Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE

o odst±pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania na ¶rodowisko

 

         Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z póĽn. zm.)

 

podaję do publicznej wiadomo¶ci informację o odst±pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na ¶rodowisko dla projektu "Programu ochrony ¶rodowiska dla gminy Pokrzywnica na lata 2010-2013, z perspektyw± na lata 2014-2017" oraz aktualizacji "Planu gospodarki odpadami dla gminy Pokrzywnica na lata 2010-2013, z perspektyw± na lata 2014-2017" oraz "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj±cych azbest na terenie Gminy Pokrzywnica" (stanowi±cego zał±cznik do aktualizacji planu gospodarki odpadami). 

 

            Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2, w zwi±zku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wyst±piono do Regionalnego Dyrektora Ochrony ¦rodowiska w Warszawie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z pro¶b± o uzgodnienie projektów ww. dokumentów i odst±pienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na ¶rodowisko.

            Pismem Nr RDO¦-14-WOO¦-I-JD-0713 z dnia 31.05.2010 r. (data wpływu: 07.06.2010 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony ¦rodowiska w Warszawie stwierdził, że realizacja założeń powyższych dokumentów nie spowoduje znacz±cych oddziaływań na ¶rodowisko oraz, że przedmiotowe projekty nie s± dokumentami, dla których wymagane jest przeprowadzenie strategicznej  oceny oddziaływania na ¶rodowisko.

            Opini± sanitarn± Nr ZNS.711-867-1/10 z dnia 14.06.2010 r. (data wpływu 21.06.2010 r.) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie nie wniósł sprzeciwu wobec odst±pienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na ¶rodowisko dla aktualizacji "Planu gospodarki odpadami dla gminy Pokrzywnica na lata 2010-2013, z perspektyw± na lata 2014-2017" wraz z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawieraj±cych azbest na terenie gminy Pokrzywnica z uwagi na to, iż  realizacja postanowień ww. projektów dokumentów nie spowoduje znacz±cego oddziaływania na ¶rodowisko, dotyczy obszarów w granicach jednej gminy i stanowi niewielk± modyfikację Planu gospodarki odpadami dla gminy Pokrzywnica na lata 2005-2012 przyjętego Uchwał± Nr XXIX/184/2005 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lipca 2005 r.

            Przy odst±pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na ¶rodowisko projektów ww. dokumentów wzięto pod uwagę następuj±ce uwarunkowania okre¶lone w art. 49 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z póĽn. zm.):

1)      Charakter działań przewidzianych w dokumentach, w szczególno¶ci:

a)      stopień, w jakim dokument ustala ramy dla póĽniejszych realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć,

b)      powi±zania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,

c)      przydatno¶ć w uwzględnieniu aspektów ¶rodowiskowych, w szczególno¶ci w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz  we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony ¶rodowiska;

2)      rodzaj i skalę oddziaływania na ¶rodowisko, w szczególno¶ci:

a)      prawdopodobieństwo wyst±pienia, czas trwania, zasięg, częstotliwo¶ć i odwracalno¶ć oddziaływań,

b)      prawdopodobieństwo wyst±pienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla ¶rodowiska:

3)      cechy obszaru objętego oddziaływaniem na ¶rodowisko, w szczególno¶ci:

a)      obszary o szczególnych wła¶ciwo¶ciach naturalnych lub posiadaj±ce znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniej±ce przekroczenia standardów jako¶ci ¶rodowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu,

b)      formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegaj±ce ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.  

Bior±c pod uwagę wyżej wymienione opinie oraz uwarunkowania okre¶lone w art. 49 wyżej cytowanej ustawy odstępuję od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na ¶rodowisko dla  projektu "Programu ochrony ¶rodowiska dla gminy Pokrzywnica na lata 2010-2013, z perspektyw± na lata 2014-2017" oraz aktualizacji "Planu gospodarki odpadami dla gminy Pokrzywnica na lata 2010-2013, z perspektyw± na lata 2014-2017" oraz "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj±cych azbest na terenie Gminy Pokrzywnica" (stanowi±cego zał±cznik do aktualizacji planu gospodarki odpadami.

Informację o odst±pieniu od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na ¶rodowisko dla projektów ww. dokumentów zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokrzywnica www.bip.pokrzywnica.pl, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w prasie lokalnej oraz przesłano sołtysom z terenu gminy Pokrzywnica z pro¶b± o podanie do publicznej wiadomo¶ci mieszkańcom. 

 

 

 

                                                                                                      Wójt

                                                                                  mgr inż. Adam Dariusz Rachuba 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2010-07-09 12:27:16
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2010-07-09 12:27:28
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2010-07-09 12:29:19
Ostatnia zmiana:2010-07-09 12:30:08
Ilość wyświetleń:1381
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij