Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

 

Pokrzywnica, 2015-09-09

SKU.6220.9.2015.JJ

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;  o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o niezałatwieniu sprawy w terminie.

 

Na podstawie art. 10 § 1, 36 § 1, 49 i 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art.
33 § 1 i 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 09.09.2015 r. wydane zostało postanowienie stwierdzające brak potrzeby oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi gminnej relacji Dzbanice - Gzowo od km 0+000 do km 1+975,89 na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Gzowo numerem 49/1 oraz wsi Świeszewo numerem 26.  Wniosek o wyrażenie opinii  w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w dniu 24.07.2015 r. został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku. Wynikiem tych wystąpień jest opinia ZNS.7121-16/2015 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku z dnia 11.08.2015 r. znak ZNS.7121-18.1/15 wskazująca na brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz  pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.09.2015 r. znak WOOŚ-II.4240.1041.2015.OŁN wyrażające opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Jednocześnie zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe
w przedmiotowej sprawie. W związku z tym informuję, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa,  iż w terminie
21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy (pokój nr 15)
z zebranymi materiałami i dowodami w tej sprawie oraz wypowiedzieć się co do nich.

            Ponadto informuję, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia nie może być załatwiona w ustawowym terminie z uwagi na konieczność zapoznania się stron z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie.
> Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia  16.10.2015 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń sołectwa Gzowo i Świeszewo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokrzywnica: bip.pokrzywnica.pl

 

 

Otrzymują:

1. Gmina Pokrzywnica

    Al. Jana Pawła II 1

    06-121 Pokrzywnica

2. Strony postępowania w trybie art. 49 Kpa

3. A/a

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony

   Środowiska  w Warszawie

   Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie

   ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku

   ul. 3 Maja 20 ,06-100 Pułtusk

3. Zarząd Dróg Powiatowych

   ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2015-09-09 12:53:29
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2015-09-09 12:53:39
Ostatnia zmiana:2015-09-09 12:53:52
Ilość wyświetleń:862
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij