Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pokrzywnica

 

Pokrzywnica, 2019-01-29

SKU.6220.7.2018.JJ

 OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla projektu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pokrzywnica

 Działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r, poz. 2081, zwaną dalej ustawą „ooś”) 

 Wójt Gminy Pokrzywnica podaje do publicznej wiadomości informację o:

 odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektuProgramu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pokrzywnica.
Zgodnie z  art. 48 ust. 1 i 2 ustawy ooś wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z prośbą o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektuProgramu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Pokrzywnica.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem z dnia 18.12.2018 r. znak ZS.9011.296.2018 stwierdził, że przedmiotowy projekt nie wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Według tego organu przeprowadzenie procedury strategicznej oceny odziaływania na środowisko dla ww. projektu programu należałoby uznać za bezprzedmiotowe.      

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 18.01.2019 r. znak WOOŚ-III.410.910.2018.JD stwierdził, że przedmiotowy projekt nie jest dokumentem, dla którego, zgodnie z art. 46 i art. 47 ustawy ooś wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

           

      Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów ww. dokumentów wzięto pod uwagę następujące uwarunkowania określone w art. 49 ustawy ooś:

 1. charakter działań przewidzianych w dokumentach, w szczególności:
  1. stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć,
  2. powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,
  3. przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz  we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska;
  4. powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska;
 2. rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:
  1. prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań,
  2. prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych,
  3. prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska;
 3. cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:
  1. obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu,
  2. formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym. 

W trakcie realizacji inwestycji związanych z realizacją ww. programu wystąpią oddziaływania krótkotrwałe ograniczone do obszaru, na którym będą realizowane, nie wykraczające poza teren gminy.

Realizacja działań określonych w przedmiotowym programie nie spowoduje wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych. Większość planowanych działań przewidzianych do realizacji w programie  nie spowoduje wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi i zagrożenia dla środowiska. Realizacja programu przyczyni się do zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń emitowanych z terenu gminy do powietrza, głównie poprzez zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynków, a także ograniczy emisję pyłu PM10 i PM 2,5.

Zadania przewidziane do realizacji w programie nie spowodują trwałego uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczone zostały obszary europejskiej ekologicznej sieci Natura 2000, a także innego rodzaju zakłóceń w funkcjonowaniu tej sieci. Zakres prac nie wpłynie negatywnie na zachowanie integralności obszarów ani spójności sieci ekologicznej. Prace związane z realizacją zadań określonych w programie nie spowodują zjawisk w środowisku przyrodniczym, które mogłyby wywrzeć znaczące oddziaływanie na obszary Natura 2000

Z uwagi na lokalizację planowanych zadań na terenach zurbanizowanych w granicach jednej gminy oraz charakter działań przewidzianych w ramach przedłożonego Programu można uznać, że realizacja postanowień ww. programu nie wpłynie znacząco negatywnie na środowisko przyrodnicze gminy.

Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 49 ustawy ooś, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej  oceny oddziaływania na środowisko dla projektuProgramu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pokrzywnica.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokrzywnica- bip.pokrzywnica.pl.

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załączniki

protokół z konsultacji (150.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Pokrzywnica
Źródło informacji:Adam Dariusz Rachuba
Data utworzenia:2019-01-29 13:38:35
Wprowadził do systemu:Damian Rębała
Data wprowadzenia:2019-01-29 14:38:54
Opublikował:Damian Rębała
Data publikacji:2019-01-29 14:44:19
Ostatnia zmiana:2019-01-29 14:51:06
Ilość wyświetleń:63
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij