Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. urbanistyki, budownictwa i geodezji

Pokrzywnica, dnia 28.09.2018 

OK.2110.3.1.2018

  

WÓJT GMINY POKRZYWNICA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

   

1. Nazwa i adres jednostki:  Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
 06 – 121 Pokrzywnica 

2. Określenia stanowiska:

Stanowisko:Podinspektor ds. urbanistyki, budownictwa i geodezji
Forma zatrudnienia:umowa o pracę
Wymiar etatu:pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy:Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Umiejętność sprawnej obsługi komputera.
 7. Wykształcenie wyższe.
 8. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata doświadczenia w wykonywaniu zadań związanych z gospodarką przestrzenną, budownictwem i geodezją w administracji samorządowej.
 9. Znajomość regulacji prawnych z zakresu wykonywanych zadań w tym ustaw:o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne, kodeks postępowania administracyjnego

 Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi programów związanych z wykonywaniem obowiązków na danym stanowisku: PROTON, EWOPIS, EWMAPA, LEX, Systemy Dziedzinowe Geodety.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Systematyczność, dokładność, komunikatywność, sumienność.
 4. Planowanie i organizowanie pracy, samodzielność, kreatywność, odporność na stres.
 5. Dyspozycyjność.
 6. Posiadanie prawa jazdy kat. B

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji mienia gminy i jego komunalizacji.
 2. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność gminy.
 3. Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomości.
 4. Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów, oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi.
 5. Wydawanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 6. Wydawanie decyzji podziałowych nieruchomości.
 7. Prowadzenie spraw w zakresie rozgraniczenia gruntów.
 8. Prowadzenie spraw w zakresie koncesjonowania wydobycia kopalin naturalnych i opłat eksploatacyjnych.
 9. Koordynowanie działań w zakresie przygotowania projektów planu i studium zagospodarowania przestrzennego.
 10. Wydawanie informacji o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wypisów i wyrysów z planu i studium.
 11. Przygotowywanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działania referatu oraz przygotowywanie projektów lub istotnych warunków umów.
 12. Sporządzania sprawozdań w zakresie zadań realizowanych przez referat.
 13. Wykonywanie czynności związanych z realizowanymi przez Urząd Gminy zadaniami w zakresie przeprowadzania wyborów, referendów oraz zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
 14. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych z zakresu działania Urzędu Gminy.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:
Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica. Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy:
Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjazdy związane ze szkoleniami i kontrolami, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz po terenie gminy.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy.
 2. List motywacyjny.
 3. Życiorys – curriculum vitae – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej wraz z klauzulą ochrony danych osobowych.
 4. Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu).
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu)
 6. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.
 7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Pokrzywnicy w zakresie rekrutacji na stanowisko Podinspektora ds. urbanistyki, budownictwa i geodezji. W związku z zapisami art.13 oraz art.14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. U. UE. z 2016 r., L 119,poz.1):

 • Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem Danych będzie Wójt Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,
 • Na potrzeby procesu rekrutacji moje dane nie będą udostępniane.
 • W sprawach przetwarzania mogę kontaktować się z Administratorem danych na adres: Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, tel. 23 692 87 21 oraz z inspektorem ochrony danych na adres iod@pokrzywnica.pl, tel.: 23 691 88 42
 • Moje dane będą przetwarzane do czasu:
  wycofania przeze mnie zgody
  zakończenia rekrutacji – zostaną zwrócone na prośbę osoby lub komisyjnie
  zniszczone w okresie 3 lat od zakończenia rekrutacji.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
 • Przysługują mi prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu z zaznaczeniem, iż skorzystanie z prawa usunięcia, wniesienia sprzeciwu spowoduje wykluczenie z procesu rekrutacji.
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Proces rekrutacji nie będzie odbywał się w sposób automatyczny.
 • Dane nie są poddawane profilowaniu.
 • Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego tzn. poza obszar EOG.                 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko w  Urzędzie Gminy Pokrzywnica”, w terminie do dnia 19.10.2018 r.  do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pokrzywnica lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

9. Dodatkowe informacje:

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu  rekrutacji, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna, bądź test kompetencyjny.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji, o czym zostaną powiadomione pisemnie.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.pokrzywnica.pl)oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w jednostce.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (23) 691 87 21

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy.

 

 

 

                                                                                                                                                                     WÓJT
 /-/ mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. urbanistyki budownictwa i geodezji (115.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Pokrzywnica
Źródło informacji:Adam Dariusz Rachuba
Data utworzenia:2018-09-28 09:23:55
Wprowadził do systemu:Damian Rębała
Data wprowadzenia:2018-10-03 15:23:57
Opublikował:Damian Rębała
Data publikacji:2018-10-03 15:46:00
Ostatnia zmiana:2018-10-29 12:38:20
Ilość wyświetleń:446
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij