Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

 

R E G U L A M I N   O R G A N I Z A C Y J N Y

U R Z Ę D U   G M I N Y   W   P O K R Z Y W N I C Y

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin Organizacyjny, zwany dalej regulaminem określa szczegółowo organizację oraz tryb pracy Urzędu Gminy.

§ 2.

 1. Urząd Gminy w Pokrzywnicy jest jednostką budżetową gminy, stanowiącą aparat    pomocniczy organów gminy, zapewniający należyte wykonywanie zadań:
  1. własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym,
  2. z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono gminie na mocy obowiązujących ustaw lub porozumień,
  3. powierzonych z zakresu właściwości powiatu i województwa, a przyjętych
   w drodze porozumień.
 2. Siedzibą urzędu jest Pokrzywnica, al. Jana Pawła II 1.
 3. Urząd jest czynny w dni robocze: we wtorki od godz. 9.00 do godz. 17.00, w pozostałe dni od 8.00 do 16.00.

§ 3.

Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1) praworządności,

2) służebności wobec społeczności lokalnej,

3) racjonalizmu gospodarowania mieniem publicznym,

4) jednoosobowego kierownictwa,

5) kontroli wewnętrznej,

6) podziału zadań pomiędzy wójta, sekretarza, skarbnika oraz poszczególne stanowiska pracy i referaty,

7) wzajemnego współdziałania.

II. Kierownictwo Urzędu

§ 4.

 1. Kierownikiem Urzędu Gminy i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest Wójt Gminy.
 2. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza Gminy i Zastępcy Wójta.
 3. Wykonując wyznaczone przez Wójta zadania Sekretarz Gminy zapewnia w powierzonym mu zakresie rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Gminy i kontroluje działalność referatów oraz  samodzielnych stanowisk pracy realizujących te zadania.
 4. Sekretarz, w zakresie ustalonym przez Wójta zapewnia sprawne  funkcjonowanie
  i warunki działania Urzędu, organizuje jego pracę oraz zastępuje Wójta Gminy w razie jego nieobecnościi nieobecności Zastępcy Wójta.
 5. Zastępca Wójta wykonuje czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta
  lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.
 6. Sekretarz pozostający w stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać zadania przypisane Zastępcy Wójta.
 7. Zastępca Wójta pozostający w stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy może wykonywać zadania przypisane Sekretarzowi.

 

III. Struktura organizacyjna Urzędu

§ 5.

 1. W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy wyodrębnia się samodzielne stanowiska pracy i referaty:
  1. Wójt Gminy                                 
  2. Sekretarz Gminy
  3. Zastępca Wójta                         
  4. Referat Budżetu i Finansów
  5. Skarbnik Gminy   - Kierownik Referatu                              
  6. Stanowisko pracy ds. dochodów budżetowych
  7. Stanowisko pracy ds. wydatków budżetowych 
  8. Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat   
  9. Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 
  10. Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej i ewidencjonowania działalności gospodarczej
  11. Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej oświatowej 
  12. Referat Inwestycji i Rozwoju
   1. Kierownik Referatu
   2. Stanowisko pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych
   3. Stanowisko pracy ds. funduszy i programów pomocowych oraz gospodarki nieruchomościami
  13. Referat Ochrony Środowiska , Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki
   1. Kierownik Referatu
   2. Stanowisko pracy ds. urbanistyki, budownictwa i geodezji
   3. Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami
  14. Referat Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej:
   1. Kierownik Referatu
   2. Stanowisko pracy ds. administracyjnych
   3. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi gospodarczej (kierowcy samochodu dostawczego i ciągnika, operator równiarki, robotnicy gospodarczy)
   4. Wieloosobowe stanowisko pracy, realizujące zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych
   5. Wieloosobowe stanowisko pracy, wykonujące nieodpłatne prace na cele społeczne
  15. Referat Spraw Obywatelskich (wraz z USC)
   1. Kierownik Referatu - Kierownik USC
   2. Z-ca Kierownika USC
   3. Stanowisko pracy ds. ewidencji ludnościi dowodów osobistych
   4. Stanowisko pracy ds. obronnych i społecznych,
  16. Stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi Rady Gminy
  17. Sekretarka - Stanowisko pracy ds. kancelaryjno - gospodarczych
  18. Referat Informatyzacji i Promocji
  19. Kierownik Referatu - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  20. Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej
  21. Stanowisko pracy ds. oświaty, kultury, sportu i zdrowia
  22. Stanowisko pracy ds. obsługi prawnej
  23. Wieloosobowe stanowisko asystentów Wójta
  24. Kierowca autobusu
  25. Wieloosobowe stanowisko pracy opiekunów dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły
  26. Wieloosobowe stanowisko pracy: kierowcy - konserwatorzy samochodów strażackich
  27. Pełnomocnik Wójta d/s ochrony informacji niejawnych
  28. Sprzątaczka

2. Tworzy się dodatkowe okresowe stanowiska biurowe pomocnicze - stażyści, pomoce administracyjne itp. oraz osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i interwencyjnych, finansowane ze środków PUP.

§ 6.

 1. Funkcjonowanie referatu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
 2. Pracą referatu kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny przed Wójtem i Sekretarzem za należytą organizację pracy referatu oraz prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań.
 3. Do obowiązków kierownika referatu należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością referatu oraz organizowanie i tworzenie warunków pracy referatu,
  2. nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez pracowników referatu,
  3. opracowywanie projektu zakresu czynności dla pracowników referatu,
  4. nadzór nad prawidłowym obiegiem, ewidencją i przechowywaniem dokumentów i pismskierowanych do referatu, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

§ 7.

 1. Kierownik referatu jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych
  w podległym mu referacie.

Przysługuje mu prawo zgłaszania do Wójta wniosków w sprawach zatrudniania, zwalniania, awansowania i nagradzania podległych mu pracowników.

 1. W stosunku do kierownika referatu i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy,  prawa wymienione w ust. 1 przysługują Sekretarzowi Gminy.

 

§ 8.

 1. W referacie tworzy się jednoosobowe stanowiska pracy.
 2. Kierownikom referatu przydzielane są, obok funkcji kierownika stałe czynności pracownicze, do rozmiarów umożliwiających sprawne kierowanie podległym zespołem.

§ 9.

 1. Pracownik zobowiązany jest wypełniać obowiązki w sposób zapewniający sprawne
  i prawidłowe wykonywanie zadań w Urzędzie.
 2. Pracownik wykonuje swoje zadania w oparciu o zakres czynności określony przez Wójta i jest odpowiedzialny za:
 3. dokładną znajomość przepisów prawnych dotyczących załatwianych spraw,
 4. załatwianie spraw zgodnie z wymogami wiedzy fachowej,
 5. przestrzeganie terminów  załatwiania spraw,
 6. należyte prowadzenie oraz przechowywanie akt.

§ 10.

Wójt może upoważnić Kierownika Referatu oraz innych  pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz podpisywania określonych pism.

 

IV. Podział zadań pomiędzy Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy

§ 11.

Do wyłącznej właściwości wójta należy:

 1. Kierowanie pracami urzędu,
 2. Reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 3. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu oraz w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 4. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie nagród i kar,
 6. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 7. Rozpatrywanie skarg i wniosków,
 8. Udzielanie upoważnień sekretarzowi i zastępcy wójta oraz innym pracownikom urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 9. Koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej,
 10. Wykonywanie uchwał rady gminy,
 11. Kierowanie wykonywaniem zadań obronnych,
 12. Wykonywanie wszelkich innych zadań, przypisanych wójtowi ustawami oraz Statutem Gminy.

§ 12.

Do zadań zastępcy wójta należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności Kierownika Urzędu w przypadku nieobecności Wójta,
 2. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy oraz inwestycyjnych o wartości do 50 tys. złotych netto.
 3. wydawanie indywidualnych decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej,
 4. wykonywanie innych zadań w ramach upoważnień udzielonych przez Wójta oraz określonych w zakresie czynności.

§ 13.

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów zmian regulaminu organizacyjnego urzędu gminy,
 2. opracowywanie projektów  zakresów czynności dla kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy,
 3. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do właściwości wójta,
 4. nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy oraz właściwym załatwianiem spraw w urzędzie,
 5. koordynowanie doskonalenia zawodowego pracowników,
 6. przedkładanie wójtowi propozycji, dotyczących usprawnienia pracy urzędu,
 7. nadzór nad terminowym i poprawnym przygotowaniem projektów uchwał rady gminy,
 8. koordynowanie i nadzorowanie działań, związanych z wyborami, referendami i spisami powszechnymi,
 9. koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
 10. nadzorowanie pracy referatów i samodzielnych stanowisk,
 11. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu pod nieobecność wójta i jego zastępcy,
 12. prowadzenie kontroli administracyjnej,
 13. monitorowanie i koordynacja systemu kontroli zarządczej,
 14. prowadzenie spraw gminy w zakresie ustalonym przez wójta.

§ 14.

Do zadań skarbnika należy:

 1. pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu gminy,
 2. nadzorowanie i kontrola pracy Referatu Budżetu i Finansów,
 3. opracowywanie uchwał w sprawie projektu budżetu gminy i jego zmian,
 4. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 5. nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej urzędu i jednostek organizacyjnych,
 6. nadzór finansowy nad zarządzaniem mieniem komunalnym,
 7. opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów księgowo- rachunkowych,
 8. kontrasygnata czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązania finansowego,
 9. prowadzenie rachunkowości szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzenie ich bieżącej księgowości, sporządzanie rozliczeń kosztów,
 10. sprawdzanie w ramach kontroli wewnętrznej legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych szkół,
 11. opracowywanie zbiorczych projektów planów finansowych szkół,
 12. analiza planów finansowych jednostek oświatowych i ich wykonania,
 13. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa.

 

V. Zadania ogólne i wspólne referatów i stanowisk pracy

§ 15.

Do wspólnych zadań referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Wójta oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i Komisji.
 2. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.
 3. Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości.
 4. Opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju.
 5. Realizowanie zadań wynikających z postanowień uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta.
 6. Koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno- gospodarczego gminy.
 7. Współdziałanie z właściwymi organami rządowej administracji ogólnej oraz organami samorządu wojewódzkiego i powiatowego.
 8. Współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów analitycznych
  do budżetu gminy.
 9. Zapewnienie sprawnej merytorycznej i uprzejmej obsługi interesantów.
 10. Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy.
 11. Realizacja zadań w zakresie obronności kraju oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie gminy, należących do kompetencji Wójta.
 12. Organizowanie zamówień publicznych.
 13. Wykonywanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości statystycznej.
 14. Wykonywanie zadań dotyczących ochrony danych osobowych określonych
  w Polityce Bezpieczeństwa, obowiązującej w Urzędzie Gminy Pokrzywnica.

§ 16.

Koordynację pracy referatów i samodzielnych stanowisk pracy sprawują bezpośrednioWójt, Zastępca Wójta i Sekretarz na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

§ 17.

 1. Referaty i samodzielne stanowiska pracy obowiązane są do wzajemnego uzgadniania swojej działalności oraz do współpracy przy wykonywaniu zadań w zakresie niezbędnym do zapewnienia skoordynowanego działania Urzędu.
 2. Wójt może wyznaczyć referat lub stanowisko pracy wiodące przy załatwianiu określonych spraw.
 3. Referat i stanowisko pracy obowiązane są w zakresie swego działania zapewnić referatowi wiodącemu lub opracowującemu powierzoną mu sprawę niezbędne opinie, informacje, i materiały oraz opracowania cząstkowe.
 4. Nadzór nad koordynacją sprawowaną przez kierownika referatu sprawuje Sekretarz.

 

VI. Zakresy działania referatów i samodzielnych stanowisk pracy

§ 18.

Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy:

 1. Przygotowywanie projektu budżetu gminy.
 2. Określanie wielkości nakładów finansowych na realizację zadań.
 3. Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi
  i zasilającymi.
 4. Analiza wykorzystania budżetu gminy oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.
 5. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych Gminie jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych.
 6. Sporządzanie sprawozdań z wykonywania planu finansowego.
 7. Współpraca z Izbą Obrachunkową, Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz bankami.
 8. Opracowywanie bieżących i okresowych ocen, analiz oraz programów rozwoju społeczno- gospodarczego gminy.
 9. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu oraz jednostek podporządkowanych.
 10. Wymiar podatków i opłat  lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie.
 11. Rozliczanie inkasentów z pobranych kwot  z tytułu podatków i opłat.
 12. Prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych.
 13. Windykacja zaległości podatkowych.
 14. Wystawianie tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe.
 15. Wydawanie zaświadczeń.
 16. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 17. Prowadzenie ewidencji mienia pozostającego na wyposażeniu Urzędu i jednostek organizacyjnych.
 18. Gospodarka środkami rzeczowymi, drukami, zaopatrzenie materiałowo-techniczne.
 19. Prowadzenie spraw, związanych z eksploatacją środków transportowych, będących
  w posiadaniu Urzędu.
 20. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach finansowych oraz ich  wykonywanie.
 21. Współdziałanie z Referatem Inwestycji i Rozwoju w zakresie sporządzania wniosków
  o dofinansowanie inwestycji gminnych.
 22. Ewidencjonowanie działalności gospodarczej.
 23. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 24. Naliczanie opłat za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.

- Przy znakowaniu akt, referat używa symbolu " Fn".

§ 19.

Do zadań Referatu Inwestycji i Rozwoju należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem oraz realizacją inwestycji.
 2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej, ogłaszanie przetargów na wykonywanie inwestycji, remontów i dostaw realizowanych przez urząd gminy oraz gminne jednostki organizacyjne.
 3. Wykonywanie zadań, wynikających z ustawy - Prawo energetyczne, a w szczególności:
  1. planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  2. planowanie oświetlenia dróg, ulic i placów.
 4. Przygotowywanie projektów umów na realizację zamówień publicznych.
 5. Sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych.
 6. Obsługa projektów unijnych, realizowanych przez Urząd Gminy i jednostki podległe.
 7. Sporządzanie analiz finansowych realizowanych zadań.
 8. Przygotowywanie stosownych projektów uchwał Rady Gminy.
 9. Udział w odbiorach częściowych i końcowych inwestycji i remontów.
 10. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji.
 11. Organizacja i przeprowadzanie przetargów dotyczących sprzedaży, dzierżawy bądź najmu nieruchomości i lokali, stanowiących własność gminy.
 12. Gospodarowanie zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy.
 13. Naliczanie czynszu z tytułu dzierżawy i najmu i wystawianie faktur, upomnień, prowadzenie czynności egzekucyjnych.
 14. Współdziałanie z innymi organami i instytucjami samorządowymi i rządowymi
  w zakresie objętym działalnością referatu.
 15. Opracowywanie programu usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie (wodociągi, kanalizacja).

- Przy znakowaniu akt, referat używa symbolu "RI"

§ 20.

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki należy:

 1. Prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody.
 2. Prowadzenie działań w zakresie zapewnienia warunków, niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami.
 3. Wymierzanie kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska.
 4. Realizacja zadań z zakresu ustawy - prawo wodne, rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego.
 5. Sprawowanie nadzoru nad parkami wiejskimi i pomnikami przyrody.
 6. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w urzędzie.
 7. Realizacja zadań, związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 8. Współpraca z instytucjami ochrony środowiska.
 9. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych.
 10. Prowadzenie spraw określonych w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku
  w Gminie.
 11. Realizacja zadań gminy w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami,
  a w szczególności:
  1. Opracowywanie wzorów deklaracji o wysokości opłaty
   za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. Ustalanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wydawanie decyzji administracyjnych,
  3. Prowadzenie egzekucji administracyjnej, celem ściągnięcia należnych opłat za gospodarowanie odpadami.
  4. Współpraca z firmą wywozową w zakresie harmonogramów odbioru odpadów, kontrolowanie prawidłowości realizacji zamówienia i jego potwierdzanie,
  5. Przyjmowanie sprawozdań od podmiotów świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych i ciekłych oraz ich weryfikacja.
 12. Realizacja całokształtu zadań gminy w zakresie ochrony zabytków, cmentarnictwa
  i ochrony miejsc pamięci.
 13. Wydawanie decyzji środowiskowych.
 14. Prowadzenie spraw, związanych z ustalaniem ceny za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego.
 15. Prowadzenie ewidencji mienia gminy i jego komunalizacji.
 16. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność gminy.
 17. Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomości.
 18. Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów, oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi.
 19. Wydawanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 20. Wydawanie decyzji podziałowych nieruchomości.
 21. Realizacja całokształtu zadań gminy w zakresie ochrony zabytków, cmentarnictwa
  i ochrony miejsc pamięci.
 22. Prowadzenie spraw w zakresie rozgraniczenia gruntów.
 23. Prowadzenie spraw w zakresie koncesjonowania wydobycia kopalin naturalnych i opłat eksploatacyjnych.
 24. Koordynowanie działań w zakresie przygotowywania projektów planu i studium zagospodarowania przestrzennego.
 25. Wydawanie informacji o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wypisów i wyrysów z planu i studium.
 26. Przygotowywanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działania referatu oraz przygotowywanie projektów
  lub istotnych warunków umów.
 27. Sporządzanie sprawozdań w zakresie zadań realizowanych przez referat.

- Przy znakowaniu akt, referat używa symbolu "SKU".

§ 21.

Do zadań Referatu Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej należy:

 1. Współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia się chwastów, chorób i szkodników w uprawach.
 2. Współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.
 3. Prowadzenie spraw w zakresie leśnictwa i łowiectwa.
 4. Wydawanie zezwoleń na wyrąb drzew i krzewów.
 5. Naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów.
 6. Współpraca z ośrodkiem doradztwa rolniczego, izbą rolniczą i innymi jednostkami organizującymi szkolenia dla rolników.
 7. Koordynowanie działań w zakresie dostosowywania rolnictwa do wymogów UE.
 8. Współdziałanie w zakresie udzielania pomocy rolnikom, poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych.
 9. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
 10. Prowadzenie postępowań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, współpraca
  w tym zakresie ze stowarzyszeniami, schroniskami, służbą weterynaryjną
  i wyspecjalizowanymi instytucjami.
 11. Opracowywanie i uzgadnianie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica.
 12. Współpraca ze starostwem powiatowym w zakresie zalesiania gruntów.
 13. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
 14. Prowadzenie spraw w zakresie konserwacji dróg gminnych.
 15. Wnioskowanie w sprawie zaliczania dróg do właściwych kategorii.
 16. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych lub zjazdu z drogi.
 17. Wydawanie zezwoleń na przewóz osób i towarów po drogach na terenie Gminy Pokrzywnica.
 18. Opracowywanie zakresu robót konserwacyjno-remontowych niezbędnych do realizacji na drogach gminnych.
 19. Nadzorowanie robót na drogach gminnych wykonywanych przez pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.
 20. Przydzielanie zadań osobom wykonującym nieodpłatne prace na cele społeczne
  i nadzorowanie ich realizacji.
 21. Wykonywanie zadań w zakresie dysponowania pojazdów służbowych będących własnością gminy i urzędu (samochody, równiarka drogowa).
 22. Koordynowanie działań w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy.
 23. Przygotowywanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działania referatu oraz przygotowywanie projektów
  lub istotnych warunków umów.
 24. Realizacja innych zadań w zakresie potrzeb gospodarczych urzędu.
 25. Sprzątanie przystanków autobusowych.
 26. Rozwożenie posiłków dla uczniów w szkołach podstawowych.
 27. Pielęgnacja terenu wokół budynku urzędu.
 28. W okresie zimowym odśnieżanie parkingu, przejść, likwidacja śliskości.
 29. Zapewnienie systematycznego opróżniania ustawionych wokół budynku urzędu pojemników na śmieci.
 30. Wykonywanie prostych napraw.
 31. Utrzymywanie pomieszczeń kotłowni i gospodarczych w należytym stanie sanitarnym.

- Przy znakowaniu akt, referat używa symbolu "RDG".

§ 22.

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń zameldowań na pobyt stały, czasowych oraz wymeldowań
  z pobytu stałego, czasowego obywateli polskich oraz cudzoziemców.
 2. Prowadzenie i aktualizacja bazy komputerowej stałych i byłych mieszkańców.
 3. Prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji administracyjnych z zakresu ewidencji ludności.
 4. Wydawanie poświadczeń zameldowania.
 5. Przekazywanie pisemnej informacji o zgonach urzędowi skarbowemu.
 6. Przyjmowanie wniosków, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych i przekazywanie danych
  do ogólnokrajowej ewidencji.
 7. Prowadzenie archiwum kartoteki kopert dowodowych.
 8. Wydawanie zaświadczeń o utracie lub wymianie dowodu osobistego.
 9. Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych
  i utraconych dowodów osobistych.
 10. Prowadzenie, aktualizacja stałego rejestru wyborców.
 11. Sporządzanie spisów wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej, dla wyborów do Sejmu i Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów
  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, dla wyboru wójta.
 12. Sporządzanie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
  lub lokalnym.
 13. Przygotowywanie wydruków list przedpoborowych, poborowych.
 14. Wzywanie poborowych do kwalifikacji wojskowej.
 15. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Pułtusku w zakresie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.
 16. Przekazywanie szkołom i przedszkolom informacji o aktualnym stanie i zmianach ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat.
 17. Wykonywanie zadań określonych ustawą - prawo o zgromadzeniach i ustawą
  o bezpieczeństwie imprez masowych.
 18. Realizacja zadań określonych ustawą - prawo o zbiórkach publicznych.
 19. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny:
 20. Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów oraz wydawanie odpisów z tych aktów,
 21. Sporządzanie aktów małżeństwa na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń
  oraz wydawanie odpisów z tych aktów,
 22. Nanoszenie w aktach wzmianek dodatkowych oraz przypisków.
 23. Wydawanie zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego.
 24. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeństwa obywatela polskiego za granicą.
 25. Dokonywanie transkrypcji aktów sporządzonych za granicą.
 26. Prowadzenie spraw związanych z honorowaniem długoletniego pożycia małżeńskiego.
 27. Wydawanie decyzji w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego.
 28. Wydawanie decyzji w oparciu o stawę z dnia 17 października 2008r. o zmianie imion
  i nazwisk.
 29. Prowadzenie archiwum USC.
 30. Współdziałanie z placówkami konsularnymi za granicą.
 31. Współdziałanie z sądami, komórkami ewidencji ludności, dowodów osobistych
  oraz urzędami statystycznymi.
 32. Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju, a w szczególności:
  1. opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
  2. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
  3. opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Pokrzywnica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny", a także stosowanie programów obronnych,
  4. opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Pokrzywnica na potrzeby obronne,
  5. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta zapewniającego realizację na terenie Gminy Pokrzywnica - zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
  6. opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Pokrzywnicy
   na czas wojny oraz projektu zarządzenia Wójta wprowadzającego ww. regulamin
   w życie,
  7. opracowanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
  8. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru,
  9. analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego
   i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,
  10. opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów,
  11. opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej,
  12. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia planowania i prowadzenia kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych,
  13. realizowanie pozostałych zadań w zakresie spraw obronnych,

33. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i organizacji społecznych.

34. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

35. Współdziałanie z organami policji w zakresie utrzymania ładu i porządku.

36. Koordynowanie działań w zakresie zarządzania kryzysowego.

Stanowisko pracy ds. obronnych, wchodzące w skład Referatu Spraw Obywatelskich, realizujące zadania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

- Przy znakowaniu akt, referat używa symbolu "SO".

§ 23.

Do zadań stanowiska pracy ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi Rady Gminy należy:

 1. Ewidencja, nadzór oraz koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy.
 2. Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób kierowanych do pracy w Urzędzie Gminy przez Sąd i Powiatowy Urząd Pracy.
 3. Kierowanie pracowników na badania lekarskie wstępne i kontrolne, organizowanie badań okresowych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem oraz doskonaleniem zawodowym pracowników.
 5. Nabór na stanowiska urzędnicze, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. Prowadzenie dokumentacji w zakresie służby przygotowawczej - sporządzanie stosownych projektów zarządzeń Wójta.
 6. Wykonywanie czynności związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta
  oraz organów samorządu terytorialnego i samorządów wiejskich, a także referendum.
 7. Prowadzenie i zabezpieczanie archiwum zakładowego Urzędu.
 8. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Gminy i jej komisji.
 9. Prowadzenie zbioru przepisów gminnych oraz zbioru przepisów ogólnie obowiązujących.
 10. Współdziałanie ze stanowiskiem pracy ds. obsługi informatycznej i promocji w zakresie administrowania zbiorami danych osobowych.
 11. Nadzór nad wykonywaniem uchwał i wniosków Rady Gminy.

- Przy znakowaniu akt, stanowisko używa symbolu "OK".

§ 24.

Do zadań sekretarki - stanowiska pracy ds. kancelaryjno -gospodarczych należy:

 1. Obsługa sekretariatu, prowadzenie kancelarii Urzędu.
 2. Kierowanie obiegiem dokumentów i pism kierowanych do Urzędu i Wójta.
 3. Prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej.
 4. Obsługa faksu, centrali telefonicznej, kserokopiarki oraz nadzorowanie przeglądów
  i konserwacji tych urządzeń.
 5. Wysyłanie korespondencji na zewnątrz, rejestrowanie wysyłanych pism oraz współpraca w tym zakresie z urzędem pocztowym.
 6. Prenumerata czasopism dla potrzeb Urzędu.
 7. Zakup materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu w trybie ustawy o zamówieniach publicznych oraz wydawanie tych materiałów pracownikom.
 8. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości w Urzędzie, zakup środków czystości. Zaopatrywanie urzędu w olej opałowy.
 9. Zakup artykułów socjalnych dla pracowników oraz prowadzenie rejestru zakupów
  i rozdziału artykułów.
 10. Prowadzenie centralnego rejestru umów-zleceń.
 11. Udzielanie informacji interesantom i kierowanie do właściwych stanowisk pracy.
 12. Zabezpieczanie logistyczne sesji Rady Gminy i obrad Komisji.
 13. Prowadzenie rejestru poleceń wyjazdu służbowego i ich wydawanie.

- Przy znakowaniu akt, stanowisko używa symbolu "OK".

§ 25.

Do zadań Referatu Informatyzacji i Promocji należy:

 1. Zabezpieczenie ciągłości i poprawności działania infrastruktury teleinformatycznej Urzędu i jednostek podporządkowanych poprzez:
  1. administrowanie siecią teleinformatyczną oraz sieciowymi systemami operacyjnymi, bazami danych,
  2. zarządzanie informatycznymi zasobami sprzętowymi oraz zainstalowanym na nich oprogramowaniem, prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego
   oraz oprogramowania,
  3. nadzór nad prawidłową eksploatacja i działaniem serwisu technicznego, sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, okablowania strukturalnego
   i oprogramowania, zapewnienie jego konserwacji,
  4. nadzór nad prawidłowym działaniem centrali telefonicznej,
  5. wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych, baz Urzędu gminy i jednostek podporządkowanych.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych poprzez stosowanie zapisów zawartych w dokumentacji bezpieczeństwa
  oraz opracowywanie procedur polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu.
 3. Nadzorowanie i realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, koordynacja oraz nadzór nad wymianą informacji elektronicznych
  z innymi podmiotami.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem prawa autorskiego i praw pokrewnych przy eksploatacji systemów informatycznych, w szczególności w zakresie legalności instalowanego oprogramowania.
 5. Koordynowanie rozwoju systemów informatycznych poprzez współpracę z innymi referatami w celu ustalenia ich potrzeb i wymagań w zakresie stosowanego oprogramowania i sprzętu.
 6. Uczestniczenie we wdrażaniu rozwiązań informatycznych oraz koordynowanie współpracy z autorami eksploatowanych systemów.
 7. Udzielanie pracownikom fachowej pomocy w zakresie eksploatacji systemów informatycznych, sprzętu komputerowego, telefonicznego i kopiującego, przeprowadzanie instruktażu pracowników w zakresie podstawowych zagadnień obsługi eksploatowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania, bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
 8. Zarządzanie domeną pokrzywnica.pl, zarządzanie stronami www, bip urzędu
  i jednostek.
 9. Prowadzenie prac mających technicznie usprawniać przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w oparciu o technologię informatyczną.
 10. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dokonywania zakupów sprzętu IT, oprogramowania.
 11. Koordynacja szkoleń pracowników w zakresie obsługi oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 12. Zarządzanie kontami, usprawnieniami użytkowników systemowych, programów dziedzinowych.
 13. Zarządzanie serwerem poczty elektronicznej.
 14. Prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania.
 15. Kontrola przestrzegania ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w pracy
  z systemami informatycznymi.
 16. Dbałość o zachowanie bezpieczeństwa przy dostępie do danych osobowych w celu ich ochrony zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 17. Merytoryczny nadzór nas umowami zawieranymi z wykonawcami zadań zlecanych
  do wykonania z zakresu IT oraz umowami serwisowymi.
 18. Prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi komputera i pracy z zainstalowanymi programami dla pracowników.
 19. Przygotowywanie wniosków do projektów unijnych i innych zewnętrznych w zakresie informatyzacji.
 20. Koordynacja projektów unijnych w zakresie informatyzacji urzędu i gminy.
 21. Koordynacja zakupu, przedłużania ważności certyfikatów kwalifikowanych pracowników.
 22. Prowadzenie obsługi informatycznej wyborów i referendów.
 23. Przygotowywanie projektów i zakup gadżetów, upominków promocyjnych.
 24. Wykonywanie innych zadań, związanych z funkcjonowaniem urzędu i jednostek organizacyjnych wynikających z ustaw szczególnych stanowiących kompetencje Referatu.

- Przy znakowaniu akt, stanowisko używa symbolu "OI".

§ 26.

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

 1. Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
  1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania
   dla administratora danych,
  2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa
   w art. 36 ust. 2 Ustawy, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz informowanie
   o zagrożeniach związanych z ich przetwarzaniem;
 2. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,
  z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 Ustawy, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7,
 3. Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych zarówno w systemach informatycznych, jak również w zbiorach danych osobowych prowadzonych w formie papierowej i elektronicznej,
 4. Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym oraz instrukcji postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,
 5. Nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu oraz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
 6. Nadzór nad wykorzystywanym oprogramowaniem oraz jego legalnością,
 7. Przeprowadzanie czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami,
 8. Przygotowywanie końcowych wniosków zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych zbiorów danych zawierających dane szczególnie chronione, zgodnie z art.27 ust. 1 ustawy, przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz prowadzenie innej korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 9. Prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych,
 10. Wdrażanie nowych wymogów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 11. Nadzór i doradzanie w procesie udostępniania danych osobowych innym podmiotom,
 12. Nadzór i doradzanie w procesie powierzania przetwarzania danych osobowych,
 13. Wydawanie zaleceń w zakresie podwyższenia standardów zabezpieczeń dotyczących ochrony danych osobowych,
 14. Organizowanie dla pracowników szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
 15. Kontrola procesu niszczenia nośników z danymi osobowymi, szczególnie kopii zapasowych,
 16. Nadzór nad przekazywaniem nośników z danymi osobowymi poza obszar przetwarzania danych osobowych,
 17. Nadzór nad stosowaniem klauzul informacyjnych, w sytuacji zbierania danych osobowych,
 18. Kontrola nad tworzeniem i likwidacją zbiorów danych osobowych,
 19. Nadzór w zakresie zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych,
 20. Podejmowanie działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia Systemu Informatycznego w części dotyczącej udostępnienia lub przetwarzania danych osobowych wraz z analizą sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły
  do naruszenia bezpieczeństwa danych,
 21. Opiniowanie projektów dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych przygotowanych przez komórki organizacyjne Urzędu, w tym w szczególności parafowanie projektów umów dotyczących udostępniania lub powierzania danych osobowych do przetwarzania w zakresie stosowania zapisów zapewniających administratorowi danych osobowych realizację ustawowych zadań i obowiązków,
 22. Przygotowywanie i przedstawianie Administratorowi Danych Osobowych propozycji zmian do obowiązujących przepisów wewnętrznych dotyczących przetwarzania
  i udostępniania danych osobowych,
 23. Sprawowanie dozoru nad właściwym stosowaniem przez pracowników Urzędu upoważnień do przetwarzania i udostępniania danych osobowych,
 24. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony informacji, w tym doskonalenie ochrony danych osobowych w Urzędzie,
 25. Nadawanie i odbieranie w imieniu Administratora Danych Osobowych pracownikom Urzędu upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym
  do wykonywania przez nich czynności,
 26. Obowiązek prowadzenia wymaganej ustawą o ochronie danych osobowych dokumentacji,
 27. Przeprowadzanie sprawdzeń na wniosek GIODO,
 28. Wykonywanie wszelkich innych czynności związanych z zapewnieniem poprawy bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji posługuje się skrótem organizacyjnym (symbol akt) "IOD"

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w zakresie realizacji swoich obowiązków, ma prawo żądania od pozostałych osób, bez względu na rangę ich stanowiska udzielania natychmiastowej pomocy w razie stwierdzenia, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, w zakresie zadań i obowiązków określonych
w przepisach dot. ochrony danych osobowych, podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

§ 27.

Do zadań stanowiska pracy ds. oświaty, kultury, sportu i zdrowia należy:

 1. Koordynowanie działań organu prowadzącego w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie Gminy.

Współpraca z organem nadzoru pedagogicznego.

 1. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy i dyrektorami szkół w zakresie zgodnego
  z prawem wdrażania przepisów płacowych.
 2. Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w zakresie powołania, reorganizacji
  i likwidacji placówek oświatowych.
 3. Obsługa komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół.
 4. Obsługa komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 5. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach oświatowych.
 6. Prowadzenie dokumentacji, związanej z oceną pracy dyrektorów szkół.
 7. Koordynowanie działań dotyczących projektów unijnych w zakresie oświaty.
 8. Organizowanie zbiorowego zaopatrzenia szkół w druki ścisłego zarachowania.
 9. Koordynowanie działań w zakresie dowożenia dzieci do szkół.
 10. Obsługa narad z dyrektorami szkół oraz posiedzeń komisji właściwej ds. oświaty i sportu Rady Gminy.
 11. Sporządzanie informacji i analiz, dotyczących funkcjonowania szkół.
 12. Analizowanie arkuszy organizacyjnych szkół.
 13. Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych dyrektorów szkół.
 14. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o organizowaniu działalności kulturalnej i turystycznej.
 15. Koordynowanie działań w zakresie organizacji imprez masowych.
 16. Organizowanie imprez turystycznych.
 17. Współdziałanie w zakresie kultury i turystyki z jednostkami administracji rządowej
  i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami.
 18. Opracowywanie planów i sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie upowszechniania kultury i turystyki.
 19. Prowadzenie dokumentacji i załatwianie spraw w zakresie ochrony zdrowia.

- Przy znakowaniu akt, stanowisko używa symbolu "OSK".

§ 28.

Do zadań radcy prawnego należy:

 1. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz urzędu, a w szczególności:
  1. udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych pracownikom urzędu,
  2. sporządzanie opinii prawnych,
  3. opiniowanie pod względem zgodności z prawem- projektów uchwał rady, zarządzeń wójta, umów zawieranych w imieniu gminy przez  wójta.
 2. Występowanie przed sądami i innymi urzędami (zastępstwo prawne i procesowe).

§ 29.

Zadaniem pełnomocnika wójta ds. ochrony informacji niejawnych jest:

 1. Zapewnienie stosowania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w urzędzie, a w szczególności:
  1. organizowanie ochrony informacji niejawnych,
  2. udostępnianie informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. prowadzenie postępowania sprawdzającego,
  4. ewidencjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych, uzyskanychw związku z prowadzonymi postępowaniami sprawdzającymi,
  5. organizacja kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych.
 2. Obowiązki pełnomocnika wójta ds. ochrony informacji niejawnych są przypisane pracownikowi na stanowisku pracy ds. obronnych i społecznych.

§ 30.

Asystenci Wójta wykonują zadania zlecone im do realizacji przez Wójta Gminy, zgodnie
z bieżącymi potrzebami wynikającymi z funkcjonowania Urzędu Gminy.

§ 31.

Zadania pracownika obsługi gospodarczej urzędu (sprzątaczki):

 1. Staranne codzienne sprzątanie wszystkich pomieszczeń biurowych, korytarzy i innych pomieszczeń urzędu.
 2. Dopilnowanie wyposażenia łazienki w środki czystości.
 3. Prawidłowe zabezpieczenie budynku przed kradzieżą po zakończeniu pracy.
 4. Składanie z wyprzedzeniem zapotrzebowania na części i materiały, które ulegają zużyciu.
 5. Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownictwo urzędu.

§ 32.

Zadania kierowcy autobusu:

 1. Wykonywanie obowiązków kierowcy autobusu, dowożącego dzieci do szkół na terenie gminy Pokrzywnica.
 2. Prowadzenie autobusu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
 3. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w trakcie jazdy oraz przy ich wsiadaniu i wysiadaniu
  z autobusu.
 4. Wykonywanie codziennej obsługi technicznej samochodu, niedopuszczenie
  do gwałtownego pogorszenia się jego stanu technicznego, tankowanie paliwa.
 5. Natychmiastowe zgłaszanie przełożonym o pogorszeniu się stanu technicznego autobusu, który miałby wpływ na bezpieczeństwo przewożonych dzieci.
 6. Wykonywanie w czasie postoju autobusu, przed rozwożeniem dzieci  do domu, drobnych czynności konserwatorskich na rzecz szkół.
 7. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w powierzonym mieniu /autobusu /, spowodowane niedbalstwem, brakiem należytej staranności i uwagi.

§ 33.

Zadania kierowców- konserwatorów samochodów strażackich:

 1. Utrzymywanie stałej gotowości bojowej przydzielonych samochodów gaśniczych.
 2. Wykonywanie obowiązków kierowcy oraz przestrzeganie terminów przeprowadzania przeglądów technicznych pojazdów.
 3. Wykonywanie konserwacji samochodów polegającej na wymianie oleju w silniku, myciu pojazdu, sprawdzaniu funkcjonowania poszczególnych mechanizmów, niedopuszczenie do gwałtownego pogorszenia się jego stanu technicznego, tankowanie paliwa.
 4. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe
  w powierzonym mieniu (samochodu strażackiego), spowodowane niedbalstwem, brakiem należytej staranności i uwagi.
 5. Przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania czynności.

§ 34.

Zadania opiekunów dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły:

 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w autobusie.
 2. Dbanie o ich bezpieczeństwo w czasie dowożenia, w trakcie wsiadania i wysiadania
  z autobusu.
 3. Przeprowadzanie dzieci przez jezdnię w sytuacjach, uwarunkowanych dużym natężeniem ruchu drogowego.
 4. Dbanie o to, aby każde dziecko wysiadało z autobusu na właściwym przystanku.
 5. Kontrolowanie zachowania uczniów podczas jazdy autobusem.
 6. Zgłaszanie uwag dotyczących uczniów podczas jazdy autobusem.
 7. Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie awarii autobusu na trasie przejazdu aż do chwili dostarczenia ich do właściwego przystanku.
 8. Reagowanie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, spowodowanych stanem technicznym autobusu, bądź warunkami panującymi na drodze, zgłaszanie uwag w tym zakresie do kierowcy autobusu, bądź też do przełożonych.

 

VII. Zasady podpisywania pism i decyzji

§ 35.

 1. Wójt podpisuje osobiście:
  1. zarządzenia, regulaminy, pisma okólne,
  2. pisma związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz,
  3. umowy cywilno- prawne, pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności gminy,
  4. odpowiedzi na wnioski radnych i mieszkańców,
  5. upoważnienia do działania w jego imieniu,
  6. dokumenty będące nawiązaniem stosunku pracy, zmianą, przeszeregowaniem, nagradzaniem i karaniem,
  7. decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników urzędu,
  8. polecenia wyjazdu służbowego,
  9.  inne pisma, jeśli ich podpisywanie wójt zastrzegł dla siebie.
 2. Sekretarz podpisuje:
  1. w zakresie ustalonym przez wójta - decyzje administracyjne, zaświadczenia
   z upoważnienia wójta,
  2. korespondencję kierowaną do organów administracji rządowej
   i samorządowej,
  3. dokumenty i pisma w sprawach przez niego nadzorowanych.
 3. Skarbnik podpisuje pisma, powstające w zakresie jego zadań oraz inne, w granicach upoważnienia, wydanego przez wójta.

 

VIII. Kontrola wewnętrzna

§ 36.

Kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na:

 1. ustalaniu stanu faktycznego,
 2. badaniu zgodności podejmowanych rozstrzygnięć z aktami normatywnymi,
 3. ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób odpowiedzialnych,
 4. uzyskaniu sposobu i środków umożliwiających usunięcie stwierdzanych nieprawidłowości w zaleceniach pokontrolnych,
 5. wskazaniu przykładów sumiennej i dobrej pracy.

§ 37.

Do przeprowadzenia kontroli upoważnieni są:

 1. wójt, sekretarz, skarbnik w sprawach funkcjonowania urzędu,
 2. kierownicy referatów w sprawach związanych z zakresem zadań danego referatu
 3. komisja rewizyjna rady we wszystkich sprawach, zleconych przez radę gminy,

§ 38.

Kontrola wewnętrzna może mieć charakter:

 1. kontroli wstępnej - polegającej na badaniu zamierzonych dyspozycji i czynności mającej na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom,
 2. kontroli bieżącej - polegającej na badaniu czynności faktycznych i wszelkich operacji finansowych w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia, czy wykonywanie to przebiega zgodnie  z ustalonymi wzorcami, normami i przepisami,
 3. kontroli następnej - obejmującej realizację zaleceń pokontrolnych.

Na dowód dokonania kontroli wewnętrznej dokumentu, kontrolujący opatruje go swoim podpisem.

§ 39.

 1. Kontrola wewnętrzna może być przeprowadzona jako:
  1. kontrola formalna, tj. badanie prawidłowości dokumentów, urządzeń ewidencji finansowej w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami,
  2. kontrola rachunkowa, tj. badanie prawidłowości działań arytmetycznych, zawartych
   w sprawozdaniach,
  3. kontrola merytoryczna, tj. badanie rzetelności, gospodarności, celowości oraz zgodności operacji gospodarczych z treścią badanych dokumentów i obowiązującymi przepisami.

2. Kontrole przeprowadzane są na zlecenie lub w oparciu o harmonogramy kontroli.

 

IX. Postanowienia końcowe

§ 40.

 1. Czynności o charakterze przygotowawczym, techniczno- kancelaryjnym i inne wykonywane są przez pracowników we własnym zakresie.
 2. Przyjmowanie do pracy i zwalnianie oraz zasady wynagradzania pracowników Urzędu regulują odrębne przepisy.

 

 

Załączniki

Regulamin - styczeń 2011 (116.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 47_2010 (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 3 z 30_01_2009 r (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 39_2008 (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 9/2007 (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 (115.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE Nr 12/2013 (153kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie 20-2015 (263.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie 412017 (365.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie.53.2017.2017-12-06 (363.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Mróz
Data utworzenia:2008-05-08 09:25:34
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2008-05-08 09:26:07
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2008-05-08 09:26:41
Ostatnia zmiana:2017-12-06 15:06:02
Ilość wyświetleń:11507
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij