Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Lista inwestycji i projektów zrealizowanych w roku  2016

 

 

Lp

Nazwa zadania

Koszt zadania brutto

Uzyskane dofinansowanie

Charakterystyka

1.

Remont dróg dojazdowych wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łubienica - Superunki

168.474,45

Dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie - 105.000,00

Remont dróg wewnętrznych  dojazdowych do budynków mieszkalnych  byłych pracowników Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Łubienicy polegał  na wykonaniu  kompleksowej modernizacji drogi dojazdowej łączącej się z DK 61  oraz drogi wewnętrznej poprzez ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej. Remont zdeformowanych, uszkodzonych chodników i miejsc postojowych poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej.

 

2.

Zakup ciągnika rolniczego ZETOR FORTERRA 110 wraz z osprzętem:

Kosiarką wysięgnikową SAMASZ KWT 550,

Ładowacz czołowy AGROMASZ Ł-106A,

Pług do odśnieżania PRONAR PUV-2600

282.900,00

-

Zakupiony sprzęt służy do obsługi technicznej dróg gminnych.

3.

Wykonanie inwentaryzacji drzewostanu alei lipowej w miejscowości Gzowo

4.858,50

-

Inwentaryzacja wykonana na potrzeby uzyskania dofinansowania w ramach WFOŚiGW na wykonanie pielęgnacji i konserwacji pomnika przyrody.

4

Opracowanie audytu oraz PFU i studium wykonalności do realizacji Projektu: "Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" w ramach Dzialania 4.2 "Efektywność energetyczna", Typ projektów: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" RPO WM 2014-2020

29.520,00

-

 

Dokumenty opracowane na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020

5

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokrzywnica

25.047,76

Dotacja z WFOŚiGW 23.582,00

Objęto 29 gospodarstw

Usunięto 84.502 mg azbestu

6

Opracowanie analiz syt.-techn., programów funkcjonalno - użytkowych oraz dokumentacji technicznej na montaż instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Pokrzywnica do realizacji projektu: Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Pokrzywnica, Obryte i Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim.

40.590,00

-

 

Dokumenty opracowane na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020

7

Zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

88.323,27

-

Pojawiły się nasadzenia trwałych roślin ozdobnych, które nie wymagają zbytniej pielęgnacji takich jak: hortensja bukietowa, krzewuszka cudowna, róża okrywowa, tawuła  japońska i szara, pęcherznica kalinolistna, pięciornik krzewiasty, lilak, irga pozioma, barwinek pospolity, jabłoń purpurowa oraz krzewy iglaste: żywotnik, różne odmiany jałowca, cis, mikrobiota syberyjska oraz sosna górska. Rośliny te wyściółkowano glebą przekompostowaną korą. W sumie dokonano nasadzeń 348  sztuk roślin.

Wykonano obrzeża rabat oraz piękny trawnik darniowy pełny z alejkami spacerowymi z kostki brukowej. Zamontowano automatyczny  system nawadniania roślin. Uzupełniono ogrodzenie od strony północnej.

 

 

8

 

 

Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pokrzywnica - Aktualizacja

 

1.230,00

-

 

-

9

Dostawa i montaż wyposażenia klas Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy

86.546,00

-

W ramach wyposażenia zakupiono: zestawy kolorowych regałów, półki łazienkowe,  zestawy naczyń do kuchni, stoliki, krzesełka, łóżeczka, aplikacje na ściany, hamaki, tablice magnetyczne i korkowe, gąsiennice spacerowe, zestawy sportowe (pachołki, obręcze, mostki, drążki, piłki), obrazki i plakaty edukacyjne na ściany, materiały plastyczne, zabawki motoryczne i sensoryczne, pluszaki, książki, pomoce dydaktyczne, gry, puzzle, układanki oraz sprzęt RTV/AGD

10

Wykonanie remontu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na potrzeby funkcjonowania Przedszkola w Pokrzywnicy.

243.211,10

-

W celu dostosowania tego budynku do wymogów obowiązujących dla przedszkoli niezbędne było wykonanie prac adaptacyjnych. Prace te polegały m. in. powiększeniu istniejących pomieszczeń lekcyjnych i urządzeniu przy nich węzłów sanitarnych (łazienek). Powstały w ten sposób cztery przestronne, kolorowe sale dydaktyczno - zabawowe. Urządzono  również dwa odrębne pomieszczenia do przyjmowania i rozdziału posiłków dla dzieci. W obszernym korytarzu wydzielono miejsca na szatnie. Personel przedszkola ma do dyspozycji pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie porządkowe i WC. Jest również sekretariat i gabinet dyrektora oraz duża sala przeznaczona na spotkania z rodzicami

11

Zakup samochodu służbowego FIAT Doblo Cargo Maxi SX na potrzeby Urzędu Gminy

55.700,00

-

Przedmiotowy samochód przeznaczony jest do przewożenia żywności do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Pokrzywnica.

12

Zaprojektowanie i montaż instalacji klimatyzacji w 9 pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

36.088,20

-

-

13

Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego sieci wodociągowej dla terenów położonych na lewym brzegu rzeki Narew w m. Pogorzelec

1.900,00

-

Projekt zakłada wykonanie  1081 m sieci wodociągowej fi 110,

 

Wraz z powiatem pułtuskim zrealizowano następujące inwestycje drogowe

 

1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne - Golądkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Golądkowo - Pokrzywnica dł. 4,45 km

Budżet gminy : 387.730,00

2

Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Nowe Niestępowo - Pokrzywnica dł. 1,515 km

Budżet gminy: 300.000,00

 

 

 

Lista inwestycji i projektów zrealizowanych w roku  2015

 

Lp

Nazwa zadania

Koszt zadania brutto

Uzyskane dofinansowanie

Charakterystyka

1.

"Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pokrzywnica"

Inwestycja realizowana na przełomie 2014 i 2015 roku

Wartość operacji: 1.344.758,73

Dofinansowanie z EFRR w ramach PROW 2007-2013

"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" -

70%

1.639.681,00

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z biologicznym usuwaniem miogenów i trzecim stopniem oczyszczania w postaci laguny hydroponicznej - cieku biostabilizacji. Przepustowość Qdś=150 m3/d Równoważna liczba mieszkańców wynosi RLM = 2000.

2.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokrzywnica

Realizacja 2015

Wartość projektu:

1.226.793,34

Dofinansowanie z EFRR w ramach PROW 2007-2013

Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej - 766.813,00 zł

Wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w ilości 72 szt. na prywatnych nieruchomościach oraz 3 szt. na nieruchomościach szkolnych

3.

"Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Trzepowie na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej"

Realizacja 2015

Wartość projektu 1.052.970,86

Dofinansowanie z EFRR w ramach PROW 2007-2013

Odnowa i rozwój wsi - 500.000,00 zł

Pow. zabudowy 377,95 m2, w tym projektowana 79,41 m2

Pow. użytk. podstawowa 570,84 m2, w tym projektowana 348,66 m 2

Pow. użytk. Pomocnicza, w tym projektowana 10,47 m2

Kubatura 2690,70 m3, w tym projektowana 1469,80 m3

4.

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Pokrzywnica w 2015 r. -

17-08-2015 - 18.09.2015

Wartość projektu:

25.653,46

Dotacja z WFOŚiGW - 21,805,00

Objęto 30 gospodarstw

Usunięto 69,70 mg azbestu

5.

Wykonanie placu zabaw w miejscowości Zaborze w ramach projektu: "Miejscowość przyjazna dzieciom - budowa placu zabaw

Realizacja  09-01-2015 - 31.01.2015

Wartość projektu

19.601,00

Dofinansowanie w ramach działania 413

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 - 12.748,61

Montaż urządzeń zabawowych:

 1. Huśtawka podwójna
 2. Urządzenie kołyszące
 3. Huśtawka na sprężynie
 4. Zestaw wielofunkcyjny

6.

"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pokrzywnica (ul. Zacisze)

Realizacja 2015

Wartość projektu

125.804,40

Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 62.902,20

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową grysem kamiennym na odcinku 725 m.

 

 

 

Lista inwestycji i projektów realizowanych w roku 2014

 

Lp

Nazwa zadania

Koszt zadania brutto

Uzyskane dofinansowanie

Charakterystyka

1.

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piskorni wraz z zagospodarowaniem terenu

Realizacja 2014

Wartość operacji:

153,676,12

Dofinansowanie z EFRR w ramach PROW 2007-2013

Odnowa i rozwój wsi - 95.000,00 zł

Pow. 72 m2

Zagosp. terenu 610 m2

Ogrodzenie

Instalacja wod-kan, elektryczna

Wyposażenie

2.

Montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu "Partnerstwo i innowacyjność dla środowiska - efektywne wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Pokrzywnica",.

Realizacja 2014

Wartość projektu 1.198.950,86

Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WM 2007-2013

Działanie 4.3

835.692,45 zł. - 70%

Solary pojawią się na czterech szkołach podstawowych w Pokrzywnicy, Nowym Niestępowie, Pobyłkowie Dużym oraz Gzowie, w gimnazjum w Dzierżeninie oraz w Urzędzie Gminy Pokrzywnica.

Ponadto kolektory zainstalowane zostaną w 100 budynkach mieszkalnych na terenie gminy.

3.

"Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pokrzywnica"

Realizacja 2014 - 2015

Wartość operacji: 1.344.758,73

Dofinansowanie z EFRR w ramach PROW 2007-2013

"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" -

70%

1.639.681,00

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z biologicznym usuwaniem miogenów i trzecim stopniem oczyszczania w postaci laguny hydroponicznej - cieku biostabilizacji. Przepustowość Qdś=150 m3/d Równoważna liczba mieszkańców wynosi RLM = 2000.

4.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokrzywnica

Realizacja 2014-2015

Wartość projektu:

1.669.961,46

Dofinansowanie z EFRR w ramach PROW 2007-2013

Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej - 956.023,00 zł

Wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w ilości 72 szt. na prywatnych nieruchomościach oraz 3 szt. na nieruchomościach szkolnych

5.

"Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Trzepowie na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej"

Realizacja 2014-2015

Wartość projektu (kosztorysowa)

1.339.952,36

Dofinansowanie z EFRR w ramach PROW 2007-2013

Odnowa i rozwój wsi - 500.000,00 zł

Pow. zabudowy 377,95 m2, w tym projektowana 79,41 m2

Pow. użytk. podstawowa 570,84 m2, w tym projektowana 348,66 m 2

Pow. użytk. Pomocnicza, w tym projektowana 10,47 m2

Kubatura 2690,70 m3, w tym projektowana 1469,80 m3

6

Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów, drukarek,  szkolenia

Realizacja w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Pokrzywnica"

Realizacja - 2013-2015

Wartość projektu: 1.070.660,00

Dofinansowanie z EFRR w ramach POIG - 100%

Działanie 8.3

Zestawy PC (Komputer_ monitor + drukarka  dla BO - 50 szt.

Laptopy - 75 szt.

Oprogramowanie komputerów- 125 szt.

Routery - 6 szt.

Serwery - 5 szt.

Przeprowadzenie szkolenia dla  - 100 osób (Beneficjenci ostateczni).

7

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Pokrzywnica w 2014 r. - etap I

Wartość projektu:

6.593,43

Dotacja z WFOŚiGW - 5.604,00

Objęto 8 gospodarstw

Usunięto 20,695 mg azbestu

8

Wykonanie placu zabaw w miejscowości Zaborze w ramach projektu: "Miejscowość przyjazna dzieciom - budowa placu zabaw

Realizacja 2014-2015

Wartość Projektu

19.555,00

Dofinansowanie w ramach działania 413

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 - 12.748,62

Montaż urządzeń zabawowych:

 1. Huśtawka podwójna
  • Urządzenie kołyszące
   • Huśtawka na sprężynie
    • Zestaw wielofunkcyjny

 

Lista inwestycji i projektów realizowanych w roku 2012 - 2013

 

 

Lp.

Nazwa zadania

Koszt zadania brutto

Uzyskane dofinansowanie

Charakterystyka

1

Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem 340335W(0731035) Pobyłkowo Małe -  Klusek

Realizacja w latach 2012-2013

1.181.805,61

Wartość projektu 1.308.452,61

Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WM 2007-2013 - 1.072.950,40

Działanie 3.1 - 85%

długość drogi 2,67 km

położenie 2 warstw masy bitumicznej.

2

Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów, drukarek, urządzenia Firewall, szkolenia

Realizacja w ramach projektu "Równie szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  w gminie Pokrzywnica"

Realizacja - 2012-2013

Wartość całego projektu: 964.316,06

Dofinansowanie z EFRR w ramach POIG - 100%

Działanie 8.3

Zestawy PC (Komputer_ monitor + drukarka  dla BO - 45 szt.

Komputery stacjonarne dla jednostek - 11 szt.

Drukarki dla jednostek 11 szt.

Laptopy - 131 szt.

Oprogramowanie komputerów- 187 szt.

Routery - 6 szt.

Serwery - 5 szt.

Urządzenie Firewall - 1 szt.

Przeprowadzenie szkolenia dla  - 90 osób (Beneficjenci ostateczni).

3

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Pokrzywnica w 2012 r.

48.521,82

Dotacja z WFOŚiGW - 42.560,99

Objęto 35 gospodarstw

Usunięto ok. 100 t eternitu

4

Rozbudowa z nadbudową istniejącego budynku remizy OSP w Dzierżeninie o pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej

Realizacja - 2012 - 2013

897.315,69

Wartość operacji: 955.692,61

Dofinansowanie z EFRR w ramach PROW 2007-2013

Odnowa i rozwój wsi - 500.000,00 zł

Pow. zabudowy 481,70 m2, w tym projektowana 97,10 m2,

Pow. użytkowa 520,43 m2, w tym projektowana 197,23 m2,

Kubatura 2.736,80 m3, w tym projektowana 1.307,20 m3

5

Budowa wodociągu wiejskiego w gminie Pokrzywnica, etap V - zamówienie uzupełniające

Realizacja - 2012

69.457,08

-

Długość sieci 1.113 m

6

Zakup zintegrowanej platformy informacyjnej

Wykonanie okablowania strukturalnego i prądowego wraz z serwerownią, elementami inteligentnego budynku

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek

Realizacja w ramach projektu: "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Pokrzywnica"

Realizacja - 2012-2013

550.951,90

1.030.855,62

622.815,00

Wartość projektu 2.276.476,91

Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WM 2007-2013

- 1.971.060,24

Działanie 2.1

85%

Informatyzacja Urzędu Gminy i szkół poprzez zakup, zintegrowanej platformy informatycznej. Wdrożenie i integrację z ePUAP, BIP i obiegiem dokumentów systemów zarządzania.

Zakup oprogramowania użytkowego, Zakup serwerów i

sprzętu komputerowego. Przebudowa  sieci LAN wraz z siecią elektryczną w UG.

Cel projektu: Rozwój infrastruktury łączności elektronicznej i technologii informacyjnych i komunikacyjnych w jednostkach podległych UG.

 

 

Lista inwestycji realizowanych w roku 2011

 

LP

Nazwa zadania

Koszt zadania brutto

Uzyskane dofinansowanie

1.

"Budowa wodociągu wiejskiego w gminie Pokrzywnica, etap V"           lata 2010-2011

628.470,80 - I etap 2010 r.

1.087.132,28 - II etap 2011 r.

PROW - 1.103.633.00

2.

"Remont budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy 2010-2011"

322.743,25 - I etap 2010 r.

133.210,70 - II etap 2011 r.

-

3.

"Remont świetlicy i pomieszczeń towarzyszących w budynku OSP w Pokrzywnicy"

124.046,02

PROW - 72.427,00

4.

"Modernizacja drogi gminnej - dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świeszewo"

122.700,00

Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 58.000,00

5.

"Wykonanie placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"przy Szkole Podstawowej w Pobyłkowie Dużym gm. Pokrzywnica"

127.763,06

Rządowy program "Radosna Szkoła" dofinansowanie w kwocie

63.850,00

6.

"Wykonanie placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy"

123.857,07

Rządowy program "Radosna Szkoła" dofinansowanie w kwocie

63.850,00

7.

"Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pokrzywnica"

57.810,00

Fundusz sołecki

RAZEM

2.727.733,18

 

 

Lista inwestycji realizowanych w roku 2010

 

LP

Nazwa zadania

Koszt zadania brutto

Uzyskane dofinansowanie

1.

"Budowa wodociągu wiejskiego w gminie Pokrzywnica, etap V"           lata 2010-2011

1.706.764,60

PROW - 75 % wartości zadania

2.

"Budowa drogi gminnej Niestępowo Nowe - Olbrachcice"

644.001,40

-

3.

"Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 61  w miejscowości Dzierżenin gm. Pokrzywnica - etap III"

165.311,20

Inwestycja realizowana przy udziale środków finansowych GDDKiA w kwocie 112.000,00 zł brutto

Udział Gminy:

53.311,20

4.

"Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i boisko dla dzieci i młodzieży wraz z adaptacją budynku na świetlicę wiejską"

457.782,71

PROW - 75% wartości zadania

5.

"Remont budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy 2010-2011"

454.870,94

-

6.

"Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy"

54.849,66

W ramach funduszu sołeckiego

7.

"Remont drogi gminnej Trzepowo - Pobyłkowo Małe"

150.489,44

-

8.

"Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gzowie w ramach programu Radosna Szkoła"

124.690,93

Rządowy program "Radosna Szkoła" dofinansowanie w kwocie 63.850,00

RAZEM

3.758.760,88

 

 

Lista inwestycji realizowanych w roku 2009

 

LP

Nazwa zadania

Całkowity koszt zadania

Uzyskane dofinansowanie

1.

"Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 61 od km 44+935 do km 45+400 w miejscowości Dzierżenin gm. Pokrzywnica - etap II"

205.866,94

Inwestycja realizowana przy udziale środków finansowych GDDKiA (80%)

2.

"Przebudowa drogi gminnej  oznaczonej numerem 340316W

Łępice - Kokoszka".

356.698,11

FOGR

kwota dofinansowania: 55.000,00

3.

"Przebudowa drogi gminnej numer 340327W przez wieś Gzowo".

781.395,75

SIWRM - Komponent C

kwota dofinansowania: 193.000,00

4.

"Przebudowa drogi powiatowej numer 07575 (3409W) na odcinku Dzbanice - Karniewek w gminie Pokrzywnica".

690.089,95

Porozumienie z Powiatem Pułtuskim

5.

"Dostawa  sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Dzierżeninie"

78.765,95

-

6.

"Remont pomieszczeń sal w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Dzierżeninie"

80.279,79

SIWRM -Komponent B

kwota  dofinansowania: 70.000,00

RAZEM

2.193.096,49

-

 

 

 

Lista inwestycji zrealizowanych w roku 2008

 

LP

Nazwa zadania

Całkowity koszt zadania

Uzyskane dofinansowanie

1.

"Dostawa oraz montaż wyposażenia kuchni  w Gimnazjum Publicznym                w Dzierżeninie"

159.458,68

-

2.

"Roboty termomodernizacyjne i remontowe w Publicznym Gimnazjum               w Dzierżeninie"

118.813,52

SIWRM - Komponent B

kwota dofinansowania: 37.500,00

3.

"Przebudowa drogo gminnej - dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wólka Zaleska"

264.285,79

FOGR

kwota dofinansowania: 70.000,00

4.

"Przebudowa drogo gminnej relacji Piskornia - Obręb - Dzbanice"

598.363,88

SIWRM - Komponent C

kwota dofinansowania: 100.000,00

5.

"Dostawa oraz montaż wyposażenia sportowego hali sportowej                          w gimnazjum Publicznym w Dzierżeninie"

117.120,00

-

6.

"Wyposażenie klasopracowni i stołówki w Publicznym Gimnazjum                  w Dzierżeninie"

114.152,96

26.508,49

SIWRM -Komponent B

kwota dofinansowania: 70.000,00

7.

"Zagospodarowanie z utwardzeniem terenu przy Publicznym Gimnazjum    w Dzierżeninie, etap I"

297.480,30

-

8.

"Roboty budowlane przy budowie chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 61 od km 45+400 do km 46+234 w miejscowości Dzierżenin gm., Pokrzywnica, etap I"

380.640,00

Inwestycja realizowana przy udziale środków finansowych GDDKiA (80%)

9.

"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobyłkowo Małe, gm. Pokrzywnica"

124.477,70

SIWRM - Komponent E

Kwota dofinansowania:50.000,00

10.

"Rozbudowa budynku Gimnazjum i budowa hali sportowej                               w Dzierżeninie" (lata 2005-2008)

4.176.126,27

ZPORR - 3.172.489,70

FRKF - 987.200,00

11.

"Wykonanie nagłośnienia hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum                 w Dzierżeninie"

44.000,00

-

12

"Wykonanie systemu sygnalizacji włamania w budynku Publicznego Gimnazjum w Dzierżeninie"

23.466,70

-

13.

"Wykonanie telewizji przemysłowej w budynku Publicznego Gimnazjum  w Dzierżeninie"

30.182,80

-

RAZEM

6.475.077,09

-

Lista inwestycji zrealizowanych w roku 2007

 

LP

Nazwa zadania

Całkowity koszt zadania

Uzyskane dofinansowanie

1.

"Remont dachu z dociepleniem - termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Niestępowie."

110.967,64

-

2.

"Dostawa i montaż 20 wiat przystankowych przy drodze krajowej nr 61 w gminie Pokrzywnica."

90.353,20

-

3.

"Budowa wodociągu wiejskiego w gm. Pokrzywnica, etap IV"

1.296.285,13

ZPORR - 541.500,00

SIWRM - Komponent E 50.000,00

4.

"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Gzowie"

284.079,53

SIWRM - Komponent D 30.000,00

5.

"Przebudowa (modernizacja)drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Piskornia na długości 750,00 m

189.766,12

FOGRR 60.000,00

6.

"Przebudowa drogi gminnej relacji Piskornia - Obręb na długości 1,6 km"

516.300,95

SIWRM - Komponent C 100.000,00

7.

"Modernizacja centralnego ogrzewania w istniejącym budynku Gimnazjum w Dzierżeninie"

96.393,80

-

RAZEM

2.584.146,37

-

 

Lista inwestycji realizowanych w roku 2006

 

LP

Nazwa zadania

Koszt zadania brutto

Uzyskane dofinansowanie

1.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzelec 1,380 km

438.559,49

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza Komponent C - 250.000,00

2.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Budy Ciepielińskie, Pobyłkowo Małe i Trzepowo 2,341 km

523.674,15

FOGR - 80.000,00

3.

Budowa wodociągu wiejskiego w gminie Pokrzywnica, etap III

- miejscowości - 6

- dł. sieci 44,7 km

- liczba przyłączy - 487 szt. o długości 17,7 km

2.650.060,89

ZPORR - 1.460.433,39

budżet państwa - 194.724,45

4.

Roboty budowlano- remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie Dużym

87.630,17

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza Komponent B - 43.815,00

5.

Roboty budowlano- remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Gzowie

109.762,31

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza Komponent B - 50.000,00

6.

Roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy polegające na wymianie okien i drzwi

115.809,04

Rezerwa subwencji oświatowej z MEN - 57.904,00

7.

Remont budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy (wykonanie elewacji) z zagospodarowaniem terenu i remontem ogrodzenia.

148.551,99

Pożyczka umarzalna z WFOŚiGW - 92.572,00

RAZEM

4.074,048,04

 

Lista inwestycji realizowanych w roku 2005

 

LP

Nazwa zadania

Koszt zadania brutto

Uzyskane dofinansowanie

1.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Murowanka 2,235 km

414.607,73

FOGR - 60.000,00

2.

Wykonanie koncepcji sanitacji gminy

26.230,00

-

3.

Roboty budowlano - remontowe w budynku Gimnazjum w Dzierżeninie dotyczące remontu korytarzy, sanitariatów i wymiany instalacji elektrycznej

112.716,31

-

4.

Roboty budowlano - remontowe w budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy polegające na przebudowie kotłowni z węglowej na olejową oraz wymianie instalacji c.o

189.499,15

Pożyczka umarzalna z WFOŚIGW 131.000,00

5.

Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w pokrzywnicy

367.084,56

SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" - 226.900,00

6.

Remont remiz OSP w Koziegłowach, pobyłkowie Dużym, Dzierżeninie i Łubienicy

15.000,00

-

7.

Uruchomienie świetlic w Pokrzywnicy i Dzierżeninie poprzez wyposażenie ich w sprzęt komputerowy, internet, sprzęt RTV, sprzęt do gier zespołowych.

26.000,00

-

RAZEM

1.151.137,75

 

 

Załączniki

Projekty realizowane przez Gminę z udziałem środków EU (22.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2009-01-16 13:25:50
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2009-01-16 13:26:15
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2009-01-16 13:27:52
Ostatnia zmiana:2017-11-24 13:56:52
Ilość wyświetleń:3902
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij