Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO - ASYSTENT RODZINY

 

Wójt Gminy Pokrzywnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko - asystent rodziny

 

1. Stanowisko pracy:

Asystent rodziny - praca na umowę zlecenie od lipca 2012 r. do końca grudnia 2012 r.

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) korzystanie z pełni praw publicznych,

3) nieposzlakowana opinia,

4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6) wykształcenie;

* wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

 

* lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z

dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

 

* lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze

rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż

pracy z dziećmi lub rodziną

 

lub co najmniej wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 

7) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

  1. kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

     

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) prawo jazdy kat. "B" i posiadanie własnego środka transportu,

j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

 

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

6) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

7) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

8) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

9) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

10) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

11) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

12) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

14) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

15) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

16) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

17) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

18) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) CV ze zdjęciem,

2) List motywacyjny,

3) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

5) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

6) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

7) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

9) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Pokrzywnicy , ul. Aleja Jana Pawła II nr 1, 06-121 Pokrzywnica, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta pracy - Asystent rodziny" do dnia 28.06.2012 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

7. Dodatkowe informacje:

a. praca asystenta będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy ;

b. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;

c. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;

d. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokrzywnica (www.bip.pokrzywnica.pl);

e. oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru zostaną zniszczone komisyjnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

 


 


 

Wójt Gminy

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba


 

 

Załączniki

Informacja - nabór asystent rodziny (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2012-06-21 11:51:20
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2012-06-21 11:51:41
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2012-06-21 11:56:15
Ostatnia zmiana:2012-07-02 15:18:39
Ilość wyświetleń:2598
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij