Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej- tzw. opłata retencyjna.

Klauzula informacyjna RODO - Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej-  tzw. opłata retencyjna.

1.     W zwi±zku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZˇDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz±dzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Wójt Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, tel.: 23 691 87 21

2.     Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@pokrzywnica.pl.

3.     Pani/Pana dane osobowe będ± przetwarzane w celu ustalenia wysoko¶ci opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

4.     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w celu wypełnienia obowi±zku prawnego Administratora Danych, zgodnie z Ustaw± z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

5.     Podanie przez Pani±/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań o których mowa powyżej jest obowi±zkowe (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa), podanie danych dodatkowych (kontaktowych) jest dobrowolne.

6.     Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ¶ci¶le okre¶lonym, minimalnym zakresie; tj. imię, nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, dane kontaktowe, nr telefonu, nr ewid. działki; niezbędnym do osi±gnięcia celu, o którym mowa powyżej.

7.     W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstaw± przekazania/powierzenia danych s± przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami ¶wiadcz±cych usługi na rzecz Administratora. Odbiorc± danych osobowych będ± uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty ¶wiadcz±ce usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

8.     Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będ± przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (5 lat) oraz zgodnie z terminami archiwizacji okre¶lonymi przez przepisy powszechnie obowi±zuj±cego prawa, w tym Rozporz±dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będ± przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.

9.     Przysługuje Pani/Panu, z wyj±tkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwo¶ć:

.         dostępu do danych osobowych jej/jego dotycz±cych oraz otrzymania ich kopii,

.         ż±dania sprostowania danych osobowych,

.         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

.         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kieruj±c korespondencję na adres Administratora lub drog± elektroniczn± pisz±c na adres: iod@pokrzywnica.pl.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem wła¶ciwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

13. Dane nie będ± przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

14. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowi±zku lub dobrowolno¶ci ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczn± komórkę Administratora danych prowadz±c± przetwarzanie.

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Pokrzywnica
Źródło informacji:Adam Dariusz Rachuba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2018-12-04 12:15:26
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2018-12-04 12:23:15
Ostatnia zmiana:2018-12-04 12:23:23
Ilość wyświetleń:71
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij