Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

KONKURS na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

 

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY POKRZYWNICA dnia   1 czerwca 2018r. OGŁASZA KONKURS

na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner

w Pobyłkowie Dużym z siedzibą Pobyłkowo Duże 15, 06-114 Pokrzywnica.

 

1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

2.Stanowisko dyrektora szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej  szkole, lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz  przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs  kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia  nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela       lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) uzyskał:

 1.  co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2.  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3.  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej -przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12   ustawy  z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
 4. wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015, poz. 1881),

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z      dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) –     dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o

    której mowa w art. 140 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym       (Dz. U. z 2017, poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  dyscyplinarne,

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo     skarbowe,

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego,      

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem  środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia17 grudnia 2004r.   o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.      1311),

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na  zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim  (Dz. U. z  2011 r.  poz.224  i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60) 

3. Stanowisko dyrektora szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

  

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311).
 10. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2011 r.poz.224 i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60)

 

4.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  a)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju  szkoły.

  b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:  
            -  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

            -  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

-  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby    niebędącej nauczycielem,

  c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów  potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b:  świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających  okres zatrudnienia,

e ) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu  zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania    oświatą,

f) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu  potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7  października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132  oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca,

g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego  o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  kierowniczym,

h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo  ścigane z  oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 1. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne   przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z   dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  17  grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych     (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

k)oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia      18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa      państwa  z lat  1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948,     2260 i 2261 oraz z  2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej   szkoły urodzonego  przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia     nauczyciela  mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub   oceny  dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 n) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której   mowa w    art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz. U. z  2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku      nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni      praw publicznych;

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały  dokumentów, o których mowa w pkt.4 lit.d-g , l i m.

 

5 . Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, 

      numerem kontaktowym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej

      im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym” w terminie do dnia 19 czerwca 2018 r. do     

     godz. 12.00, pocztą na adres: Urząd Gminy w Pokrzywnicy , Al. Jana Pawła II 1,

     06-121  Pokrzywnica, lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 2.

 

W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

6.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy    Pokrzywnica.

7.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną   powiadomieni indywidualnie.

   Kandydat  zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

 

 

Pokrzywnica, dn. 01 czerwca 2018r.                                    Wójt

                                                                              Adam Dariusz Rachuba

 

Załączniki

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (20.9kB) Zapisz dokument  
Klauzula informacyjna rekrutacja Pobyłkowo (15.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Pokrzywnica
Źródło informacji:Adam Dariusz Rachuba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2018-06-01 11:34:19
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2018-06-01 12:12:20
Ostatnia zmiana:2018-06-07 15:35:25
Ilość wyświetleń:358
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij