Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko urzędnicze - Samodzielny referent ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie budżetu i finansów

 

Pokrzywnica, dnia 22.06.2018 r.

OK.2110.2.1.2018

 

WÓJT GMINY POKRZYWNICA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

 1. Nazwa i adres jednostki:  Urząd Gminy Pokrzywnica

  Aleja Jana Pawła II 1

  06 – 121 Pokrzywnica

 

 1. Określenia stanowiska:

 

Stanowisko:Samodzielny referent ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie budżetu i   

                      finansów

Forma zatrudnienia:umowa o pracę

Wymiar etatu:pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy:Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1,

                                                   06-121 Pokrzywnica

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Umiejętność sprawnej obsługi komputera.
 7. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
 8. Doświadczenie zawodowe: co najmniej rok stażu pracy na stanowisku związanym z wymiarem podatków i opłat w administracji samorządowej.
 9. Znajomość i umiejętność stosowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego.
 10. Umiejętność prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości.

 

                 Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość prawa miejscowego gminy Pokrzywnica (uchwał) dotyczących podatków lokalnych.
 2. Znajomość obsługi programów związanych z wymiarem podatków.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Systematyczność, dokładność, komunikatywność, sumienność.
 5. Planowanie i organizowanie pracy, samodzielność, kreatywność, odporność na stres.
 6. Dyspozycyjność.
 7. Posiadanie prawa jazdy kat. B

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Prowadzenie ewidencji podatników.
 2. Prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie: wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
 3. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 4. Prowadzenie spraw w zakresie ulg i zwolnień ustawowych, zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy.
 5. Obsługa wniosków w sprawie odroczeń, rozkładania raty oraz umorzeń podatków.
 6. Przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu wymiaru podatków i opłat.
 7. Analizowanie akt podatkowych oraz zarzutów podnoszonych w odwołaniach i zażaleniach.
 8. Prowadzenie kontroli podatkowej.
 9. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy:

Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.

Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjazdy związane ze szkoleniami i kontrolami podatkowymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz po terenie gminy.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy.
 2. List motywacyjny.
 3. Życiorys – curriculum vitae – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej wraz z klauzulą ochrony danych osobowych.
 4. Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu).
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu)
 6. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.
 7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Pokrzywnicy w zakresie rekrutacji na stanowisko Samodzielnego referenta ds. wymiaru podatków i opłat.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1):

 • Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem Danych będzie Wójt Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,
 • Na potrzeby procesu rekrutacji moje dane nie będą udostępnianie/udostępnione zostaną innym podmiotom*: ……………………………………………………...
 • W sprawach przetwarzania mogę kontaktować się z Administratorem Danych na adres : Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, tel. 23 692 87 21 oraz z inspektorem ochrony danych na adres iod@pokrzywnica.pl, tel.: 23 691 88 42
 • Moje dane będą przetwarzane do czasu:

wycofania przeze mnie zgody,

zakończenia rekrutacji – zostaną zwrócone na prośbę osoby lub komisyjnie zniszczone w okresie 3 lat od zakończenia rekrutacji.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
 • Przysługują mi prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu z zaznaczeniem, iż skorzystanie z prawa usunięcia, wniesienia sprzeciwu spowoduje wykluczenie z procesu rekrutacji.
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Proces rekrutacji nie będzie odbywał się w sposób automatyczny.
 • Dane nie są poddawane profilowaniu.
 • Danie nie będą przekazywane do państwa trzeciego tzn. poza obszar EOG.”

*         Niepotrzebne skreślić.                       

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Pokrzywnica”, w terminie do dnia 09.07.2018 r.  do godziny 16.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pokrzywnica lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna, bądź test kompetencyjny.

Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji, o czym zostaną powiadomione pisemnie.

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.pokrzywnica.pl)oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w jednostce.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(23) 691 88 56 Halina Gryc

 

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy.

 

 

Załączniki

nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach naboru (90.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Źródło informacji:Adam Dariusz Rachuba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2018-06-22 13:13:52
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2018-06-22 13:15:43
Ostatnia zmiana:2018-07-31 11:28:56
Ilość wyświetleń:526
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij