Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie

 

WÓJT GMINY POKRZYWNICA OGŁASZA KONKURS

na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  w Dzierżeninie z siedzibą Dzierżenin 105, 06-114 Pokrzywnica.

 

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań , jakim

powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko

kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek

( Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

2.Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia

2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub

publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn.

zm.),

oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju

publicznej szkoły podstawowej;

b)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz potwierdzającego obywatelstwo

kandydata;

c)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację

o:

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby

niebędącej nauczycielem;

d)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie

dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w

lit. C;

e)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie

dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu

ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z

zakresu zarządzania oświatą;

f)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy

na stanowisku kierowniczym;

g)oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne

 h)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z

dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z

dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

( Dz. U. 2013, poz. 168).

j)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy

z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1388);

 k)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu

nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku

nauczyciela;

l)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny

pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela

akademickiego;

m)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76

ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379)

lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela

akademickiego;

n)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni

praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

o)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922.) w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora.

3.Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej oryginały

dokumentów, o

których mowa w pkt. 4 lit. b, d, e, k, l ( w przypadku, gdy w ofercie na stanowisko dyrektora

przedłożono jedynie kopie poświadczone przez kandydata).

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem

kontaktowym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie, na adres:

Urząd Gminy w Pokrzywnicy

al. Jana Pawła II 1

06-121 Pokrzywnica

lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w godzinach pracy urzędu.

 

Oferty należy składać w terminiedo dnia 27 marca 2017r. do godz. 12.00

 

Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

W przypadku przesłania oferty pocztą, o dacie złożenia oferty decyduje data jej

rzeczywistego wpływu do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

5.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pokrzywnica.

6.Oterminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną

powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

7.Osoba, która wygra konkurs zostanie powołana na stanowisko dyrektora.

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2017-03-10 14:03:43
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2017-03-10 14:04:44
Ostatnia zmiana:2017-03-10 14:04:52
Ilość wyświetleń:604
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij