Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pokrzywnicy

Wójt Gminy  Pokrzywnica

dnia 01 kwietnia 2016r.

OGŁASZA KONKURS

na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pokrzywnicy,

 Al. Jana Pawła II 10, 06-121 Pokrzywnica

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek( Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

 

2. Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.  Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu  powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz potwierdzającego obywatelstwo kandydata;

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c;

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą;

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

h) oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388);

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora.

 

4. Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 4 lit. b, d, e,,k, l ( w przypadku, gdy w ofercie na stanowisko dyrektora przedłożono jedynie kopie poświadczone przez kandydata).

 

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pokrzywnicy" , na adres:

Urząd Gminy w Pokrzywnicy

al. Jana Pawła II 1

06-121 Pokrzywnica

lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w godzinach pracy urzędu.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 kwietnia 2016r.  do godz. 12.00

Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

W przypadku przesłania oferty pocztą, o dacie złożenia oferty decyduje data jej rzeczywistego wpływu do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

 

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pokrzywnica.

 

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

 

8. Osoba, która wygra konkurs zostanie powołana na stanowisko dyrektora.

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2016-04-08 08:35:52
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2016-04-08 08:38:01
Ostatnia zmiana:2016-04-08 08:38:30
Ilość wyświetleń:1020
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij