Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Pokrzywnica, 2017-12-04

 

SKU.6220.8.2017.JJ

 

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających

  

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, zwana dalej "Kpa") oraz art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405,zwana dalej "ustawą ooś")

zawiadamiam

 

że na wniosek Gospodarstwa Rolnego Michał Pruszkowski złożonego w dniu 23.10.2017 r. i  uzupełnionego w dniach 21.11.2017 r. i 30.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3

  W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 Kpa  do czynnego udziału w każdym  jego stadium. Uwagi i wnioski można składać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600.

Z uwagi na to, że w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa strony postępowania będą zawiadamiane o czynnościach administracyjnych poprzez obwieszczenie, które podawane będzie do publicznej wiadomości na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu Gminy, na stronie www.pokrzywnica.pli bip.pokrzywnica.pl oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy i Olbrachcice.  Po upływie tego okresu obwieszczenie uznaje się za doręczone.

 Ponadto zgodnie z art. 41 Kpaw toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71) przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Informuję, że zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy ooś wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz o uzyskanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 Kpa  do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 Ponadto na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, iż przedłuża się termin załatwienia niniejszej sprawy do 28.02.2018 r., w związku z długotrwałą procedurą związaną z uzyskaniem stosownych uzgodnień i opinii, a także przeprowadzeniem postępowania z udziałem społeczeństwa.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 04.12.2017 r. poprzez zamieszczenie w  Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy i Olbrachcice.

 

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Pokrzywnica
Źródło informacji:Damian Rębała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Damian Rębała
Data wprowadzenia:2017-12-04 15:50:34
Opublikował:Damian Rębała
Data publikacji:2017-12-04 15:52:27
Ostatnia zmiana:2017-12-04 15:52:41
Ilość wyświetleń:347
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij