Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

SPRAWOZDANIE
Z
REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W OKRESIE XX - LECIA SAMORZĄDU GMINNEGO
 
I KADENCJA   -    LATA 1990 - 1994
 
Wójt   -   Elżbieta Mokrzan
 
 1. Kontynuowanie budowy inwestycji pn: "Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy". Budowę rozpoczęto w lipcu 1987 r. Zadanie zostało zakończone i oddane do eksploatacji z dniem 28 sierpnia 1993 r. Inwestycja została wsparta środkami z Fundacji Europejskiej Rozwoju Wsi Polskiej oraz z Kuratorium Oświaty.
 2. Rozpoczęcie inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestępowie" polegającej na budowie sali gimnastycznej, sal lekcyjnych oraz sanitariatów, a także modernizacji istniejącej kotłowni na ekologiczną.
 3. Rozpoczęcie budowy kotłowni ekologicznej i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Pobyłkowie Dużym.
 4. Zakupienie działki pod budowę Stacji uzdatniania wody w Łępicach.
 5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy SUW w Łępicach.
 6. Rozpoczęcie inwestycji pn. "Budowa wodociągu wiejskiego" przy wsparciu Fundacji Woda dla wsi - I etap: budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Łępice pod przyszłą Stację Uzdatniania Wody.
 7. Wykonano przebudowę drogi powiatowej (ówczesnej wojewódzkiej) relacji Dzbanice- Trzepowo o długości 4,2 km o nawierzchni żwirowej na nasypie wykonanym z popiołów Elektrociepłowni Żerań.
 8. Pokrycie dywanikiem asfaltowym dróg powiatowych: na długości 0,9 km relacji Pokrzywnica - Karniewek w m. Obrębek oraz na długości 1 km w m. Łosewo.
 9. Wykonanie z pyłów dymnicowych odcinka drogi długości 0,7 km we wsi Mory,   odcinka drogi gminnej długości 0.3 km relacji Trzepowo - Murowanka z przejściem przez ciek oraz odcinka drogi gminnej długości 0.5 km relacji Budy Ciepielińskie - Trzepowo.
 10. Doprowadzono wodę i podłączono obiekt remizy OSP w Pokrzywnicy do centralnego ogrzewania przy Urzędzie Gminy.
 11. Doprowadzono wodę do remizy OSP w Koziegłowach.
 12. Dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Łubienicy.
 13. Przeprowadzono modernizację budynku administracyjnego Urzędu Gminy.
 
 
II KADENCJA   - LATA 1994 - 1998
 
Wójt     - Elżbieta Mokrzan
 
 1. Kontynuowanie inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestępowie".
 2. Oddanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łępicach.
 3. Wybudowanie wodociągu wiejskiego z przyłączami w miejscowościach Witki, Łępice i Pokrzywnica, dł. sieci 19,9 km, l. przyłączy 183 sz., dł. przyłączy 5,8 km.. Inwestycja została wsparta środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz z budżetu Wojewody.
 4. Rozpoczęcie budowy wodociągu wiejskiego z przyłączami w miejscowościach: Piskornia, Pomocnia oraz I etap Niestopowo, dł. sieci 8,3 km, l. przyłączy - 84 szt., dł. przyłączy 3,1 km. Inwestycja została wsparta środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz z budżetu Wojewody.
 5. Kontynuowanie budowy kotłowni ekologicznej i c.o. w Szkole Podstawowej w Pobyłkowie Dużym.
 6. Budowa kotłowni i c.o. w Szkole Podstawowej w Gzowie oraz budynku mieszkalnym dla nauczycieli. Inwestycja była finansowana z budżetu gminy, dotacji z Kuratorium Oświaty oraz pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Ciechanowie.
 7. Budowa garażu OSP w Koziegłowach.
 8. Modernizacja drogi gminnej Zalesie - Wólka Zaleska - Budy Pobyłkowskie na odcinku o długości 2 km o nawierzchni żwirowej. Inwestycję zrealizowano przy wsparciu środków z budżetu Wojewody .
 9. Modernizacja drogi gminnej Dzierżenin - Trzepowo o nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 1,5 km. Inwestycje zrealizowano przy wsparciu finansowym z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
 10. Remont drogi gminnej Piskornia - Ciepielin na podkładzie z popiołów lotnych, z jednoczesnym nawiezieniem nawierzchni żwirowej o dł. 1,2 km.
 
 
III KADENCJA   - lata 1998 - 2002 
 
I.   ( do Referendum) do września 2000 r.
 
Wójt     - Elżbieta Mokrzan
 
 1. Kontynuowanie inwestycji pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestępowie".
 2. Oddanie do użytku sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Niestępowo - dl. 1,9 km, liczba przyłączy do gospodarstw domowych 26 sz., dł. przyłączy - 1 km oraz w miejscowościach Piskornia i Pomocnia o długości 6,5 km, liczba przyłączy 55 szt, dł. przyłączy 2,1 km.
 3. Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w Niestępowie - etap II oraz w miejscowościach Olbrachcie i Koziegłowy, dł. sieci 22,5 km, l. przyłączy 139 szt., dł. przyłączy 5 km.
 4. Remont drogi gminnej w miejscowości Budy Ciepielińskie o dł. 250 m.
 5. Modernizacja dróg gminych o nawierzchni żwirowej: Kokoszka - Łępice o długości 0,7 km, oraz w Gzowie o dł. 1 km.
 6. Modernizacja dróg gminnych. polegająca na położeniu asfaltu: w m. Pokrzywnica dł. 335 mb oraz w m. Olbrachcie dł. 0,5 km .
 
II.                ( po Referendum) od stycznia 2001 do końca kadencji
 
Wójt    -    Adam Dariusz Rachuba
 
 1. Oddanie do użytku sieci wodociągowej z przyłączami w Niestępowie - etap II oraz w miejscowościach Olbrachcice i Koziegłowy, dł. sieci 22,5 km, l. przyłączy 139 szt., dł. przyłączy 5 km.
 2. Zakończenie inwestycji "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestępowie".
 3. Modernizacja dróg gminnych polegająca na położeniu masy asfaltowej: we wsi Gzowo na długości 1,1 km oraz we wsi Trzepowo na długości 0,9 km. Inwestycje zostały wsparte środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 
 
IV. KADENCJA     -   LATA 2002 - 2006
 
Wójt - Adam Dariusz Rachuba
 
1.      Oddano do użytku sieć wodociągową z przyłączami w 11 miejscowościach a mianowicie: Łubienica, Łubienica Superunki, Zaborze, Dzbanie, Klaski, Mory, Obrębek, Obręb, Budy Obrębskie, Strzyże, Gzowo, długości 50,45 km, w tym 465 szt. przyłączy o długości 18,33 km. Były to dwa zadania zrealizowane w latach 2003 i 2004 przy wsparciu środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD.
2.      Wykonano przebudowę drogi gminnej przez wieś Piskornia dł. 1,4 km polegającej na położeniu masy asfaltowej. Inwestycja została wsparta środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
3.      Wykonano przebudowę dróg gminnych długości 6,3 km, relacji Trzepowo -Murowanka - Pobyłkowo Małe oraz przez wieś Karniewek polegającą na położeniu masy asfaltowej. Były to zadania realizowane w ramach środków programu SAPARD i FOGR.
4.      Wykonano przebudowę ulicy Przemysłowej w miejscowości Pokrzywnica dł. 217,5 mb.
5.      Wykonano remont budynku Urzędu Gminy polegający na wymianie okien i drzwi, przebudowie kotłowni i c.o. oraz sanitariatów, a także  wykonanie robót elewacyjnych wraz z termomodernizacją, remont ogrodzenia oraz przebudowa placu przez budynkiem i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.
6.      Wykonano remont w budynkach Szkoły Podstawowej w Nowym Niestępowie polegające na wymianie okien i drzwi.
7.      Wykonano roboty budowlano-remontowe w budynku Gimnazjum w Dzierżeninie   polegające na wymianie okien i drzwi oraz pokrycia dachowego, wykonaniu robót elewacyjnych wraz z termomodernizacją, a także robót wewnętrznych dotyczących remontu korytarzy, sanitariatów i wymiany instalacji elektrycznej. 
8.      Wykonano roboty budowlano-remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie Małym i Gzowie polegające na wymianie okien i drzwi, pokrycia dachowego oraz wykonaniu robót elewacyjnych.
9.      Adaptacja budynku po byłym Banku Spółdzielczym pod potrzeby lokalu usług medycznych w miejscowości Pokrzywnica.
10. Prace rekultywacyjne na Gminnym składowisku odpadów w Pokrzywnicy.
11. Likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci w miejscowościach: Ciepielin i Pobyłkowo Małe.
12. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedsięwzięcie " Rozbudowa budynku Gimnazjum i budowa hali sportowej w Dzierżeninie".
13. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Budy Ciepielińskie, Budy Obrębskie, Budy Pobyłkowskie, Dzbanice, Dzierżenin, Karniewek, Kępiaste, Murowanka, Mory, Obrębek, Pogorzelec, Pomocnia, Świeszewo.
14.  Utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Pokrzywnicy.
15.  Adaptacja pomieszczeń po ośrodku zdrowia na potrzeby Gminnej Bibioletki Publicznej w Pokrzywnicy.
16. Budowa systemu okablowania strukturalnego oraz dedykowanej instalacji zasilającej w budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.
17. Wyposażenie biur Urzędu Gminy w sprzęt komputerowy i kopiujący.
 
V. KADENCJA     -   LATA 2006-2010
 
Wójt - Adam Dariusz Rachuba
 
 
1.      Wykonano remont dachu z dociepleniem - termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Niestępowie.
2.      Dostawa i montaż 20 wiat przystankowych przy drodze krajowej nr 61 w gminie Pokrzywnica.
3.      Oddano do użytku sieć wodociągową z przyłączami w 9 miejscowościach: Ciepielin, Łosewo, Budy Ciepielińskie, Karniewek, Pogorzelec, Świeszewo, Dzierżenin, Klusek, Trzepowo oraz częściowo w m. Pobyłkowo Małe w ramach projektów: "Budowa wodociągu wiejskiego w gm. Pokrzywnica, etap III i Budowa wodociągu wiejskiego w gm. Pokrzywnica, etap IV" współfinansowanych ze środków Europejskiego Programu Rozwoju regionalnego w ramach ZPORR. Długość sieci 72,65 km w tym 770 szt. przyłączy o długości   27,05 km. Realizacja odbyła się w latach 2006-2008.
4.      Wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie Szkoły Podstawowej w Gzowie,
5.      Modernizacja centralnego ogrzewania, roboty termomodernizacyjne oraz remont pomieszczeń starej części budynku Gimnazjum w Dzierżeninie.
6.      Dostawa oraz montaż wyposażenia do kuchni, wyposażenia sportowego oraz do klasopracowni i stołówki w Gimnazjum Publicznym w Dzierżeninie,
7.      Zakupiono sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Dzierżeninie,
8.      Zagospodarowano i utwardzono teren przy Publicznym Gimnazjum    w Dzierżeninie,
15. Wykonano chodnik wzdłuż drogi krajowej nr 61 w miejscowości Dzierżenin gm., Pokrzywnica, o długości 1,3 km
16. Oddano do użytku halę sportową wraz z częścią dydaktyczno-żywieniową przy Publicznym Gimnazjum w Dzierżeninie realizowaną w latach 2005-2008, współfinansowaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ze środków Unii Europejskich z Europejskiego programu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.
17. Wykonano system sygnalizacji włamania oraz telewizję przemysłową w budynku Publicznego Gimnazjum w Dzierżeninie,
9.      Wykonano przebudowę (modernizację) dróg dojazdowych do gruntów rolnych wsi Piskornia na długości 750,00 m, we wsi Wólka Zaleska o długości 985 mb oraz Łępice -Kokoszka dł. 1.189 mb, dofinansowanych z FOGR.
10. Wykonano przebudowę dróg gminnych: relacji Piskornia - Obręb na długości 3,69 km, oraz przez wieś Gzowo dł. 2,04 km, współfinansowanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza.
18. Wykonano przebudowę drogi powiatowej na odcinku Dzbanice - Karniewek, dł. 2,31 km
19. Rozpoczęto budowę ostatniego etapu wodociągowania gminy, obejmującego miejscowości: Budy Pobyłkowskie, Kępiaste, Murowanka, Pobyłkowo Duże, Pobyłkowo Małe, Wólka Zaleska. Długość sieci wodociągowej 27,56 km. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2011 roku.
20. Realizacja inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i boisko dla dzieci i młodzieży wraz z adaptacją budynku na świetlicę wiejską" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".
 
 
            Reasumując należy zauważyć, iż w okresie XX-lecia trwania samorządu gminnego możemy pochwalić się realizacją trzech z czterech głównych, priorytetowych rodzajów inwestycji infrastrukturalnych, a mianowicie:
§ zaopatrzeniem w wodę,
Gmina Pokrzywnica jest zwodociągowania w 83 %. Na 35 miejscowości w gminie zwodociągowanych jest 29. Stanowi to:
- 174,40 km sieci wodociągowej,
- 1.639 szt. przyłączy,
- 59,18 km przyłączy.
Po zrealizowaniu ostatniego etapu wodociągowania długość sieci wodociągowej na terenie gminy Pokrzywnica wyniesie 202 km, liczba przyłączy 2.049 szt., długość przyłączy - 67,52 km.
§ zagospodarowaniem odpadów stałych.,
Prowadzimy działania związane z kompleksowym rozwiązaniem problemu z odpadami stałymi. W tym celu zawarliśmy umowy z trzema firmami na prowadzenie działalności związanej z odbiorem odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców gminy, właścicieli firm, instytucji publicznych oraz właścicieli i użytkowników działek letniskowych. Ponadto przystąpiliśmy do związku międzygminnego pn. Celowy Komunalny Związek Gmin Regionu Ciechanowskiego, w skład którego wchodzi 26 gmin. Głównym celem Związku jest wspomaganie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, poprzez prowadzenie wspólnej działalności dotyczącej budowy obiektów służących składowaniu i utylizacji odpadów komunalnych oraz organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów.
§ przebudową dróg gminnych.
      W minionym okresie w zakresie drogownictwa dokonano:
      - przebudowę dróg żwirowych polegającą na położeniu masy asfaltowej na dł.25 km,        w tym w ostatniej kadencji aż 10 km.
      - budowę dróg na podbudowie z pyłów dymnicowych na dł. 7 km,
      - modernizację dróg gminnych na dł. 4 km.
     Ponadto wykonywano bieżące naprawy dróg gminnych związane wyrównywaniem dróg żwirowych i gruntowych, oraz nawiezieniem i rozplantowaniem pospółki, jak również odśnieżaniem.
 
Na dzień dzisiejszy gmina Pokrzywnica nie realizowała tylko tematu kanalizacji i oczyszczania ścieków. Należy jednak zaznaczyć, iż mamy opracowaną już koncepcję sanitacji gminy oraz opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oczyszczalni ścieków w Pokrzywnicy. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę oczyszczalni zostało zawieszone w związku z wniesieniem przez stronę odwołania od pozwolenia wodnoprawnego.
 
           
            Podkreślić należy, że w ostatnim dziesięcioleciu otrzymaliśmy wsparcie z Unii Europejskiej w kwocie 7.332.612 zł, z czego ze środków przedakcesyjnych : 1.545.680 zł, natomiast z Funduszy Strukturalnych: w kwocie 5.551.92 zł ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR oraz w kwocie 226.900 zł z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 235.009 zł na zadanie "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji bezrobotnych w gminie Pokrzywnica".

Załączniki

wykaz inwestycji w IV kadencji (56.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2010-08-06 10:37:43
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2010-08-06 10:38:08
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2010-08-06 10:39:51
Ostatnia zmiana:2011-10-20 08:10:05
Ilość wyświetleń:4487
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij