Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki

 

Pokrzywnica, dnia 21.09.2017 r.

 

WÓJT GMINY POKRZYWNICA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

1.Nazwa i adres jednostki: 

Urząd Gminy Pokrzywnica
Aleja Jana Pawła II 1,
06-121 Pokrzywnica

2.Określenia stanowiska:

Stanowisko pracy: Podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki
Forma zatrudnienia: umowa o pracę 
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica 

3.Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 7. Wykształcenie wyższe.
 8. Doświadczenie zawodowe, co najmniej 2 lata pracy na stanowisku związanym z gospodarką odpadami i jej finansowaniem.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami, ustawy o utrzymaniu czystości  porządku w gminach, ordynacji podatkowej oraz  prawa samorządowego.
 2. Znajomość prawa miejscowego gminy  Pokrzywnica (uchwał) dotyczących gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 3. Znajomość obsługi programów związanych z księgowaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Systematyczność, dokładność, komunikatywność, sumienność.
 6. Dyspozycyjność.
 7. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Realizacja zadań w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami.
 2. Opracowywanie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Opracowywanie projektów uchwał związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 4. Ustalanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych.
 5. Współpraca z firmą wywozową w zakresie harmonogramów odbioru odpadów, kontrolowanie prawidłowości realizacji zamówienia i jego potwierdzanie.
 6. Identyfikowanie, pobieranie, ewidencjonowanie, oraz księgowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Ustalanie wymiaru, egzekwowanie i windykacja zobowiązań wynikających z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Prowadzenie egzekucji administracyjnej, celem ściągnięcia należnych opłat za gospodarowanie odpadami. 
5.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 Miejsce pracy:

Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjazdy związane ze szkoleniami oraz wyjazdami służbowymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz po terenie gminy. 

6.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7.Wymagane dokumenty:
 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy.
 2. List motywacyjny.
 3. Życiorys - curriculum vitae - z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej wraz z klauzulą ochrony danych osobowych.
 4. Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu).
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu).
 6. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.
 7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada stan zdrowia pozwalający
  na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

"Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisku PODINSPEKTORA w Urzędzie Gminy Pokrzywnica zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)".

8.Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: 

"Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokrzywnica"

w terminie do dnia 10 października 2017 r. do godziny 17.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pokrzywnica lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

9.Dodatkowe informacje:

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna, bądź test kompetencyjny.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.pokrzywnica.pl) oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w jednostce.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
23 691 87 92 Justyna Jankowska

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pokrzywnica,
  Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji pracownika na stanowisko urzędnicze określone w ogłoszeniu o naborze.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 22§ 1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

 

Załączniki

Konkurs - Gospodarka Odpadami (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach naboru - gospodarka odpadami (224kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Źródło informacji:Damian Rębała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Damian Rębała
Data wprowadzenia:2017-09-21 11:53:14
Opublikował:Damian Rębała
Data publikacji:2017-09-21 12:20:22
Ostatnia zmiana:2017-10-26 14:12:26
Ilość wyświetleń:701
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij