Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia i zakresie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w Gzowie

Pokrzywnica, 2009-03-19

RI.7625-19/2008/2009 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 56  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573/ oraz  63 ust. 1 i 4, art. 66  i art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w związku z wnioskiem Gminy Pokrzywnica  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi gminnej we wsi Gzowo na II odcinkach , tj. odc. Nr I od km 0+000 do km 1+838 i odc. Nr II od km 0+000 do km 0+240, na działkach o nr ewidencyjnych 144/1, 158/1 i 170/1 położonych we wsi Gzowo.

 

p o s t a n a w i a m

 

1.Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej we wsi Gzowo na II odcinkach , tj. odc. Nr I od km 0+000 do km 1+838 i odc. Nr II od km 0+000 do km 0+240, na działkach o nr ewidencyjnych 144/1, 158/1 i 170/1 położonych we wsi Gzowo.

2.Określić następujący zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia :

 1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a)      charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

b)      główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c)      przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

 1. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 2. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 3. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.
 4. Opis analizowanych wariantów, w tym:

a)      wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b)      wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

 1. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego trans granicznego oddziaływania na środowisko.
 2. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a)      ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b)      powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem  ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c)      dobra materialne,

d)     zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

e)      wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d.

 1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a)      istnienia przedsięwzięcia,

b)      wykorzystywania zasobów środowiska,

c)      emisji.

 1. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
 2. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska.
 3. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich.
 4. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej.
 5. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 6. Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.
 7. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
 8. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport.
 9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu.
 10. Nazwisko osoby lub osób sporządzający raport.
 11. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

 

Uzasadnienie

 

            Wnioskowana inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej we wsi Gzowo na II odcinkach , tj. odc. Nr I od km 0+000 do km 1+838 i odc. Nr II od km 0+000 do km 0+240, na działkach o nr ewidencyjnych 144/1, 158/1 i 170/1 położonych we wsi Gzowo.

 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573/ jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko , dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko  może być wymagane.

Starosta Pułtuski  postanowieniem  z dnia 01.10.2008 r. znak RLO. 7633-54/08 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku postanowieniem Nr  ZNS.712-40/08 znak ZNS.712-44/08 z dnia 06.10.2008 r. odstąpili od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla  ww. przedsięwzięcia.

 Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (RPOWM). W dniu 10.10.2008 r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie został złożony wniosek na dofinansowanie w/w zadania. Dokumentami niezbędnymi, które należy załączyć przy ubieganiu się o środki finansowe z ww. programu są m.in.  postanowienie o zakresie raportu oraz raport oddziaływania na środowisko.

Kierując się charakterystyką przedsięwzięcia, jej charakterem i skalą potencjalnego oddziaływania na środowisko stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalono niezbędny zakres raportu. 

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

 

Niniejsze postanowienie zostaje przesłane stronom i podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokrzywnica- bip.pokrzywnica.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, a także przekazane  sołtysowi wsi Gzowo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom (liczba stron przekracza 20).

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pokrzywnica w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy

      mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

Otrzymują:

1. Gmina Pokrzywnica

    Al. Jana Pawła II 1,06-121 Pokrzywnica

2. A/a

 

Do wiadomości:

1. Nadbużański Park Krajobrazowy

    08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 23

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

    Oddział Centralny w Warszawie ,  ul. Mińska 25 , 03-808 Warszawa

3. Starosta Pułtuski ,  ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk 

4. Państwowy Powiatowy   Inspektor Sanitarny w Pułtusku

    ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk

5. Pan Sołtys wsi Gzowo  z prośbą o podanie do publicznej wiadomości

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2009-03-20 11:21:02
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2009-03-20 11:21:28
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2009-03-20 11:21:02
Ostatnia zmiana:2009-03-20 11:21:56
Ilość wyświetleń:1631
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij