Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości budżetowej oświatowej

Pokrzywnica, dnia 21.09.2017 r.

  

WÓJT GMINY POKRZYWNICA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1.Nazwa i adres jednostki: 

Urząd Gminy Pokrzywnica,
Aleja Jana Pawła II 1,
06-121 Pokrzywnica

2.Określenia stanowiska:

Stanowisko pracy: Podinspektor ds. księgowości budżetowej oświatowej
Forma zatrudnienia: umowa o pracę 
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

3.Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: 

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Umiejętność sprawnej obsługi komputera.
 7. Wykształcenie wyższe ekonomiczne magisterskie w zakresie rachunkowości.
 8. Doświadczenie zawodowe: co najmniej rok stażu pracy na stanowisku pracy związanym z księgowością w jednostkach sektora finansów publicznych.
 9. Znajomość i umiejętność stosowania ustawy o finansach publicznych oraz o rachunkowości.
 10. Znajomość przepisów związanych z oświatą (ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela) oraz prawa samorządowego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność księgowania przy zastosowaniu systemów informatycznych (Wydra, Foka, Bestia, Enova, Świstak).
 2. Umiejętność sporządzania i analizowania sprawozdań budżetowych i innych wynikających z przepisów prawa.
 3. Umiejętność planowania dochodów i wydatków jednostek budżetowych (oświatowych).
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Systematyczność, dokładność, komunikatywność, sumienność.
 6. Dyspozycyjność.
 7. Posiadanie prawa jazdy kat. B. 
4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie rachunkowości budżetowej analitycznej i syntetycznej jednostek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Opracowywanie wewnętrznych przepisów (polityki rachunkowości dla jednostek budżetowych oświatowych).
 3. Sporządzanie list płac kadry pedagogicznej i obsługi szkół.
 4. Prowadzenie ewidencji majątku trwałego jednostek oświatowych.
 5. Analizowanie na bieżąco wydatków budżetowych jednostek oświatowych.
 6. Opracowywanie projektów uchwał związanych z oświatą. 
5.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjazdy związane ze szkoleniami oraz wyjazdami służbowymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz po terenie gminy.

 

6.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

7.Wymagane dokumenty:
 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy.
 2. List motywacyjny.
 3. Życiorys - curriculum vitae - z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej wraz z klauzulą ochrony danych osobowych.
 4. Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu).
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu).
 6. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.
 7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada stan zdrowia pozwalający
  na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

"Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisku PODINSPEKTORA w Urzędzie Gminy Pokrzywnica zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)".

8.Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: 
"Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokrzywnica"
w terminie do dnia 10 października 2017 r. do godziny 17.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pokrzywnica lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

9.Dodatkowe informacje:

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna, bądź test kompetencyjny.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.pokrzywnica.pl) oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w jednostce.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(23) 691 88 56  Halina Gryc

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pokrzywnica,
  Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji pracownika na stanowisko urzędnicze określone w ogłoszeniu o naborze.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 22§ 1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

Załączniki

Konkurs - Księgowość oświatowa (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach naboru - ksiegowość oświatowa (210.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Źródło informacji:Damian Rębała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Damian Rębała
Data wprowadzenia:2017-09-21 12:20:39
Opublikował:Damian Rębała
Data publikacji:2017-09-21 12:33:26
Ostatnia zmiana:2017-10-26 14:11:46
Ilość wyświetleń:642
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij