Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XXIII/117/2012

Rady Gminy Pokrzywnica

z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; z 2012r. Nr 567) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.

 

613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pokrzywnica:

1.      Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

     lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni  

     użytkowej - 18,00 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu kwalifikowanym  

    materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej- 8,00zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,63zł.

2.      Od budynków lub ich części pozostałych w tym:

a)      budynków gospodarczych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,00 zł,

b)     zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez  organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,00 zł,

c)      innych niż wymienione w lit. a i b  od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,00 zł.

3.      Od budowli określonej w art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych   - 2 % ich wartości.

4.      Od gruntów:

1)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,70 zł,

2)      pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od  1 ha powierzchni - 4,51 zł,

3)      pozostałych w tym:

a)      zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni- 0,20zł,

b)     stanowiących własność (współwłasność) emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwo rolne za świadczenie uregulowane  w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników od 1 m2 powierzchni - 0,20 zł,

c)      innych niż wyżej wymienione w lit. a i b od 1 m2 powierzchni - 0,40 zł.

§ 2.

1.      Pobór podatku od nieruchomości następuje w drodze inkasa lub wpłat  indywidualnych na rachunek budżetu gminy.

2.      Wysokość wynagrodzenia za inkaso i wykaz inkasentów  określa odrębna uchwała.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2013.

 

                                                                                

(1)odnośnik nr 1 w brzmieniu:

"1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw  

Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne".

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2011-03-02 14:41:13
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2011-03-02 14:41:41
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2011-03-02 14:42:14
Ostatnia zmiana:2012-11-09 15:17:00
Ilość wyświetleń:4135
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij