Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Umowy na dofinansowanie inwestycji gminnych

Rok 2007 - Umowy na dofinansowanie inwestycji gminnych

 

Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę

Numer umowy

Treść umowy

Data zawarcia umowy

Kwota dofinansowania

Marszałek Województwa Mazowieckiego

B/78/RW.VII./D/2007

Umowa o udzieleniu dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na  modernizację  i wyposażenie szkół  w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza  komponent B - Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych  - na realizację zadania pn. "Roboty termomodernizacyjne i remontowe w Publicznym Gimnazjum w Dzierżeninie".

07.08.2007

37.500,00

Marszałek Województwa Mazowieckiego

D/153/RW.VII./D/2007

Umowa o udzieleniu dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na  budowę, przebudowę i wyposażenie obiektów sportowych w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza  komponent D - Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej- na realizację zadania pn. " Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Gzowo".

07.08.2007

30.000,00

Marszałek Województwa Mazowieckiego

E/161/RW.VII./D/2007

Umowa o udzieleniu dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę i modernizację inwestycji infrastrukturalnych w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza  Komponent E - "Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej" - na realizację zadania pn: "Budowa wodociągu wiejskiego w gminie Pokrzywnica, etap IV"

16.08.2007

50.000,00

Marszałek Województwa Mazowieckiego

C/214/RW.VII./D/2007

Umowa o udzieleniu dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego  na  budowę lub przebudowę drogi gminnej w ramach  Samorządowego Instrumentu Wsparcia  Rozwoju Mazowsza  komponentu C- "Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej" - na realizację zadania pn.:"Przebudowa drogi gminnej relacji Piskornia - Obręb"

11.10.2007

100.000,00

Marszałek Województwa Mazowieckiego

122/RW.III./D1/07

Umowa na dofinansowanie ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej -dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Piskornia".

03.07.2007

60.000,00

Bank Gospodarstwa Krajowego  działający w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki

153/07/023

Umowa na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego polegającego na budowie hali sportowej z zapleczem przy Gimnazjum w Dzierżeninie.

25.09.2007

987.200,00

Rok 2008 - Umowy na dofinansowanie inwestycji gminnych

 

Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę

Numer umowy

Treść umowy

Data zawarcia umowy

Kwota dofinansowania

Marszałek Województwa Mazowieckiego

B/44/RW.OW.II./D/2008

Umowa o udzieleniu dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na  modernizację  i wyposażenie szkół  w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza  komponent B - Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych  - na realizację zadania pn. "Wyposażenie klasopracowni i stołówki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Dzierżeninie."

20.10.2008

70.000,00

Marszałek Województwa Mazowieckiego

C/196/RW.OW.II./D/2008

Umowa o udzieleniu dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego  na  budowę lub przebudowę drogi gminnej w ramach  Samorządowego Instrumentu Wsparcia  Rozwoju Mazowsza  komponentu C- "Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej" - na realizację zadania pn.:"Przebudowa drogi gminnej relacji Piskornia - Obręb- Dzbanice"

01.09.2008

100.000,00

Marszałek Województwa Mazowieckiego

141/RW.RM.II./D1/08

Umowa na dofinansowanie ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych inwestycji pod nazwą "Modernizacja drogi gminnej- dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wólka Zaleska".

04.07.2008

70.000,00

Wojewoda Mazowiecki

Z/2.14/III/3.5.1/317/04/U-17-08

Umowa o dofinansowanie Projektu: "Rozbudowa budynku Gimnazjum i budowa hali sportowej w Dzierżeninie, gm. Pokrzywnica" w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego  2004-2006, Priorytet 3- Rozwój Lokalny, Działanie 3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

05.12.2008

3.172.489,70

Rok 2009 - Umowy na dofinansowanie inwestycji gminnych

 

 

Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę

Numer umowy

Treść umowy

Data zawarcia umowy

Kwota dofinansowania

Województwo Mazowieckie

386/RW./RM.II./D-F169/09

Umowa o udzieleniu dotacji celowej z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  - na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej - dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Łępice"

20.07.2009

55.000,00

Województwo Mazowieckie

844/RW./OW.II/D-C/208/09

Umowa o udzieleniu dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego  w ramach  Samorządowego Instrumentu Wsparcia  Rozwoju Mazowsza  komponentu C- "Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej" - na realizację zadania pn.:"Przebudowa drogi gminnej przez wieś Gzowo"

23.10.2009

193.000,00

Samorząd Województwa Mazowieckiego

00094-6922-UM0700113/09 RW.II./AK/0219.4-113/09

Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROPW na lata 2007-2013" - na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i boisko dla dzieci i młodzieży wraz z adaptacją budynku na świetlicę

26.10.2009

285.836,84

Rok 2010 - Umowy na dofinansowanie inwestycji gminnych

 

 

Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę

Numer umowy

Treść umowy

Data zawarcia umowy

Kwota dofinansowania

Samorząd Województwa Mazowieckiego

000-89-6921-UM0700058/09 RW.II./ES/0219.5-54/09

Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 - na realizację zadania pn. "Budowa wodociągu wiejskiego w gminie Pokrzywnica, etap V"

01.06.2010

1.132.321,00

Samorząd Województwa Mazowieckiego

00002-6930-UM0740012/10 RW.II./BW/0219.10-12/10

Umowa o udzielenie dofinansowania na realizację operacji pt. Dożynki gminne powrót do tradycji" w ramach Programu, osi 4 "Leader", działania 4.1. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów.

28.10.2010 r.

17.310,41

 

Lata 2012-2013-2014 - Umowy na dofinansowanie inwestycji gminnych

 

Lp

Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę

Numer umowy

Treść umowy

Data zawarcia umowy

Kwota dofinansowania

1

Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

UDA-RPMA.03.01.00-14-484/08-00

Umowa o dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem 0731035 Pobylkowo Małe - Klusek" współfinansowanego z EFRR w ramach priorytetu III "Regionalny system transportowy" Działania 3.1 "Infrastruktura drogowa" RPO WM 2007-2013

03.11.2011 r.

1.072.950,40

2

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

POIG.08.03.00-14-007/11-00

Umowa o dofinansowanie projektu " Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pokrzywnica" w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" POIG 2007-2013

28.02.2012 r.

964.316,06

3

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Nr 0467/12/02/D

Umowa dotacji przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gm. Pokrzywnica w 2012 r."

19.07.2012 r.

42.560,99

4

Samorządem Województwa Mazowieckiego

Nr 00.098-6922-UM0700254/10

Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. " Rozbudowa z nadbudową istniejącego budynku remizy OSP w Dzierżeninie o pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej"

11.01.2012 r.

500.000,00

5

Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

RPMA.02.01.00-14-035/11-00

Umowa o dofinansowanie projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Pokrzywnica" współfinansowanego z EFRR w ramach priorytetu II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza" działanie 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013.

16.10.2012 r.

1.934.155,37

6

Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

RPMA.04.03.00-14-200/10-00

Umowa o dofinansowanie projektu "Partnerstwo i innowacyjność dla środowiska  - efektywne wykorzystanie energii słonecznej w gminie Pokrzywnica" współfinansowanego z EFRR w ramach priorytetu IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" działanie 4.3 "Ochrona powietrza, energetyka" RPO WM 2007-2013.

18.12.2012 r.

835.692,45

7

Samorządem Województwa Mazowieckiego

Nr 00162-6921-UM0700052/11

Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pokrzywnica"

27.11.2012 r.

1.639.681,00

8

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

POIG.08.03.00-14-286/13-00

Umowa o dofinansowanie projektu " Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pokrzywnica" w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" POIG 2007-2013

31.10.2013 r.

1.070.660,00

9

Samorządem Województwa Mazowieckiego

Nr 00068-6922-UM0700088/14

Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. " Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Trzepowie na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej"

25.11.2014 r.

500.000,00

10

Samorządem Województwa Mazowieckiego

Nr 00176-6930-UM0730264/13

Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013

03.06.2014 r.

95.000,00

11

Samorządem Województwa Mazowieckiego

NR 00222-6930-UM0740775/14

Umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013

25.11.2014 r.

12.748,62

12

Samorządem Województwa Mazowieckiego

Nr 00082-6921-UM0700137/14

Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013

17.06.2014 r.

956.023,00

13

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Nr 0776/14/OZ/D

Umowa dotacji przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gm. Pokrzywnica w 2014 r." - I etap

06.11.2014 r

5.604,00

 

 

Umowy na dofinansowanie inwestycji gminnych 2015 r.

 

 

Lp

Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę

Numer umowy

Treść umowy

Data zawarcia umowy

Kwota dofinansowania

1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

0967/15/02/D

Umowa dotacji przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokrzywnica w 2015 roku"

23.10.2015 r

21,805,00

2

Województwo Mazowieckie

67/RW/RM-II/D-I134/15

Umowa o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pokrzywnica (ul. Zacisze)"

16.07.2015 r.

62.902,20

 

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2010-02-26 12:02:35
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2010-02-26 12:02:37
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2010-02-26 12:02:35
Ostatnia zmiana:2016-01-20 14:10:55
Ilość wyświetleń:3100
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij