Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko urzędnicze - Samodzielny Referent ds. ksiegowości podatkowej

Pokrzywnica, dnia 18.05.2018 r.

OK.2110.1.1.2018

 

WÓJT GMINY POKRZYWNICA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

1.      Nazwa i adres jednostki      Urząd Gminy Pokrzywnica,

Aleja Jana Pawła II 1,

06-121 Pokrzywnica

 

2.      Określenia stanowiska:

Stanowisko pracy: Samodzielny referent ds. księgowości podatkowej

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Wymiar etatu : pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

 

3.      Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: 

 

Wymagania niezbędne:

1.      Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.      Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.      Nieposzlakowana opinia.

5.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

6.      Umiejętność sprawnej obsługi komputera.

7.      Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

8.      Doświadczenie zawodowe: co najmniej dwa lata stażu pracy na stanowisku pracy związanym z księgowością podatkową w administracji samorządowej.

9.      Znajomość i umiejętność stosowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego.

 

4.      Wymagania dodatkowe:

1.      Znajomość prawa miejscowego gminy Pokrzywnica (uchwał) dotyczących podatków lokalnych.

2.      Znajomość obsługi programów związanych z księgowaniem podatków lokalnych.

3.      Umiejętność pracy w zespole.

4.      Systematyczność, dokładność, komunikatywność, sumienność.

5.      Dyspozycyjność.

6.      Posiadanie prawa jazdy kat. B. 

 

5.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1.      Prowadzenie księgowości podatków lokalnych.

2.      Bieżąca analiza zaległości podatkowych oraz wystawianie upomnień.

3.      Wystawianie tytułów wykonawczych.

4.      Rozliczanie inkasentów z poboru podatków.

5.      Sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków.

6.      Wydawanie zaświadczeń na podstawie danych zawartych w prowadzonych ewidencjach podatkowych.

7.      Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku od środków transportowych.

8.      Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

6.       Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy:

Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjazdy związane ze szkoleniami oraz wyjazdami służbowymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz po terenie gminy.

 

7.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

8.      Wymagane dokumenty:

 

1.      Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy.

2.      List motywacyjny.

3.      Życiorys - curriculum vitae - z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej wraz z klauzulą ochrony danych osobowych.

4.      Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu).

5.      Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu).

6.      Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

7.      Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

8.      Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9.      Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada stan zdrowia pozwalający
na zatrudnienie na określonym stanowisku.

10.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: "Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisku ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Pokrzywnica zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.)".

9.      Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: 
"Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokrzywnica"
w terminie do dnia 05.06.2018 r. do godziny 17.00
 w sekretariacie Urzędu Gminy Pokrzywnica lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.                                                                                       

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

       10.  Dodatkowe informacje:

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna, bądź test kompetencyjny.

Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.pokrzywnica.pl) oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w jednostce.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(23) 691 88 56  Halina Gryc

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pokrzywnica,
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.

2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji pracownika na stanowisko urzędnicze określone w ogłoszeniu o naborze.

3.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 22§ 1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

Załączniki

Nabór na stanowisko ds. ksiegowości podatkowej (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z wyników naboru (186.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Pokrzywnica
Źródło informacji:Adam Dariusz Rachuba
Data utworzenia:2018-05-18 08:07:57
Wprowadził do systemu:Damian Rębała
Data wprowadzenia:2018-05-18 08:08:17
Opublikował:Damian Rębała
Data publikacji:2018-05-18 08:19:01
Ostatnia zmiana:2018-06-19 13:38:30
Ilość wyświetleń:509
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij