzez Aplikację "Źródło".
  3. Usuwanie niezgodności, aktualizacja, weryfikacja danych w Rejestrze Mieszkańców (RM), Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców (RZC) oraz Rejestrze PESEL, poprzez Aplikację " Źródło".
  4. Przyjmowanie wniosków o dowód osobisty.
  5. Wydawanie dowodów osobistych.
  6. Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) - poprzez Aplikację "Źródło".
  7. Zakładanie oraz aktualizacja kopert dowodowych.
  8. Przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.
  9. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stany cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zamieszczania przypisków, z wyjątkiem przypisków zamieszczonych przy akcie stanu cywilnego na podstawie uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, a niewymagającego uznania albo odpisu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę informacji w zakresie stanu cywilnego.
  10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy:

Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjazdy związane ze szkoleniami, przemieszczanie się wewnątrz budynku.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy.
  2. List motywacyjny.
  3. Życiorys - curriculum vitae - z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej wraz z klauzulą ochrony danych osobowych.
  4. Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu).
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu).
  6. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.
  7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada stan zdrowia pozwalający
   na zatrudnienie na stanowisku referenta.
  10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

"Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisku REFERENTA w Urzędzie Gminy Pokrzywnica zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)".

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: 

"Nabór na stanowisko referenta ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Pokrzywnica"

w terminie do dnia 22 grudnia 2017r. do godziny 13.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pokrzywnica lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna, bądź test kompetencyjny.

Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.pokrzywnica.pl) oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w jednostce.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

23 691 87 21 Sekretarz Gminy

 

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pokrzywnica,
  Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji pracownika na stanowisko urzędnicze określone w ogłoszeniu o naborze.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 22§ 1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

Załączniki

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach naboru- referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (210.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2017-12-06 15:02:02
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2017-12-06 15:41:08
Ostatnia zmiana:2017-12-29 11:21:12
Ilość wyświetleń:622
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij