Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Obieszczenie

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3
oraz  73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, zwanej dalej ustawą ooś)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Gminy Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Dzierżenin na działkach oznaczonych nr ewid. 165/1 i 180 na odcinku 1,295 km.

W przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń sołectwa Dzierżenin oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokrzywnica: bip.pokrzywnica.pl

W związku z powyższym, informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy (pokój nr 15)
w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnica. Według z art. 10 KPA stronie przysługuje prawo do czynnego udziału oraz przeglądanie akt sprawy w każdym stadium postępowania.

Stosownie do art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii określonych organów. Wójt Gminy Pokrzywnica wnioskiem z dnia 23.06.2016 r. znak SKU.6220.8.2016.JJ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie o wyrażenie opinii  w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2016-06-23 15:55:36
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2016-06-23 15:56:21
Ostatnia zmiana:2016-06-23 15:56:28
Ilość wyświetleń:807
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij