Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

 

Pokrzywnica, 2015-09-09

SKU.6220.7.2015.JJ

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;  o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o niezałatwieniu sprawy w terminie.

 

Na podstawie art. 10 § 1, 36 § 1, 49 i 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art.
33 § 1 i 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 09.09.2015 r. wydane zostało postanowienie stwierdzające brak potrzeby oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie  drogi gminnej relacji Niestępowo Włościańskie - Płocochowo od km 0+000 do km 2+664 na działce nr ewid. i obrębie ewidencyjnym Niestępowo Włościańskie - nr 12 i 21 oraz część działek nr 13/4 i 33/1.  Wniosek o wyrażenie opinii  w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w dniu 24.07.2015 r. został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku. Wynikiem tych wystąpień jest opinia ZNS.7121-14/2015 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku z dnia 10.08.2015 r. znak ZNS.7121-16.1/15 wskazująca na brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz  pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.09.2015 r. znak WOOŚ-II.4240.1039.2015.OŁN wyrażające opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Jednocześnie zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe
w przedmiotowej sprawie. W związku z tym informuję, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa,  iż w terminie
21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy (pokój nr 15)
z zebranymi materiałami i dowodami w tej sprawie oraz wypowiedzieć się co do nich.

            Ponadto informuję, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia nie może być załatwiona w ustawowym terminie z uwagi na konieczność zapoznania się stron z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie.
> Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia  16.10.2015 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń sołectwa Niestępowo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokrzywnica: bip.pokrzywnica.pl

 

 

Otrzymują:

1. Gmina Pokrzywnica

    Al. Jana Pawła II 1

    06-121 Pokrzywnica

2. Strony postępowania w trybie art. 49 Kpa

3. A/a

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony

   Środowiska  w Warszawie

   Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie

   ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku

   ul. 3 Maja 20 ,06-100 Pułtusk

3. Zarząd Dróg Powiatowych

   ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2015-09-09 12:54:09
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2015-09-09 12:54:20
Ostatnia zmiana:2015-09-09 12:54:29
Ilość wyświetleń:927
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij