Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia i zakresie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej relacji Oblrachcice - Koziegłowy

Pokrzywnica, 2009-03-19

RI.7625-15/2008/2009 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 56  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573/ oraz  63 ust. 1 i 4, art. 66  i art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w związku z wnioskiem Gminy Pokrzywnica  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej relacji Olbrachcice- Koziegłowy od km 0+000 do km 1+760 na działce o nr ew. i obrębie ewidencyjnym: Olbrachcice: dz. nr 53, Koziegłowy : dz. nr 153 , Nowe Niestępowo: dz. nr 7.

 

p o s t a n a w i a m

 

1.Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej relacji Olbrachcice- Koziegłowy od km 0+000 do km 1+760 na działce o nr ew. i obrębie ewidencyjnym: Olbrachcice: dz. nr 53, Koziegłowy : dz. nr 153 , Nowe Niestępowo: dz. nr 7.

2.Określić następujący zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia :

 1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a)      charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

b)      główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c)      przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

 1. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 2. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 3. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.
 4. Opis analizowanych wariantów, w tym:

a)      wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b)      wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

 1. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego trans granicznego oddziaływania na środowisko.
 2. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a)      ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b)      powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem  ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c)      dobra materialne,

d)     zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

e)      wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d.

 1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a)      istnienia przedsięwzięcia,

b)      wykorzystywania zasobów środowiska,

c)      emisji.

 1. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
 2. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska.
 3. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich.
 4. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej.
 5. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 6. Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.
 7. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
 8. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport.
 9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu.
 10. Nazwisko osoby lub osób sporządzający raport.
 11. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

 

Uzasadnienie

 

            Wnioskowana inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej relacji Olbrachcice- Koziegłowy od km 0+000 do km 1+760 na działce o nr ew. i obrębie ewidencyjnym: Olbrachcice: dz. nr 53, Koziegłowy : dz. nr 153 , Nowe Niestępowo: dz. nr 7.

 

 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573/ jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko , dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko  może być wymagane.

Starosta Pułtuski  postanowieniem  z dnia 22.09.2008 r. znak RLO. 7633-49/08 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku postanowieniem Nr  ZNS.712-38/08 znak ZNS.712-43/08 z dnia 30.09.2008 r. odstąpili od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla  ww. przedsięwzięcia.

 Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (RPOWM). W dniu 10.10.2008 r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie został złożony wniosek na dofinansowanie w/w zadania. Dokumentami niezbędnymi, które należy załączyć przy ubieganiu się o środki finansowe z ww. programu są m.in.  postanowienie o zakresie raportu oraz raport oddziaływania na środowisko.

Kierując się charakterystyką przedsięwzięcia, jej charakterem i skalą potencjalnego oddziaływania na środowisko stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalono niezbędny zakres raportu. 

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

 

Niniejsze postanowienie zostaje przesłane stronom i podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokrzywnica- bip.pokrzywnica.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, a także przekazane  sołtysom sołectwa Niestępowo oraz wsi Koziegłowy i Olbrachcice z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom (liczba stron przekracza 20).

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pokrzywnica w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy

      mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Otrzymują:

1. Gmina Pokrzywnica

    Al. Jana Pawła II 1,06-121 Pokrzywnica

2. A/a

 

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Powiatowych

    ul.3 Maja 20 , 06-100 Pułtusk

2. Starosta Pułtuski

   ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk 

3. Państwowy Powiatowy   Inspektor Sanitarny w Pułtusku

    ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk

4. Pan Sołtys sołectwa Niestępowo  z prośbą o podanie do publicznej wiadomości

5. Pan Sołtys wsi Koziegłowy  z prośbą o podanie do publicznej wiadomości

6. Pan Sołtys wsi Olbrachcice z prośbą o podanie do publicznej wiadomości

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2009-03-20 11:24:05
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2009-03-20 11:24:24
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2009-03-20 11:25:05
Ostatnia zmiana:2009-03-20 11:25:10
Ilość wyświetleń:1456
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij