Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XXIII/118/2012

Rady Gminy Pokrzywnica

z dnia 30 października 2012

 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

oraz wprowadzenia innych zwolnień.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; z 2012r. Nr 567) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016; Nr 232, poz. 1378), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

1.      Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie        700 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie           1000 zł,

c) powyżej 9 ton  do poniżej 12 ton           1.200 zł;

2)      od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr l do niniejszej uchwały;

3)      od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie              1000 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie      1.200 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton         1.600 zł;

4)      od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1.400 zł;

6)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7)      od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy "o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszych niż 30 miejsc – 1.600 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2.000 zł;

2.      Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2010 i nowszych określa się w wysokości:

1) środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

     a) – 600 zł,

     b) – 700 zł,

     c) – 800 zł;

                  2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:

    a) –    800 zł,

    b) –    1000 zł,

    c) –   1.400 zł;

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. l pkt 5 – 1.200 zł,

4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:

     a) – 1.400 zł,

     b) – 1.800 zł.

 

 

 

§ 2.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

a)      pojazdy związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym inne, niż określone w

art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

b)      środki transportowe, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 3 uchwały, związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2013.. 

 

 

                                                                                       

 

 

 

(1)odnośnik Nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne”.

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały XXIII/118/2012

Rady Gminy Pokrzywnica

z dnia 30 października 2012 roku

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 Ustawy

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  ( w tonach)

Stawki podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1 300

1 400

13

14

1 300

1 400

14

15

1 400

1 600

15

 

1 400

1 600

Trzy osie

12

17

1 500

1 600

17

19

1 500

1 600

19

21

1 800

2 000

        21

23

1 800

2 000

23

25

2 100

2 300

25

 

2 100

2 300

Cztery osie i więcej

12

25

2 000

2 200

25

27

2 200

2 400

27

29

2 200

2 400

29

31

2 400

2 800

31

 

2 400

2 800

 

 

 

 

                                                                                               Załącznik Nr 2

do Uchwały XXIII/118/2012

Rady Gminy Pokrzywnica

z dnia 30 października 2012 roku

 

 

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 4 Ustawy

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy  + naczepa, ciągnik balastowy +  przyczepa( w tonach)

Stawki podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1 200

1 500

18

25

1 500

1 800

25

31

1 700

2 000

31

 

2 000

2 200

Trzy osie i więcej

12

40

2 000

2 200

40

 

2 200

2 800

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały XXIII/118/2012

Rady Gminy Pokrzywnica

z dnia 30 października 2012 roku

 

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 6 Ustawy

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy  + naczepa, ciągnik balastowy +  przyczepa( w tonach)

Stawki podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1 100

1 300

18

25

1 300

1 500

25

 

1 400

1 500

Dwie osie

12

28

1 300

1 500

28

33

1 500

 1 600

33

38

1 600

1 600

38

 

1 800

2 000

Trzy osie i więcej

12

38

1 400

1 500

38

 

1 800

2 000

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2011-03-02 14:34:10
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2011-03-02 14:34:35
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2011-03-02 14:41:13
Ostatnia zmiana:2012-11-09 15:20:46
Ilość wyświetleń:1843
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij