Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Pokrzywnica, 2015-08-20

SKU.6220.5.2015.JJ

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;  o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o niezałatwieniu sprawy w terminie.

 

Na podstawie art. 10 § 1, 36 § 1, 49 i 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art.
33 § 1 i 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 20.08.2015 r. wydane zostało postanowienie stwierdzające brak potrzeby oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej  nr 3404W Przewodowo-Golądkowo-Pokrzywnica-Klusek na odcinku Golądkowo-Pokrzywnica od km 10+500 do km 12+927. Wniosek o wyrażenie opinii  w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w dniu 06.07.2015 r. został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku. Wynikiem tych wystąpień jest pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13.07.2015 r. znak WOOŚ-II.4240.912.2015.IA wyrażające opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku nie wydał opinii
w ustawowym terminie i wobec tego zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko traktuje się to jako brak zastrzeżeń.

            Jednocześnie zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe
w przedmiotowej sprawie. W związku z tym informuję, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa,  iż w terminie
21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy (pokój nr 15)
z zebranymi materiałami i dowodami w tej sprawie oraz wypowiedzieć się co do nich.

            Ponadto informuję, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia nie może być załatwiona w ustawowym terminie z uwagi na konieczność zapoznania się stron z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie.
Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia  30.09.2015 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń sołectwa Pokrzywnica oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokrzywnica: bip.pokrzywnica.pl

 

 

Otrzymują:

1.       Zarząd Dróg Powiatowych

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk

2.       Strony postępowania w trybie art. 49 Kpa

3.       A/a

Do wiadomości:

1.       Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska  w Warszawie

Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku

ul. 3 Maja 20 ,06-100 Pułtusk

3.       Starosta Pułtuski

ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk

 

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2015-08-20 14:58:03
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2015-08-20 14:58:38
Ostatnia zmiana:2015-08-20 14:58:55
Ilość wyświetleń:945
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij