Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk

Pokrzywnica, dnia 01.12.2016r.

 

WÓJT GMINY POKRZYWNICA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

1.      Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1,
                                           06-121 Pokrzywnica

 

2.      Określenia stanowiska:

Stanowisko pracy: Informatyk

Forma zatrudnienia: umowa o prace
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1,
                                                                                    06-121 Pokrzywnica

 

3.      Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1.       Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2.       Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.       Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.       Nieposzlakowana opinia.

5.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

6.       Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7.       Wykształcenie wyższe informatyczne.

8.       Doświadczenie zawodowe, co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowisku pracy związanym
z obsługą informatyczną w administracji publicznej.

9.       Znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej.

10.   Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN.

 

Wymagania dodatkowe:

1.      Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów informatycznych użytkowników, zarówno w zakresie oprogramowania jak i sprzętu.

2.      Znajomość przepisów prawa dotyczących informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ochrony danych osobowych, strony Biuletyn Informacji Publicznej, KRI
oraz prawa samorządowego.

3.      Umiejętność zarządzania stroną internetową.

4.      Umiejętność zarządzani projektami informatycznymi np. wdrażanie systemu.

5.      Umiejętność pracy w zespole.

6.      Znajomość zasad bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej i baz danych.

7.      Umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego.

8.      Systematyczność, dokładność, komunikatywność, sumienność.

9.      Dyspozycyjność.

10.  Posiadanie prawa jazdy kat. B

 

4.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.      Obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Pokrzywnicy oraz jednostek podporządkowanych.

2.      Nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych.

3.      Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci komputerowej LAN, WAN, serwerami, stanowiskami komputerowymi oraz pozostałym sprzętem.

4.      Instalacja nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania.

5.      Zarządzanie domeną, jej prawidłowym funkcjonowaniem.

6.      Nadzór nad urządzeniami UTM, oprogramowaniem antywirusowym.

7.      Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

8.      Nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych gromadzonych w urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.).

9.      Prowadzenie zestawienia licencji na posiadane oprogramowania.

10.  Pomoc techniczna użytkownikom sprzętu i oprogramowania (m. in. usuwanie drobnych awarii w pracy sprzętu komputerowego).

11.  Obsługa systemu HELPDESK w celu zapewnienia ciągłości pracy dla użytkowników
oraz beneficjentów w ramach prowadzonych projektów UE.

12.  Konserwacja sprzętu komputerowego.

13.  Obsługa techniczna i utrzymanie ciągłości pracy Biuletynu Informacji Publicznej, strony www – redagowanie i aktualizacja, publikowanie artykułów, szkolenie pracowników.

14.  Zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów. Opracowywanie, aktualizacja
oraz stosowanie zasad ochrony danych i systemów.

15.  Kontrolowanie, modyfikacja  oraz aktualizacja zabezpieczeń informatycznych.

16.  Przygotowywanie przedmiotu zamówienia w zakresie spraw załatwianych na danym stanowisku, a wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych.

17.  Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem systemów informatycznych i ich użytkowaniem.

18.  Nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów.

19.  Pełnienie funkcji Administratora Sieci Informatycznej.        

20.  Nadzór nas sprzętem beneficjentów z programu działania 8.3.

21.  Organizacja i prowadzenie szkoleń informatycznych dla kadry Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

22.  Przeprowadzanie likwidacji sprzętu informatycznego oraz dysków z danymi do likwidacji.

23.  Odpowiedzialność za nadzór, kontrolę merytoryczną i archiwizowanie przyjmowanych dokumentów dotyczących zajmowanego stanowiska.

 

5.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjazdy związane ze szkoleniami
oraz wyjazdami służbowymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz po terenie gminy.

 

6.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

7.      Wymagane dokumenty:

1.       Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy.

2.       List motywacyjny.

3.       Życiorys – curriculum vitae – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej wraz z klauzulą ochrony danych osobowych.

4.       Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu).

5.       Kserokopie dokumentów        potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu).

6.       Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych
i dodatkowych.

7.       Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

8.       Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9.       Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada stan zdrowia pozwalający
na zatrudnienie na stanowisku Informatyka.

10.   Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisku INFORMATYKA w Urzędzie Gminy Pokrzywnica zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)”.

 

8.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach  z adnotacją: „Nabór
na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy Pokrzywnica”
,
w terminie
do dnia 15 grudnia 2016r. do godziny 15.00
w sekretariacie Urzędu Gminy Pokrzywnica
lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1,
06-121 Pokrzywnica.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na wyżej wymieniony adres do dnia 15 grudnia 2016r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 

9.      Dodatkowe informacje:

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna, bądź test kompetencyjny.

Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.pokrzywnica.pl) oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w jednostce.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

23 691 88 42 Łukasz Rakocki

 

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można
je odebrać za pokwitowaniem w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy.

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pokrzywnica,
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.

2.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji pracownika na stanowisko urzędnicze określone w ogłoszeniu o naborze.

3.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

 

 

Załączniki

ogłoszenie (562.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nabór (169.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2016-12-01 09:13:50
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2016-12-01 09:21:23
Ostatnia zmiana:2016-12-30 12:08:02
Ilość wyświetleń:1095
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij